Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 263.00 кв.м. /двеста шестдесет и три квадратни метра/, представляваща едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 183.00 кв.м., построена в УПИ ІІ – администрат

4245