Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1976 /06.10.2020 г. относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 55155.10.385 по КККР на град Пазарджик

1880

З А П О В Е Д

 

№ 1976

гр. Пазарджик, 06.10.2020 г.

 

С обявление с изх. № 34-00-41/31.08.2020 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлен имот с идентификатор 55155.10.385 по КККР на град Пазарджик, който попада в  улица с о.т.о.т. 935-934-933-943,  между кв. 606, 629 и 630, по регулационен план,  предвидена с влязъл в сила ПУП-Парцеларен план/улична регулация/, одобрен с Решение  № 159/26 юли 2007г. на Общински съвет- Пазарджик. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Днес” на 04.09.2020 г., в-к “24 ЧАСА” на 04.09.2020 г., в-к “Знаме” от 04.09.2020 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 04.09.2020 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.

Изграждането на улицата е от първостепенно значение за град Пазарджик .

            В обхвата на улица с о.т.о.т. 935-934-933-943 попада поземлен имот с идентификатор 55155.10.385 по КККР на гр. Пазарджик, за който е определено равностойно парично обезщетение от оценител, регистриран  по Закона за независимите оценители.   

            Собственик на недвижимия имот, съгласно Нотариални актове за собственост върху недвижим имот, вписани в СВ Пазарджик: Акт № 197 от 18.11.2019г., точка „1г” „Светослав” ЕООД е собственик на 284,14/704 ид.ч. от ПИ с идентификатор 55155.10.385, целият с площ 704 кв.м.; Акт №1 от 28.10.2019 г.,точка „1в” Милен Николаев Вулянов е собственик на 127,17/704 ид.ч. от ПИ с идентификатор 55155.10.385, целият с площ 704 кв.м.; Акт № 198 от 14.09.2017г. точка „1б” Алексей Иванов Бонев е собственик на 75.24/704 ид.ч. от ПИ с идентификатор 55155.10.385, целият с площ 704 кв.м.; Акт №15 от 17.03.2017г. точка 2 Радослав Любенов Адов е собственик на 218/704 ид.ч. от ПИ с идентификатор 55155.10.385, целият с площ 704 кв.м. Отчуждаваният  имот  е с площ  704 кв.м.

С оглед горното и  на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1от ЗОС

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

              Поземлен имот с идентификатор 55155.10.385 по КККР на град Пазарджик, с площ  704 кв.м., попадащ  в улица с о.т.о.т. 935-934-933-943, между квартали 606, 629 и 630 по КККР на град Пазарджик,  съгласно ПУП-Парцеларен план/улична регулация/, одобрен с Решение № 159/26 юли 2007 год. на Общински съвет - Пазарджик, при съседи: 55155.10.384, 55155.10.383, 55155.10.382, 55155.10.293, 55155.10.98, 55155.10.381, 55155.10.378, 55155.10.380, 55155.10.379

            Собственици:

            1. „Светослав” ЕООД с ЕИК 148085610

            2. Милен Николаев Вулянов с ЕГН ……………………..

            3. Алексей Иванов Бонев с ЕГН …………………..

            4. Радослав Любенов Адов с ЕГН ………………………           

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 10 800 лв./ десет хиляди и осемстотин лева/, което се разпределя, както следва:

 

1. За частта от 284 кв.м. на „Светослав” ЕООД обезщетение в размер на 4 357 лв. / четири хиляди триста петдесет и седем лева/.

2. За частта от 127 кв.м. на Милен Николаев Вулянов обезщетение в размер на 1 949 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и девет лева/.

3. За частта от 75 кв.м. на  Алексей Иванов Бонев обезщетение в размер на 1 150 лв. /хиляда сто и петдесет лева/.

4. За частта 218 кв.м. на Радослав Любенов Адов обезщетение в размер на 3 344 лв. / три хиляди триста четиридесет и четири лева/.

Препис от настоящата заповед да се връчи на „Светослав” ЕООД, Милен Николаев Вулянов, Алексей Иванов Бонев и Радослав Любенов Адов.

            Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в „Общинска банка” АД,  Финансов Център - Пазарджик и след 11.11.2020г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик