Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 2772/10.11.2017 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 183, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 192а-192в в квартал 27 по плана на село Звъничево.

3567

З А П О В Е Д

 

№  2772

 

гр. Пазарджик, 10.11.2017 г.

 

 

По сега действащия план на с.Звъничево, в квартал 27 е предвидена улица с о.т.о.т. 192а-192в, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 183, попадаща в същата.

С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.

Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

Част от поземлен имот с пл. № 183, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 192а-192в в квартал 27 по плана на село Звъничево, с площ на отчуждаваната част 78 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи: частите от имот с пл. № 182, подлежащи на отчуждаване и останалата част от ПИ № 183, не попадаща в улицата.

 

            Собственици: Александър Ангелов Гьошев и наследници на Иванка Ангелова Генова, а именно:

            1. Петър Борисов Петров ЕГН**********- син

            2. Ангел Борисов Генов ЕГН**********- син

            3. Сергей Борисов Генов ЕГН********** - син – наследници:

            3.1 Благовестка Благоева Генова ЕГН**********- съпруга

            3.2 Иванка Сергеева Генова         ЕГН**********- дъщеря

            3.3 Борислав Сергеев Генов         ЕГН**********- син – наследници:

            3.3.1 Никол Бориславова Генова ЕГН**********- дъщеря

 

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 1 400 лв /хиляда и четиристотин лева/, което се разпределя, както следва:

 

  1. За частта на Александър Ангелов Гьошев ЕГН********** обезщетение в размер на 700 лв. /седемстотин лева/.
  2. За частта на наследниците на Иванка Ангелова Генова обезщетение в размер на 700 лв. /седемстотин лева/,разпределени както следва:

            2.1 Петър Борисов Петров  - обезщетение в размер на 233.33 лв/двеста тридесет и три лева и тридесет и три ст./

            2.2 Ангел Борисов Петров  - обезщетение в размер на 233.33 /двеста тридесет и три лева, тридесет и три ст./

            2.3 Благовестка Благоева Генова – обезщетение в размер на 77.78 лв /седемдесет и седем лева, седемдесет и осем ст./

            2.4 Иванка Сергеева Генова       – обезщетение в размер на 77.78 лв /седемдесет и седем лева, седемдесет и осем ст./

            2.5 Никол Бориславова Генова  – обезщетение в размер на 77.78 лв /седемдесет и седем лева и седемдесет и осем ст./

Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 22.11.2017г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на Александър Ангелов Гьошев, Петър Борисов Петров, Ангел Борисов Генов, Благовестка Благоева Генова, Иванка Сергеева Генова, Никол Бориславова Генова

 

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.