Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за производство на готова храна за домашен социален патронаж, с обща площ 308.00 кв.м., находящи се в триетажна масивна сграда, строена през 1966 г. в УПИ ІІІ,

4664