Jobs

back

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция „Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик

1970