Jobs

back

Конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел “Бюджет и отчетност”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

3801