Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение: за производство на детска млечна храна, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан Крум” № 9, ет. 1.

3096

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 157/28.07.2016 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение: за производство на детска млечна храна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.655.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан Крум” № 9, ет. 1, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.655, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, с площ 153,31 кв. м. /сто петдесет и три цяло и тридесет и една стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:55155.501.655.1.20, 55155.501.655.1.16, под обекта: няма, над обекта: 55155.501.655.1.4, 55155.501.655.1.2, 55155.501.655.1.3, стар идентификатор 55155.501.655.1.18, актуван с Акт за публична общинска собственост № 211/06.07.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 3420/07.07.2011 г., том ХІІІ, № 63 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална месечна наемна цена без ДДС – 370,00 лв. /триста и седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани на територията на гр. Пазарджик, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта и опит в производството на детска млечна храна, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 14.09.2016 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 444,00 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева/ до 16,30 часа на 15.09.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 15.09.2016 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296