Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1975 /06.10.2020 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.371 по КККР на град Пазарджик

2057

З А П О В Е Д

 

№ 1975

гр. Пазарджик, 06.10.2020 г.

 

С обявление с изх. № 34-00-41/31.08.2020 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлен имот с идентификатор 55155.10.371 по КККР на град Пазарджик, част от който попада в  улица с о.т.о.т. 935-934-933-943,  между кв. 606, 629 и 630, по регулационен план,  предвидена с влязъл в сила ПУП-Парцеларен план/улична регулация/, одобрен с Решение  № 159/26 юли 2007г. на Общински съвет- Пазарджик. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Днес” на 04.09.2020 г., в-к “24 ЧАСА” на 04.09.2020 г., в-к “Знаме” от 04.09.2020 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 04.09.2020 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.

Изграждането на улицата е от първостепенно значение за град Пазарджик .

            В обхвата на улица с о.т.о.т. 935-934-933-943 попада част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.371 по КККР на гр. Пазарджик, за която е определено равностойно парично обезщетение от оценител, регистриран  по Закона за независимите оценители.   

            Собственик на имота, съгласно Нотариален акт № 164, том VІІ, рег.2070, дело 1082 от 10.05.2010г. на СВ- Пазарджик, е  „Инфрастрой-АВ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски” №13, ЕИК112597038. Отчуждаваната част е с площ  208 кв.м.

С оглед горното и  на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1от ЗОС

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

             Част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.371 по КККР на град Пазарджик, с площ  208 кв.м., попадаща в улица с о.т.о.т. 935-934-933-943, между квартали 606, 629 и 630,  съгласно ПУП-Парцеларен план/улична регулация/, одобрен с Решение № 159/26 юли 2007 год. на Общински съвет - Пазарджик, при съседи на отчуждаваната част: отчуждаваната част от ПИ с идентификатор 55155.10.201, ПИ с идентификатор 55155.10.336, ПИ с идентификатор 55155.10.98 , останалата част от ПИ с идентификатор 55155.10.371.

            Собственик:

            1. „ИНФРАСТРОЙ-АВ” ООД гр.Пазарджик с  ЕИК 112597038     

         Определям равностойно парично обезщетение в размер на 3 200 лв./ три хиляди и двеста лева /.

Препис от настоящата заповед да се връчи на  „Инфрастрой-АВ”ООД  .

            Паричното обезщетение на собственика да се внесе в „Общинска банка” АД,  Финансов Център - Пазарджик и след 11.11.2020г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик