Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 839/ 05.05.2020 г. относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1458 по КККР на град Пазарджик

2562

З А П О В Е Д

№ 839/ 05.05.2020 г.

 

С обявление с изх. № 34-00-14/26.03.2020 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1458 по КККР на град Пазарджик, попадащ в  улица с о.т.о.т. 332-336 /ул. „Иван Чунчев”/, кв. 59 по плана на  град Пазарджик, която е  предвидена по влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед  № 40/08.04.1993г. на Кмета на Община Пазарджик. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Днес” на 03.04.2020 г., в-к “24 ЧАСА” на 03.04.2020 г., в-к “Знаме” от 03.04.2020 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 03.04.2020 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.

Изграждането на улицата е от първостепенно значение за град Пазарджик и Община Пазарджик

            В обхвата на посочената улица попада поземлен имот с идентификатор 55155.506.1458 по КККР на гр. Пазарджик, за който е определено равностойно парично обезщетение от оценител, регистриран  по Закона за независимите оценители.    

            От Решение на Пазарджишки районен съд от 19.07.2001г., вписано с вх. № 186, т. ІІІ, № 167, дв. вх.рег.№ 7115 /16.12.2009г.. на Служба по вписванията е видно, че собственик на имота е Петър Василев Христев. Отчуждаваната част е с площ  20 кв.м.

С оглед горното и  на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1от ЗОС

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

             Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1458 по КККР на град Пазарджик, с площ  20 кв.м., попадащ в улица с о.т.о.т. 332-336 /ул. „Иван Чунчев”/, кв. 59 по плана на град Пазарджик,  съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 40/08-04.1993г. на Кмета на Община Пазарджик., при съседи на отчуждаваната част: ПИ с идентификатор 55155.506.835; ПИ с идентификатор 55155.506.833; ПИ с идентификатор 55155.506..1457,  ПИ с идентификатор 55155.506.831

 

            Собственик : Петър Василев Христев ЕГН **********

 

  1. Определям равностойно парично обезщетение в размер на 3000 лв./ три хиляди лева/.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на Петър Василев Христев.

            Паричното обезщетение на собственика да се внесе в „Общинска банка” АД,  Финансов Център - Пазарджик и след 15.06.2020г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащия.

 

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик