Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1616/18.08.2021 г. относно премахване незаконен строеж „Масивна ограда” собственост на неизвестен извършител, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00254.43.295, местност „Тузлата“ с. село Алеко Константиново общ. Пазарджик

1500