Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 149/22.01.2018 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 436 село Главиница

2845

З А П О В Е Д

 

№  149/22.01.2018 г.

 

По сега действащия план на с.Главиница, между квартали 40 и 41 е предвидена улица с о.т. 94а-94б, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 436, попадаща в същата.

С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост, като са спазени съответните срокове.

Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

Част от поземлен имот с пл. № 436, частна собственост, попадаща в улица с о.т. 94а-94б, между квартали 40 и 41 по плана на село Главиница, с площ на отчуждаваната част 142 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, при съседи: изток – имот  пл.№ 439; запад- останалата част от имот пл. № 436, не попадаща в улицата; север - частите от имот  пл. № 437, попадащи в улица с о.т. 94а – 94б и  юг- улица  о.т. 95а-94б-96.

 

            Собственици: Малин Лазаров Ташев  ЕГН **********

 

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 2 300 лв/ две хиляди и триста лева /,  което се разпределя, както следва:

 

  1. Малин Лазаров Ташев  – обезщетение в размер на 2 300 / две хиляди и триста лева/.       

 

Паричното обезщетение на собственика да се внесе в  „Общинска банка”АД – Финансов център Пазарджик и след 28.02.2018 г.. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

Препис от настоящата заповед да се връчи на  Малин Лазаров Ташев.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.