Услуги

назад

 

УСЛУГА / НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

1. Удостоверение за данъчна оценка

1.1. Данъчна оценка на земеделски имоти /физически  и юридически лица/

- копие от актуална скица;

- копие от удостоверение за наследници /в случай, че собственика по скица е починал/;

- попълнено искане за определяне на данъчна оценка на земеделски имоти /по образец / /за всеки имот отделно искане/.

1.2. Данъчна оценка на имоти в регулация - /физически  и юридически лица /

- попълнено искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка /по образец / /за всеки имот  отделно искане/

- копие от документа за собственост / за справка/

- копие от актуална скица и/или удостоверение за описание на имота /за справка/

1.3. Данъчна оценка за незавършено строителство /37%;63%/, право на строеж, право на ползване

- попълнено искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка; /по образец / - попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

- документ, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на искането;

- копие от документа за собственост.

Срок

Цена

Място на издаване/ Служител

Работно време

обикновена /5 дни/

бърза /2 дни/

5.00 лв.

10.00 лв.

Отдел “Местни данъци и такси” 

Ст. инспектор гише № 1 и 2

Тел. 034/402-370

8.30 – 18.00

2. Прием и обработка на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Декларацията се подава лично или от упълномощено лице! Когато декларацията се подава от упълномощено лице е необходимо ксерокопие от нотариално заверено пълномощно!!!

Декларацията може да се подава и по електронен път с  електронен подпис  на e-mail: [email protected]

Необходим комплект документи за деклариране на недвижим имот придобит чрез покупка; дарение; делба; съдебно решение – срок 2 месеца

1. Попълнена Декларация по чл. 14 от ЗМДТ; /по образец /

2. Ксерокопие от док.за собственост/ нот.акт; договор за делба; договор за покупко – продажба; съдебно решение; удостов. за въвеждане в екслоация.

Необходим комплект документи за деклариране на недвижим имот придобит по наследство – срок 6 месеца

1. Попълнена Декларация по чл. 14 от ЗМДТ; /по образец /

2. Ксерокопие от у-е за наследници

3. Ксерокопие от док.за собственост/ нот.акт; договор за делба; договор за покупко – продажба; съдебно решение и др./;

4. При непълни данни в документа за собственост е необходимо да се представи и скици-копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № 3 и 4 / Тел. 034/402-372

8.30 – 18.00

3. Прием и обработка на Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ

Декларацията се подава в случаите, когато:

3.1. пътното превозно средство е придобито по наследство

3.2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице

3.3. собственикът на ППС няма постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната

3.4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък

3.5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения

 Необходим комплект документи за деклариране на пътно превозно средство – срок 2 месеца от придобиването му.            

1. Попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона /по образец/ ;

Попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона /по образец/  

2. Док.за платен 3,0% местен данък при придобиването на превозното средство;

3. Копие от “Свидетелство за регистрация” – голям талон

4. Копие от Договор за покупка на МПС;

5. Копие от пл.данък МПС от предишния собственик за годината на придобиването му или част от нея

* Ако лекия автомобил е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000куб.см и 117,64 kw – Копие от решение на ТЕЛК.

 

Декларация за отписване на продадени автомобили - Декларация Приложение 1

Декларация за отписване на продадени автомобили - Декларация Приложение 1 /по образец /

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № 15 и 16 / Тел. 034/402-364

8.30 – 18.00

4. Декларация чл.15, ал.3 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за определяне на такса битови отпадъци

Декларация чл.15, ал.3 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за определяне на такса битови отпадъци /по образец / - Декларацията се подава в срок до 30 ноември на предходната година.

1. Годишни такси по видове съдове, както следва:

 1.1 за контейнер тип „бобър” гр.Пазарджик  1,1 куб.м.

 1.2 за контейнер тип „бобър” Мокрище, Главиница, Ивайло 1,1 куб.м.

 1.3 пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м.

 1.4 за кофа с обем 0,11 куб.м.

 1.5 за кофа с обем 0,24 куб.м.

 1.6  за контейнер тип „бобър” в останалите 28 населени места 1,1куб.м.

1.7 за контейнер 4 куб.м

 

 5 192 лв.

 1 481 лв.

     275 лв.

     275 лв.

     292 лв.

     1 332 лв.

   8 155 лв.

 

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № № 7  и  8 / Тел. 034/402-373

8.30 – 18.00

5. Прием и обработка на декларация по чл.16  от НОАМТЦУ

Прием и обработка на декларация по чл.16, ал.4 от НОАМТЦУ

Декларация по чл.16, ал.4 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване) /по образец /

Прием и обработка на декларация по чл.16, ал.7 от НОАМТЦУ

Декларация по чл.16, ал.7 от НОАМТЦУ на територията на Община Пазарджик за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване) /по образец/


1. При подаване на декларацията се представя удостоверение, издадено от съответния спортен клуб, състав или школа по изкуство, регистрирани на територията на община Пазарджик, в който е картотекиран състезателят, с което се удостоверява участието му в състезание от държавния спортен календар към съответната спортна федерация или в национален или международен конкурс или фестивал в областта на съответното изкуство през годината, в която се подава декларацията.

2. Удостоверението по т. 1 се издава от ръководителя на съответния спортен клуб, състав или школа по изкуство и се съгласува с Дирекция „Образование и култура” при община Пазарджик.

 

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № 1,2,3, 4,5  и  6 / Тел. 034/402-378

8.30 – 18.00

6. Издаване на удостоверение за декларирани данни

 - Искане от данъчно задълженото лице /по образец /

Цена

Място на издаване/ Служител

Работно време

2.00 лв.

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № № 7  и  8 / Тел. 034/402-373

8.30 – 18.00

7. Издаване на дубликат на квитанция за платен данък на МПС

Искане от данъчно задълженото лице /по образец / 

Цена

Място на издаване/ Служител

Работно време

5.00 лв.

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № № 7  и  8 / Тел. 034/402-373

8.30 – 18.00

8. Прием и обработка на Декларации по чл.61 н /патент/ от ЗМДТ

1. Попълнена Декларация по чл.61н от ЗМДТ /по образец /

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № 5  и  6 / Тел. 034/402-378                        

8.30 – 18.00

9. Прием и обработка на Декларации по чл.61р ал.5 /туристически данък/ от ЗМДТ

1. Попълнена Декларация по чл.61р от ЗМДТ /по образец / 

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № 5  и  6 / Тел. 034/402-378                         

8.30 – 18.00

10. Прием и обработка на Декларации по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

1. Попълнена Декларация по чл.61х от ЗМДТ /по образец /

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № 5  и  6 / Тел. 034/402-378                        

8.30 – 18.00

11. Дубликат на квитанция за платени месни ДНИ, ТБО и патентен данък

Искане от данъчно задълженото лице /по образец / 

Цена

Място на издаване/ Служител

Работно време

5.00 лв.

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № № 7  и  8 / Тел. 034/402-373

8.30 – 18.00

12. Удостоверение за липса и задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК

Искане от данъчно задълженото лице /по образец 

Искането може да се подава и по електронен път с  електронен подпис  на e-mail: [email protected]

Получава се лично или с пълномощно от данъчно задълженото лице !

Банкова сметка

IBAN BG 63 UBBS 8002 84 63757210 

BIC код - UBBSBGSF

ОББ АД

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

448007 -Такса за административни услуги

Цена

Място на издаване/ Служител

Работно време

10.00 лв.

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № № 7  и  8 / Тел. 034/402-373

8.30 – 18.00

Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.10 от ДОПК

Искане за издаване на удостоверение /по образец/   

Искането може да се подава и по електронен път с  електронен подпис  на e-mail: [email protected]

Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

Искане за издаване на удостоверение /по образец/  

Искането може да се подава и по електронен път с  електронен подпис  на e-mail: [email protected]

13. Копие от данъчна декларация

Искане от данъчно задълженото лице /по образец /

Получава се лично или с пълномощно от данъчно задълженото лице !

Цена

Място на издаване/ Служител

Работно време

10.00 лв.

Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № № 7  и  8 / Тел. 034/402-373

8.30 – 18.00

14. Сектор “Ревизии”

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за защита на потребителите; Закон за туризма;

Закон за управление на отпадъците; Наредба за обществения ред в община Пазарджик; Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик; Наредба за рекламната дейност в Община Пазарджик; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик; ДОПК.

Място на издаване / Служител

Работно време

Отдел “Местни данъци и такси” Ст. инспектор Ет.2 стая № 3 Тел. 034/402-362

Ет.2 стая № 5 Тел. 034/ 402-377

8.30 – 18.00

15. Такса за Частни съдебни изпълнители на основание чл.8 от ЗМДТ

Банкова сметка

IBAN BG 63 UBBS 8002 84 63757210 

BIC код - UBBSBGSF

ОББ АД

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

 

448007 -Такса за административни услуги

За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел “МДТ” на Частни съдебни изпълнители - документ за извършено плащане на исканата услуга

За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители - документ за извършено плащане на исканата услуга

За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители - документ за извършено плащане на исканата услуга

Цена

Място на издаване/ Служител

Работно време

20.00 лв.

25.00 лв.

30.00 лв.

Деловодство Тел. 034/402-371

Ст. Инспектор сектор”Ревизии” Тел. 034/402-362

Ст. Инспектор сектор ”Обслужване” Тел. 034/402-370 Тел. 034/402-372 Тел. 034/ 402-373

 Ст. счетоводители Тел. 034/402-368

8.30 – 18.00

16. Заявление за получаване на клиентски идентификационен номер (КИН)

Заявление за получаване на клиентски идентификационен номер (КИН) - (по образец)

Заявяването и получаването на КИН става веднага по един от следните начини:

- лично - чрез подаване на заявление по образец в отдел МДТ в Община Пазарджик и представяне на лична карта;

- от представител (упълномощено лице) – чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно и подаване на заявление по образец в отдел МДТ в Община Пазарджик.

  Място на издаване/служител                                            Работно време
  Отдел “Местни данъци и такси” / Ст. инспектор гише № 1 и № 2  / Тел. 034/402-370                8.30 - 18.00