Contests

back

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация” за лица със зрителни увреждания в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност.

2418

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед №.2127/25.09.2015 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация” за лица със зрителни увреждания в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, както следва:

 

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет; наличие на определен финансов ресурс, с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата (финансово участие на кандидата).

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга: услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация” за лица със зрителни увреждания е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги Капацитет: до 20 места и численост на персонала до 6 щатни бройки. В ЦСРИ се настаняват мъже и жени над 18 години със зрителни увреждания. Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, най-късно до най-късно до 06.11.2015 г. включително, . в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса: Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 13.11.2015 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и едно копие. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в „Център за информация и услуги на гражданите”, гише „Деловодство” на Община Пазарджик за дирекция”Социални дейности”, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 16.11.2015 год. от 16.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала).

Допълнителна информация на тел. 034/402-303, ет. 8, стая 810.