Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 107.00 кв.м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” № 6, с предназначение – ученическо хранене.

2631