Важни номера

назад

СПИСЪК НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПАЗАРДЖИК

 

Наименование на структурата

Ведомство

Адрес

Ръководител

Телефон

Факс

Агенция по кадастъра

Служба по кадастъра

МРРБ

Ул."Цар Шишман"№2,

Ет.5-Пазарджик

НАЧАЛНИК СЕКТОР

 

034/44-40-57
 

034/44-86-25
 

Бюро по труда

Пазарджик

МТСП

Агенция по заетостта

Ул."Екз.Йосиф"№15А

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Катя Шопова

034/44-55-95

034/44-56-01

Военно окръжие

МО

Ул."2-ри януари"10

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Под.пол. Емил Колегов

034/44-54-60

034/44-54-63

"Държавен архив" - 

отдел Пазарджик

Дирекция РДА - Пловдив 

Ул."Св.Иван Рилски"№5"

Пазарджик

ДИРЕКТОР

 

034/44-44-38

Дирекция

"Гражданска защита"

Държавна агенция

"ГЗ"-МС

Бул. България №2

Пазарджик, ет.14

ДИРЕКТОР

Комисар инж. Иван Панайотов

 

034/44-51-18

034/43-42-20
 

Затвора. Изпълнение на наказанията, Главна дирекция

Пазарджик

ГУ"Места за лишаване от свобода" към МП

 

ДИРЕКТОР

Веселин Коцев

034/40-85-55

Изпълнителна агенция"Пътища"

Областно пътно управление - Пазарджик

МРРБ

Бул. "Ал.Стамболийски"№20

Пазарджик

ДИРЕКТОР

инж. Михаил Владимиров Рашков     

034/44-44-10

034/44-62-12

Комисия по търговия и защита на потребителите

МИ

Ул.П.Яворов №1,ет.3,ст.6

НАЧАЛНИК

034/44 34 95

КАТ – Пътна полиция

Регионална дирекция на вътрешните работи Пазарджик

Сектор пътна полиция - КАТ

МВР

Ул."Пловдивска"№84

Пазарджик

НАЧАЛНИК

 

Пропуск на КАТ  

034/43-43-92
 

 

Местна служба за съвети в земеделието

 

МЗГ

 Ул."Царица Йоанна" №4

Сграда на селско стопанския техникум

 Началник отдел

 034/44 58 94

НАП

"Национална агенция за приходите"

Пазарджик

МФ

Главна Данъчна Дирекция

Ул."Ас.Златаров"№7

Пазарджик

ДИРЕКТОР

ТД на НАП

Людмила Царкова

034/40-32-00
 

факс 034/44-62-54

Областна инспекция по труда ОИТ

МТСП

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Ул."Екзарх Йосиф"№15

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Васил Мезов

034/44 14 91

Областна дирекция

"Земеделие и гори"

МЗГ

Бул."Екзарх Йосиф""№3,ет.4

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Стоян Траянов

034/44-31-83

034/44-18-45

Областна Дирекция

"Държавен Фонд Земеделие"

МЗГ

Бул."България"

Хотел"Тракия",ет.3

ДИРЕКТОР

 

034/40-64-22

034/40-64-33

Регионална инспекция по околната среда и водите

МОСВ

Ул."Гурко"№3,ет.4,

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Костадин Гешев

034/40 19 39

Регионална дирекция за национален строителен контрол

РДНСК

МРРБ

Ул."Гурко"№3А

НАЧАЛНИК

 

Руслан Райчев

 

034/ 44-55-31

034/ 44-39-77

факс 034/ 44-35-22

Регионално управление на горите-Пазарджик

МЗГ-НУГ

Бул. "Ал.Стамболийски"№50

Пазарджик

НАЧАЛНИК

инж. Владимир Влахов

034/ 44-55-96

034/ 44-83-34

Областна дирекция по безопасност на храните

 

 

БАБХ

Ул."Н.Цанов"№4

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Д-р Петко Митев 

 

 

034/44 42 12

034/44 43 36

034/44 45 26

Районно управление"Социално осигуряване"

ТП на НОИ

Ул."Екз.Йосиф"№15А

ДИРЕКТОР    

  

  

  

034/40 42 10

034/44 50 71

034/40 42 60

Регионален   здравна инспекция  

МЗ

Ул."Болнична"№17

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Д-р Фани Петрова

Секретар/

Деловодител

034/44 53 65

 

 

 

034/44 30 31

034/44 52 62

Регионална дирекция"Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане

МТСП

Ул."Гурко"№3А

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Радка Кежева
 

034/44 47 24

034/44 16 88

Областна дирекция”Полиция”

МВР

Пл."Съединение"№3

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Йордан  Рогачев

034/434 434 

централа

РУП

Пазарджик

МВР

Пл."Съединение"№3

Пазарджик

Гл. инспектор

Ненко Годжевъргов

034/43-42-81

факс  034/43-42-10

Регионална служба по противопожарна и аварийна безопасност – РС ПАБ

МВР

Ул."К.Величков"№16

Пазарджик

НАЧАЛНИК

 инж.И.Панайотов

 

034/44 41 87

по МВР 392

0889/244 551

Районна здравно-осигурителна каса - РЗОК

МЗ

Ул.11-ти Август №2

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Йорданка Караиванова
 

034/40-21-05

факс 034/40-21-07

Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/, Главна дирекция, Териториално звено

МРРБ

Ул."Цар Шишман"№2

Ет.5,ст.505

Пазарджик

НАЧАЛНИК СЕКТОР

Мариана Мачканска

034/44 56 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия по търговия и защита на потребителя,

Териториално подразделение

 

Пазарджик

Ул."Пейо Яворов"

№1,ет.3,ст.6

Директор

034/44 34 95

Окръжен съд-Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Пазарджик

Председател

Елеонора Серафимова

034/ 40-95-56

Окръжна прокуратура- Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Пазарджик

Окръжен прокурор

Васил Малинов

034/40-82-10

034/40-82-13

Окръжна следствена служба

Пазарджик

 

Пл.Съединение"№2

Завеждащ отдел

Даниела Янева
 

034/40-29-10

факс 034/40-29-40

Районен съд- Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Председател

Веселка Златева – Кожухарова

034/ 40-96-00

Районна прокуратура

Пазарджик

 

Ул."Хан Крум"№3

Районен прокурор

Георги Кацаров

034/40-80-34

034/40-82-14

Териториално поделение

"Български пощи"

 

Ул."Екзарх Йосиф"№11

Началник

Светлана Джоклева

034/40-71-00

Център за спешна медицинска помощ

 

Ул. “Болнична”7

Началник

д-р Надка Радева Пангарова

034/44 45 64

Административен съд Пазарджик

 

 

Председател

Мариана Шотева

деловодство

034/ 40-72-11

 

 

034/ 40-72-24

Клон Пазарджик

Електроразпределение

 

Ул. “Гурко” 4

Началник

Златко Златанов

 

070017777

ВиК

 

 

Управител

инж. Атанас Узунов

034/ 44-43-40

КНСБ - Пазарджик

 

Ул. “Екзарх Йосиф” 15

Ръководител

Александър Шопов

034/ 44-42-88

СРС “Подкрепа”

 

 

Ръководител

Никола Минчев

034/ 44-23-33