Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 152/22.01.2018 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 439 село Главиница

2879

З А П О В Е Д

 

№ 152/22.01.2018 г.

 

По сега действащия план на с. Главиница, между квартали 40 и 41 е предвидена улица с о.т. 94а – 94б, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 439, попадаща в същата.

С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост, като са спазени съответните срокове.

Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

Част от поземлен имот с пл. № 439, частна собственост, попадаща в улица с о.т. 94а – 94б между квартали 40 и 41 по плана на село Главиница, с площ на отчуждаваната част 13 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи:  изток - останалата част от имот пл.№ 439, не попадаща в улицата; запад – останалата част от проектираната улица  о.т. 94а – 94б; север – отчуждаваната част от имот с пл.№ 438 и юг – останалата част от улица о.т. 94а – 94б.

           

Собственици :  Мария Атанасова Лукова и Стоянка Атанасова Паунова :

 

1. Мария Атанасова Лукова ЕГН **********

2. Стоянка Атанасова Паунова ЕГН **********

 

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 200 /двеста лева/, което се разпределя, както следва:

 

1. За частта на Мария Атанасова Лукова обезщетение в размер на 100 лв. /сто  лева/.

2. За частта на Стоянка Атанасова Паунова обезщетение в размер на 100 лв. /сто лева/.

 

Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в  „Общинска банка” АД – Финансов център Пазарджик  и след 28.02.2018 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Мария Атанасова Лукова и Стоянка Атанасова Паунова .

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.