Jobs

back

Конкурс за длъжността Младши експерт – 2 /две/ щатни бройки в отдел "Стратегическо планиране и проекти", дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги" към Община Пазарджик

4696