Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 22287/13.11.2020 г. относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 55155.508.838 по КККР на град Пазарджи

2063

З А П О В Е Д

 

№ 2228

гр. Пазарджик, 13.11.2020 г.

 

С обявление с изх. № 44-2832/06.10.2020 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлен имот с идентификатор 55155.508.838 по КККР на град Пазарджик, попадащ в  улица „Атанас Бабата”- улица с  о.т.о.т.6198-6199-6200-6201-6202, между квартал 505 и квартал 1 по плана на  град Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС № 202/25.09.2013г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013 год. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Днес” на 09.10.2020 г., в-к “24 ЧАСА” на 09.10.2020 г., в-к “Знаме” на 09.10.2020 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 09.10.2020 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.

 Улицата е от първостепенно значение за град Пазарджик.

            В обхвата на улица „Атанас Бабата”- улица с о.т.о.т. 6198-6200-6201-6202  попада поземлен имот с идентификатор 55155.508.838 по КККР на гр. Пазарджик, за който е определено равностойно парично обезщетение от оценител, регистриран  по Закона за независимите оценители.      

            Собственик на имота, съгласно Решение на Пазарджишки районен съд от 09.05.2019г. по Гражданско дело 985/2018 г. и Нотариален акт № 99, т.V, н.д. 2911/92г., е Иван Александров Тодоров. Отчуждаваният  имот  е с площ  99  кв.м.

С оглед горното и  на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1от ЗОС

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

             Поземлен имот с идентификатор 55155.508.838 по КККР на град Пазарджик, с площ  99 кв.м., попадащ в улица „Атанас Бабата”- улица с о.т.о.т. 6198-6199-6200-6201-6202, между кв. 505 и кв.1 по плана на град Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС №202/25.09.2013г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013г..,при съседи:  ПИ 55155.508.837-ниско застрояване; ПИ 55155.508.839 – за второстепенна улица; ПИ 55155.508.103-ниско застрояване; ПИ 55155.508.104-ниско застрояване.

            Собственик : Иван Александров Тодоров ЕГН **********

1.Определям равностойно парично обезщетение в размер на 2 475 лв./ две хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Иван Александров Тодоров.

            Паричното обезщетение на собственика да се внесе в „Общинска банка” АД,  Финансов Център - Пазарджик и след 07.12.2020г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик