Заповеди на Кмета

назад

Заповед №38/12.01.2022 г. отменяща Заповед № 2402 от 16.12.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик за продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост

1267

З А П О В Е Д

 

№ 38

гр. Пазарджик, 12.01.2022 г.

 

Със Заповед № 2402/16.12.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 63, чл. 65, ал. 5 и чл. 72 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 265/25.11.2021 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет Пазарджик е утвърдена изготвената тръжна документация и е назначена комисия със задача да проведе публичен търг на 19.01.2022 г. за продажба на имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1 към заповедта.

При извършване на геодезическо заснемане и трасиране на поземлени имоти с идентификатори: 32010.501.1336; 32010.501.1337; 32010.501.1338; 32010.501.1339; 32010.501.1340; 32010.501.1341; 32010.501.1342; 32010.501.1343; 32010.501.1344; 32010.501.1345 и 32010.501.1346 се установи, че е налице грешка в кадастралната карта, касаеща регулационните линии на всички описани по-горе имоти, които са включени в Приложение № 1 към заповедта – Списък на недвижимите имоти – частна общинска собственост за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19.01.2022 г. от 11:30 часа, поради което и на основание чл. 99, т. 2 от АПК във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,

 

О Т М Е Н Я М:

 

Заповед № 2402 от 16.12.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик, издадена на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 63, 65, ал. 5 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, в изпълнение на Решение № 265/25.11.2021 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик, за продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, подробно описани в решението и в Приложение 1 към заповедта и провеждането на търга с тайно наддаване на 19.01.2022 г., насрочен със същата Заповед.        

На кандидатите, закупили тръжна документация и внесли депозит, да се възстановят съответните суми.

Препис от настоящата заповед да се постави на таблото за обяви до входа на общината, на интернет страницата на общината и да се съобщи на заинтересованите лица чрез средствата за масово осведомяване.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик