Contests

back

Публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик131120

1212