Заповеди на Кмета

назад

Заповед №2027/10.10.2022 г. относно определяне границите на районите на територията на Община Пазарджик, в които през 2023 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата

828