Contests

back

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4

1664