Заповеди на Кмета

назад

ЗАПОВЕД № 157/18.10.2021г. относно предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-1092, УПИ VIII-1092, УПИ IX-1092 и УПИ X-1092 в кв.193 по действащия план на село Мало Конаре

1234

З А П О В Е Д

 

№ 157/18.10.2021г.

 

На основание чл.135, ал.3 и във връзка с чл. 134 , ал.2, т.6 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ ПРЕДЛОЖЕНОТО ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ И РАЗРЕШАВАМ:

 

Да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ VII-1092, УПИ VIII-1092, УПИ IX-1092 и УПИ X-1092 в кв.193 по действащия план на село Мало Конаре, с оглед обединяването на УПИ VII-1092, УПИ VIII-1092, УПИ IX-1092 и УПИ X-1092 в кв.193 по действащия план на село Мало Конаре и обособяването на нов УПИ VII-1092 за сметка на поземлен имот с идентификатор 46749.502.1092 по КККР и промяна на вътрешно регулационните линии със съседните УПИ XII-1093 и УПИ VI-1091 по имотна граница на поземлен имот с идентификатор 46749.502.1092 по КККР, съгласно внесеното предложение за изменение на ПР

 На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спирам прилагането на плана в този обхват.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик