Jobs

back

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

4408