Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1371/08.07.2021 г. относно преместване на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Пазарджик

1591

ЗАПОВЕД

 № 1371/08.07.2021 год.

 

                        Във връзка с Доклад от 22.05.2021 год. на Комисията за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и техните собственици, назначена с моя Заповед № 908/17.05.2021 год., ведно с приложени към него Констативни протоколи за техническото състояние на МПС, служебни записки, снимков материал и други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика, от които може да се направи заключение, че е установено „излязло от употреба" моторно превозно средство по смисъла на Параграф 1, т.1, буква „б" от Допълнителните разпоредби на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., тъй като на същото не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 ,,д“ от Наредба I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства за повече от 3 месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и се намира върху общински терен.

            С цел освобождаване на неправомерно зает общински имот и третирането на ИУМПС в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г. и Наредбата за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик - приета с Решение № 147 на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 9 от 30.07.2014 г., на основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, във връзка с чл. 22 от ЗУО и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Комисията за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), назначена с моя Заповед № 908/17.05.2021 год., ДА ПРЕМЕСТИ на площадката за събиране и временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината, на адрес общ. Пазарджик, с. Мало Конаре, местност „Градището“, ПИ № 132057, УПИ II-57, площ  2757 кв.м., следното излязло от употреба моторно превозно средство:

            Лек автомобил „Ситроен“ - цвят бял, без регистрационен номер, купето е с прегоряла боя, гумите са спаднали. Изтекъл стикер за ГТП. Автомобилът се намира на ул. „Ованес Соваджиян“ № 23 върху общински терен.

            2. За описаното по-горе ИУМПС да бъде уведомена „МЕТАЛ ТРЕЙД-ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК: 201454463 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. ,,Клокотница“ № 42, ет. 2, ап. 2, представлявано от Игнат Полизанов -

управител, за преместването му и последващо предаване за оползотворяване, рециклиране и/или повторна употреба.

            3. Поради липса на регистрационен или идентификационен номер на ИУМПС по т.1, собственикът на автомобила е неустановен и следва да се приложи процедурата по чл. 143, ал. 8 от Закона за движението по пътищата. В този случай моторното превозно средство се идентифицира по номера на рамата или друг идентификационен номер.

            4. Препис от Заповедта да се обяви на таблото до входа на сградата на общинска администрация Пазарджик за срок от 15 дни, на сайта на Община Пазарджик на адрес: https://pazardzhik.bg.

            5. Препис от Заповедта да се връчи на Управителите на фирма „МЕТАЛ ТРЕЙД-ЕКСПОРТ“ ЕООД, - гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ул. ,,Клокотница“ № 42, ет.2, ап. 2 и на Началника на звено "Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС за оказване на нужното съдействие и да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с цел своевременно освобождаване на неправомерно заетата от ИУМПС площ, допускам предварително изпълнение на заповедта.

7. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Управителя на БМ „Паркинги и охрана“ при Община Пазарджик.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Кмета на Община Пазарджик, пред Областния управител или пред Административен съд - гр. Пазарджик, а в частта относно допуснатото предварително изпълнение - в тридневен срок, чрез Кмета на Община Пазарджик или пред Административен съд - гр. Пазарджик.