Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1981/29.09.2023 г. относно назначаване на комисия за установяване наличието на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Пазарджик

540

ЗАПОВЕД

 

   № 1981/29.09.2023 г. гр. Пазарджик

 

 

            Във връзка с нарастващия брой излезли от употреба моторни превозни средства  в гр. Пазарджик, изоставени от собствениците им по тротоари, улици, площади, междублокови пространства и други площи – общинска собственост, с цел освобождаването на неправомерно заетите площи и третирането на изоставените МПС в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС №11/15.01.2013 год. и на основание чл. 44, ал.1, т.1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, приета с решение № 147/30.07.2014г., взето с протокол № 9  на Общински съвет Пазарджик,

 

І. Н А З Н А Ч А В А М:

 

            Комисия в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ст. инспектор Симеон Чавдаров Съловски - Началник група „Регистрация и отчет на ППС, собствениците им и водачи“ - сектор ПП при  ОД МВР- Пазарджик;

 

            ЧЛЕНОВЕ:

            1. Виктор Йотов - полицейски инспектор;

            2. Спас Абаджиев - младши специалист „Екопатрул“ към БМ „Паркинги и охрана“ при  Община Пазарджик.

 

      РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. При нужда и при установяване на ИУМПС в  гр. Пазарджик, Виктор Йотов може да бъде заместван от всяко едно от следните длъжностни лица:

Стилян Сергеев Спасов - инспектор ПИ;

Ангел Димитров Дречев - инспектор ПИ;

Иван Петров Стоянов - мл. ПИ;

Методи Христов Куртев -инспекторПИ;

Валери Кънчев Върбанов-мл. ПИ;

      2. При нужда и при установяване на ИУМПС в гр. Пазарджик Спас Абаджиев - мл. специалист „Екопатрул“ към БМ “Паркинги и охрана“ при Община Пазарджик, може да бъде заместван от Тодор Димитров Тороманов - младши специалист „Екопатрул“ към БМ “Паркинги и охрана“ при  Община Пазарджик.

 

            Задачи на Комисията:

1. да установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), в т. ч. паркирани/изоставени в имоти общинска собственост (тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства и др.);

2. Да издирва техните собственици; да издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани/изоставени в имоти общинска собственост; Комисията следва да уведомява собствениците на ИУМПС за предписанието за преместване лично или чрез писмо с обратна разписка.

3. Да съставя констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване.

4. В случай, че собственикът не може да бъде открит, ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер, или собственикът му не изпълни задължението за преместване на ИУМПС да се прилага процедурата по чл. 143, ал.7 и ал.8 от Закона за движение по пътищата.

     ІІ. Настоящата заповед отменя заповед № 908/17.05.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, изменена със заповед № 1494/28.07.2022 г.

      ІІІ. Заповедта да се сведе до знанието на началника на РУП Пазарджик, на Началника на  сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР, управителя на БМ „Паркинги и охрана“ при Община Пазарджик и на посочените в същата лица, за сведение и изпълнение.

      ІV. Препис от заповедта да се обяви на входа на сградата на общинска администрация – гр. Пазарджик  и на  интернет страницата на Община Пазарджик.

     V. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Николов - Управител на БМ „Паркинги и охрана”.