Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 150/22.01.2018 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 437 село Главиница

2958

З А П О В Е Д

 

№ 150/22.01.2018 г.

 

По сега действащия план на с.Главиница, заключена между квартали 40 и 41 е предвидена улица с о.т.94а-94б, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 437, попадаща в същата.

С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.

Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

Част от поземлен имот с пл. № 437, частна собственост, попадаща в улица  о.т. 94а-94б между квартали 40 и 41 по плана на село Главиница, с площ на отчуждаваната част 379 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи: изток- имот  пл.№ 438 и имот пл.№ 439;  запад- останалата част от имот пл. № 437, не попадаща в улицата; север - улица о.т. 108-94а-94-93; юг- частите от имот пл.№ 436, подлежащи на отчуждаване.

           

Собственици : Наследниците на Панко Иванов Тилев, а именно:

 

1. Елена Николова Тилева – ЕГН **********, съпруга

2. Ангелина Панкова Гунчева – ЕГН ********** , дъщеря

3 Гергана Сейкова Арони – ЕГН ********** - майка на Елена Иванова Тилева и

Павлина  Иванова Тилева  /починали/.

 

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 6 100 лв /шест хиляди и сто лева/, което се разпределя, както следва:

 

1. За частта на Елена Николова Тилева обезщетение в размер на 4 066,67 лв. /четири  хиляди  шейсет и шест лева, шейсет и седем стотинки/.

2. За частта на Ангелина Панкова Гунчева обезщетение в размер на 1 016,67 лв. /хиляда и шестнадесет  лева, шейсет и седем стотинки/.

3. За частта на Гергана Сейкова Арони обезщетение в размер на 1 016,67 лв. /хиляда  и шестнадесет лева,шейсет и седем стотинки/.

Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в  „ Общинска банка” АД – Финансов център Пазарджик  и след 28.02.2018 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Елена Николова Тилева, Ангелина Панкова Гунчева и Гергана Сейкова Арони.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.