Заповеди на Кмета

назад

Заповед №192/01.02.2024 г. относно забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост, в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Пазарджик по землища

99