Jobs

back

Конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик

3656