Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1974 /06.10.2020 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.201 по КККР на град Пазарджик

2198

З А П О В Е Д

 

№ 1974

гр. Пазарджик, 06.10.2020 г.

 

С обявление с изх. № 34-00-41/31.08.2020 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлен имот с идентификатор 55155.10.201 по КККР на град Пазарджик, част от който попада в  улица с о.т.о.т. 935-934-933-943,  между кв. 606, 629 и 630, по регулационен план,   предвидена с влязъл в сила ПУП-Парцеларен план/улична регулация/, одобрен с Решение  № 159/26 юли 2007г. на Общински съвет- Пазарджик. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Днес” на 04.09.2020 г., в-к “24 ЧАСА” на 04.09.2020 г., в-к “Знаме” от 04.09.2020 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 04.09.2020 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.

Изграждането на улицата е от първостепенно значение за град Пазарджик.

            В обхвата на улица с о.т.о.т. 935-943-933-943 попада част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.201 по КККР на гр. Пазарджик, за която е определено равностойно парично обезщетение от оценител, регистриран  по Закона за независимите оценители.   

             Имот с идентификатор 55155.10.201 по КККР, съответства на имот № 010201 по плана за земеразделяне на землище Пазарджик, върху който с Решение № 3Б049 от 30.07.1998 г.  на ПК гр.Пазарджик, е възстановено право на собственост на наследници на  Евтимия Методиева Угринова.  Отчуждаваната част е с площ  156 кв.м.

С оглед горното и  на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1от ЗОС

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

             Част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.201 по КККР на град Пазарджик, с площ  156 кв.м., попадаща в улица с о.т.о.т. 935-934-933-943, между квартали 606, 629 и 630,  съгласно ПУП-Парцеларен план/улична регулация/, одобрен с Решение № 159/26 юли 2007 год. на Общински съвет - Пазарджик, при съседи на отчуждаваната част: отчуждаваната част от ПИ с идентификатор 55155.10.200, отчуждаваната част от ПИ с идентификатор 55155.10.371,  ПИ с идентификатор 55155.10.98 и останалата част от П.И с идентификатор 55155.10.201.

            Собственици: Наследници на Евтимия Методиева Угринова:

             І. Н-ци от починала дъщеря: Виолета Методиева Угринова:

             1. Н-ци на починал син Любомир Душков Георгиев

             1.1. Валери Любомиров Георгиев- син- с ЕГН ……………………..      

             1.2 Анета Любомирова Иванова-дъщеря- с ЕГН …………………….    

             2. Н-ци на починал син: Симеон Душков Георгиев

             2.1 Еранухи Хрант Георгиева-съпруга- с ЕГН ………………….

             2.2 Деница Симеонова Георгиева-дъщеря- с ЕГН …………………

          ІІ. Н-ци от починала дъщеря: Лидия Методиева Азманова

           1. Лука Найденов Азманов-син-с ЕГН ……………………

           2. Н-ци на починал син Емануел Найденов Азманов:

           2.1 Донка Иванова Маринова – съпруга с ЕГН ……………………..

           2.2. Иванка Емануилова Йорданова – дъщеря с ЕГН …………………….

           2.3 Георги Емануилов Азманов-син-с ЕГН ……………………

          ІІІ. Наследници на починал син: Виктор Методиев Угринов

           1. Александър Викторов Угринов-син- с ЕГН ………………….

           2. Любчо Викторов Угринов-син- с ЕГН ………………….

          ІV. Н-ци на починал син: Ангел Методиев Угринов:

           1. Евтимия Ангелова Кордева-дъщеря-с ЕГН …………………

           2. Лидия Ангелова Угринова-дъщеря- с ЕГН …………………

           V. Веселин Методиев Угренов-син- с ЕГН …………………           

Определям равностойно парично обезщетение в размер на 800 лв./ осемстотин лева/, което се разпределя, както следва:

 

1. За частта на н-ци на починала дъщеря Виолета Методиева Угринова обезщетение в размер на 160.00 лв. / сто и шестдесет лева/, разпределени на:

1.1 За частта на Валери Любомиров Георгиев обезщетение в размер на 40 лв. /четиридесет лева/.

1.2 За частта на Анета Любомирова Иванова обезщетение в размер на 40 лв. /четиридесет лева/.

1.3 За частта на Еранухи Хрант Георгиева  обезщетение в размер на 40 лв. / четиридесет лева/.

1.3  За частта на Деница Симеонова Георгиева обезщетение в размер на 40 лв. / четиридесет лева/.

2. За частта на н-ци на Лидия Методиева Азманова обезщетение в размер на 160 лв. /сто и шестдесет лева/, разпределени на:

2.1. За частта на Лука Найденов Азманов обезщетение в размер на 80 лв /осемдесет лева/.

2.2. За частта на Донка Иванова Маринова обезщетение в размер на 26.66 лв /двадесет и шест лева и шестдесет и шест ст./

2.3 За частта на Иванка Емануилова Йорданова обезщетение в размер на 26.66 лв /двадесет и шест лева и шестдесет и шест ст./

2.4 За частта на Георги Емануилов Азманов обезщетение в размер на 26.68 лв. / двадесе и шест лева и шестдесет и осем ст./

3. За частта на н-ци на Виктор Методиев Угринов обезщетение в размер на 160 лв. /сто и шестдесет лева/, разпределени на :

3.1 За  частта на Александър Викторов Угринов обезщетение в размер на 80 лв./ осемдесет лева/.

3.2 За частта на Любчо Викторов Угринов обезщетение в размер на 80 лв / осемдесет лева/.

 

4. За частта на н-ци на Ангел Методиев Угринов обезщетение в размер на 160 лв /сто и шестдесет лева/, разпределени на:

4.1 За частта на Евтимия Ангелова Кордева обезщетение в размер на 80 лв. / осемдесет лева/.

4.2 За частта на Лидия Ангелова Угринова обезщетение в размер на 80 лв. / осемдесет лева/.

5. За частта на Веселин Методиев Угренов обезщетение в размер на 160 лв / сто и шестдесет лева/.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на Валери Любомиров Георгиев, Анета Любомирова Иванова, Еранухи Хрант Георгиева, Деница Симеонова Георгиева, Лука Найденов Азманов, Донка Иванова Маринова, Иванка Емануилова Йорданова, Георги Емануилов Азманов, Александър Викторов Угринов, Любчо Викторов Угринов, Евтимия Ангелова Кордева, Лидия Ангелова Угринова и Веселин Методиев Угренов.

            Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в „Общинска банка” АД,  Финансов Център - Пазарджик и след 11.11.2020г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик