Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1972 /06.10.2020 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.241 по КККР на град Пазарджик

2104

З А П О В Е Д

 

№ 1972

гр. Пазарджик, 06.10.2020 г.

 

С обявление с изх. № 34-00-41/31.08.2020 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлен имот с идентификатор 55155.10.241 по КККР на град Пазарджик, част от който попада в  улица с о.т.о.т. 935-934-933-943,  между кв. 606, 629 и 630, по регулационен план, предвидена с влязъл в сила ПУП-Парцеларен план/улична регулация/, одобрен с Решение  № 159/26 юли 2007г. на Общински съвет- Пазарджик. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Днес” на 04.09.2020 г., в-к “24 ЧАСА” на 04.09.2020 г., в-к “Знаме” от 04.09.2020 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 04.09.2020 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.

Изграждането на улицата е от първостепенно значение за град Пазарджик .

            В обхвата на улица с о.т.о.т. 935-934-933-943 попада част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.241 по КККР на гр. Пазарджик, за която е определено равностойно парично обезщетение от оценител, регистриран  по Закона за независимите оценители.   

            Собственици на имота са: Явор Петров Анастасов, Камелия Генова Анастасова, Петя Яворова Анастасова, Иван Владимиров Попов, Елисавета Михайлова Попова и Владимир Иванов Попов, съгласно Нотариален акт № 28, том VІІ, дело 1785 от 09.07.2003 на СВ- Пазарджик. Отчуждаваната част е с площ  136 кв.м., в която попада част от сграда с идентификатор 55155.10.241.1 и ограда, изградена по западната граница на имота, за които работна група на отдел „Строителен контрол” към Община Пазарджик е съставила Констативни актове №№ 27,28 и 29 от 24.08.2020 год. за установено незаконно строителство и Заповед № 1904/28.09.2020г.; Заповед № 1905/28.09.2020г.;  Заповед № 1903/28.09.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик, за премахване на незаконните строежи.Съгл. чл.22 ал.14 от ЗОС не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземления имот-предмет на отчуждаване.

С оглед горното и  на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1от ЗОС

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

             Част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.241 по КККР на град Пазарджик, с площ  136 кв.м., попадаща в улица с о.т.о.т. 935-934-933-943, между квартали 606, 629 и 630,  съгласно ПУП-Парцеларен план /улична регулация/, одобрен с Решение № 159/26 юли 2007 год. на Общински съвет - Пазарджик, при съседи на отчуждаваната част:север - ПИ с идентификатор 55155.10.240; югозапад - ПИ с идентификатор 55155.10.98; изток – останалата част от имот с идентификатор 55155.10.241.

            Собственици:

            1. Явор Петров Анастасов с ЕГН ………………………..

            2. Камелия Генова Анастасова с ЕГН ……………………

            3. Петя Яворова Анастасова с ЕГН …………………….

            4. Иван Владимиров Попов с ЕГН ……………………..

            5. Елисавета Михайлова Попова с ЕГН ……………………..

            6. Владимир Иванов Попов с ЕГН ………………………

 

Определям равностойно парично обезщетение в размер на 2 100 лв./ две хиляди и сто лева/, което се разпределя, както следва:

1. За частта на Явор Петров Анастасов обезщетение в размер на 350.00 лв. / триста и петдесет лева/.

2. За частта на Камелия Генова Анастасова обезщетение в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/.

3. За частта на Петя Яворова Анастасова обезщетение в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/.

4. За частта на Иван Владимиров Попов обезщетени в размер на 350 лв. / триста и петдесет лева/.

5. За частта на Елисавета Михайлова Попова обезщетение в размер на 350 лв. / триста и петдесет лева/.

6. За частта на Владимир Иванов Попов обезщетение в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/.

Не се дължи обезщетение за констатираните в имота незаконни строежи /разширение и удължаване на навес; масивна сграда и масивна ограда/.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Явор Петров Анастасов, Камелия

Генова Анастасова, Петя Яворова Анастасова, Иван Владимиров Попов, Елисавета Михайлова Попова и Владимир Иванов Попов.

            Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в „Общинска банка” АД,  Финансов Център - Пазарджик и след 11.11.2020г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик