Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с предназначение: за търговия и услуги, представляващ сграда с идентификатор 55155.501.597.1, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Найден Геров” № 5.

2480