Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1618/18.08.2021 г. относно премахване незаконен строеж: “Полумасивна постройка/сграда/”, в поземлен имот с идентификатор 00254.43.295, местност „Тузлата“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

1426