Цифри и факти на общинското управление

назад

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2013 г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015 г.

5967

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2013 г.
НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
2011-2015 г. 

РЕЗЮМЕ

Отчетът за изпълнение на Програмата през изминалата 2013 г. показва основните изпълнени дейности и постигнати цели, съобразно заложените такива. Представената информация е обобщена с цел да не дублира детайлната такава на ниво отделен обект, информация в подобен обхват се показва в други документи, имащи косвена връзка с Програмата за управление, например Отчета за изпълнение на бюджета за съответната година.

1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

1. През 2013 г. се завърши изграждането на VPN връзката между кметствата на Община Пазарджик и Дирекция “Гражданска регистрация на населението”.

VPN свързаността позволи използването на програмния продукт ActWare от общ сървър. Предимствата на тази връзка са:

Уеднаквяване на хартиения и електронен еквивалент на актовете по гражданско състояние с възможност за тяхното подписване с цифров сертификат в кметствата;
Информацията се кодира своевременно и се подава ежедневно за актуализиране на Национална база данни “Население”;
Личните данни, използвани в програмните продукти са максимално точни и актуални;

Продължи се допълването и подписването на Националния регистър за гражданско състояние. Това предоставя възможност гражданите да получават преписи от регистрите (раждане, граждански брак и смърт) от цялата страна, независимо от мястото на настъпване на събитието.

Стартира и процесът на уеднаквяване на картотечния регистър с електронните лични регистрационни картони на лицата с постоянен адрес в Община Пазарджик. Сверените електронни картони позволяват административно обслужване на лицата в цялата страна, независимо от мястото на регистрацията им.

Създаде се и специален софтуерен продукт за класифициране, съхранение и използване на сверените и сканирани лични картони. Цифровизирани бяха данните на лицата, родени през периода 1996 г. – 2012 г.

2. През отчетния период в двата центъра за гражданска регистрация са извършени следните видове услуги:

 • приета адресна регистрация по постоянен адрес – 1046 бр.
 • приета адресна регистрация по настоящ адрес – 1405 бр.
 • издадени удостоверения за наследници – 4710 бр.
 • издадени удостоверения за семейно положение – 561 бр.
 • издадени удостоверения за семейно положение, съпруг и деца – 1249 бр.
 • издадени удостоверения за съпруг/а и родствени връзки – 214 бр.
 • издадени удостоверения за родените от майката деца-772 бр.
 • издадени удостоверения за идентичност на лице с различни имена – 277 бр.
 • издадени удостоверения за правно ограничение – 72 бр.
 • издадени удостоверения за вписване в регистъра на населението – 174 бр.
 • подадени заявления за припознаване на деца – 238 бр.
 • обработени съобщения за обезсилване на актове за раждане – 41 бр.
 • обработени заявления за промяна на име по чл. 76 от ЗГР – 184 бр.
 • обработени следните видове решения:

- решения за промяна на име – 59 бр.

- решения за оспорване и установяване на произход – 16 бр.

Дирекция ГРН през 2013 г. е предоставяла информация на различни структури като НОИ, НАП, РУСО, ТЗ ГРАО, ДСП, РЗОК, РЗИ, МВР и др.

3. През 2013 година в гр. Пазарджик са съставени следните актове по гражданско състояние:

 

 

съставени в град Пазарджик

пресъставени от чужбина

общ брой:

актове за раждане

1692

230

1922

актове за брак

409

55

464

актове за смърт

1188

23

1211

 

2. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

2.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Община Пазарджик е в процес на подготовка реализацията на проект „Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”, съвместно, съгласувано и в пълно взаимодействие с МОСВ и ПУДООС.

От страна на Общината периодично, и в съгласие с поставените от МОСВ и ПУДООС, съгласувано с РИОСВ, се изготвят всички необходими документи и са предприети и реализирани всички необходими процедури съгласно ЗУТ, ЗОЗЗ, и другите нормативни документи съгласно действащото законодателство, обезпечаващи безпрепятственото реализиране на проекта.

Предстои подаване на документи пред ПУДООС за финансиране на изграждането на депо в землището на с.Ал.Константиново, включващо една клетка, кантар и довеждаща инфраструктура. Бенефициент на финансовата помощ ще бъде община Пазарджик в партньорство с общините Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград.

През новия програмен период 2014-2020 г. предстои кандидатстване пред МОСВ за финансиране изграждането на съоръжения на регионалната система за управление на отпадъците, средства по Оперативна програма «Околна Среда», ос 2 «Отпадъци», като бенефициенти ще бъдат същите общини

С горния инвестиционен проект ще се извърши и рекултивация на съществуващото сметище, а с реализирането му ще се постигнат и целите, които Община Пазарджик си поставя, а именно - общините от регион Пазарджик да намерят трайно и икономически целесъобразно решение за управление на битовите отпадъци, което да е в съответствие с най-новите изисквания на екологичното законодателство.

Наред с горното, община Пазарджик поддържа постигната система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците, обхващаща 100% от населението на общината – гр.Пазарджик и 31 населени места от територията на общината, като подобрява качеството на предлаганата услуга . В тази връзка разработва и провежда мероприятия за опазването и възстановяването на природата и води екологичната политика във връзка с опазване чистотата и зелените площи и разяснява, предупреждава и осведомява обществеността за всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях.

 2.2. ТРАНСПОРТ

Община Пазарджик оптимизира и актуализира транспортната си схема.

Всички места за спиране и качване в гр.Пазарджик и населените места от територията на общината, обслужвани от тролейбусния, градски и междуселищен автобусен транспорт, са обезпечени, като на същите са монтирани автоспирки и заслони.

След прехвърляне на собственост от страна на Министерство на отбраната на територия в района на бившите казарми, е обособен и урегулиран поземлен имот за изграждане на постоянна автогара. Същата в момента се строи. Предстои обектът да се въведе в експлоатация през 2014 г.

В изпълнение на проект се реновира и сградата на съществуващата гара. Проектът включва още и изграждането на подлез при с. Мокрище и ремонт на жп-участъка около гара Пазарджик.

Община Пазарджик извършва процедурите по издаване и отнемане на разрешения за таксиметров превоз.

 

2.3. ОСВЕТЛЕНИЕ

 

Системата на публично осветление обхваща всички територии на град Пазарджик, както и населените места на територията на общината.

Реализирани са и се реализират дейности по реконструкция, монтаж и поддръжка на външно осветление в предблокови и междублокови пространства, зелени площи и второстепенни улици в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината.

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1. ВОДОПРЕНОСНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ (ВИК)

В изпълнение е проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г са изготвени Прединвестиционно проучване и Идейните проекти за „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи-азот и фосфор” и „Рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”.

Съвместно с „ВиК-Пазарджик” ЕООД - в ликвидация се подмениха участъци от съществуващите водопроводи по уличната мрежа на гр.Пазарджик и населените места /най-често етернитови/, там, където същите са били в пред аварийно състояние. Извърши се и се извършва частична подмяна на същите в междублокови пространства в кварталите на гр.Пазарджик, основно от които в кв.Запад.

 

3.2. ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Поддържа се и се реконструира вътрешноградската улична мрежа и тази по населените места от територията на общината, като се извършва

 • Ремонт на второстепенни улици в гр. Пазарджик, благоустрояване на околоблоковите пространства и подходите към тях, както и на вторичните центрове в кварталите на града;
 • Подобрява се състоянието на пътната инфраструктура в населените места в община Пазарджик – чакълиране и асфалтиране и се благоустрояват площадни пространства.

Ремонтни работи са извършени както следва:

І. В гр.Пазарджик:

1. Ръчно и машинно изкърпване по улици, булеварди и кръстовища: „Св.Ив.Рилски”, „Хр.Касапвелев”, „Л.Боянов”, „Ст.Стамболов”, „Ст.Караджа”, „Хр.Ботев”, „Ал.Стамболийски”, „Ст.Ангелов”, Ивайловско шосе, „Синитевска”, „Заводска”, „Никола Петринин”, „К.Честименски”, „Свобода”, „Тинтява”, „Ив.Батаклиев”, „Ц.Йоанна”, „Ген.Гурко”, „Мария Шутич”, „Луда Яна”, „Верила”, „Витоша”, „Дунав”, „Криволак”, „Одрин”, „Ген.Шувальов”, „М.Войвода”-ІІ, „Хр.Смирненски”, „Никифор Поп Константинов”, „Н.Геров”, кръстовището на ул."Никола Вапцаров" с ул."Ген.Скобелев"; кръстовището на ул. „Тракийска” с бул. „Цар Освободител” и ул. „Ст.Захариев”; кръстовището на Мирянско шосе с пресечка за Тилова база; кръстовището на ул. „Д.Дебелянов” с бул. „Ст.Стамболов” и кръстовището на ул. „Пловдивска” със „Ст.Караджа” и др.;

2. Чакълиране, изкърпване, преасфалтиране и обособяване на подходи: ул.„Спартак” пред №№ 26-32; ул. „Ал.Стамболийски” № 18 - пред вх.А и Б; ул.„Кн.М.Луиза” № 2 и 4; ул. „Бузлуджа” №№10-12; ул. „Пловдивска” №49; участък от ул. „Марица”; ул. „ Янтра” №№ 17-23 и 24-27Б; паркинг на ул.Свобода №№7-9, паркинг пред Хирургически блок на МБАЛ Пазарджик, подход и задблоково пространство на ул. „Княз Ал.Батенберг" № 41-43; паркинг зад на ВиК /старите хали/; тротоар на ул. „Екз.Йосиф” и кръстовището с „К.Величков”; подходи около пощенски клон на ул. „Пловдивска”/ „Стефан Караджа”; Обособяване на нови алеи с бордюри и чакъл в новата част на гробищния парк на гр.Пазарджик

3. Преасфалтиране на уличната мрежа: улици "Михо Стефанов", „Мак Гахан”; „Клокотница”, „Мадара”, „Бр.Консулови”, „Искра” и участък от ул. „Синитевска”, „Киселец”, „Софроний Врачански”, „Цар Асен”, „Найчо Цанов”, „Тодор Пенев”, „Тракийска”, „Проф.Ив.Батаклиев” от „Л.Боянов” до „К.Величков”, „Мусала”, „Хаджи Димитър”, „11-ти август” от „Кн.Ал.Батенберг” до „Т.Христович”, „Дойран”, „Климент Охридски”, „Веслец”-южно платно, „Люлин”-част, „Трапезица”

4. Нова улица с ос.т. 1027Б до ос.т. 1325Ж по плана на гр. Пазарджик.

ІІ. В населените места от територията на общината:

1. Изкърпване на уличната мрежа на населените места – ръчно и машинно изкърпване на главните улици;

2. Ремонт на улици, полагане на чакъл и асфалтова настилка в селата: Ал.Константиново, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Овчеполци, Огняново, Паталеница, Пищигово, Росен, Сарая, Сбор, Синитово, Тополи дол, Хаджиево, Цар Асен, Црънча, Черногорово и Юнаците.

3. Благоустрояване на центровете на селата Ивайло, Звъничево, Мало Конаре и Овчеполци.

ІІІ. По общински пътища в участъците между селата:

          1.Ивайло – Сарая;

          2.Главиница – Ал.Константиново –Црънча.

Благоустроено е пространството пред ОББ гр.Пазарджик. Освен на настилките, благоустрояване е извършено и по тротоари към улици, площадки и други публични пространства, поддържани и благоустроени са територии, отредени за паркове и зелени площи, в които се извършва и постепенна подмяна на дървесните видове.


3.3. ГРАДСКА СРЕДА

В изпълнение на този приоритет Община Пазарджик изпълнява проект и е осигурила финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма „Регионално развити” 2007-2013г. Проектът включва реновация на териториите с публичен характер в кв. Запад. Основните предвидени дейности са ремонт на улици и тротоари, възстановяване на зелени площи, изграждане на спортни и детски площадки.

В изпълнение на текущите си ангажименти Община Пазарджик осъществи следните дейности:

 • „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр. Пазарджик и с.Звъничево, Община Пазарджик”;
 • „Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик”

С изпълнението на горните договори се отстраняват повреди на елементи от светофарните уредби и улично осветление при аварии на територията на община Пазарджик. Същевременно с това се извършва и кабелизация и монтиране на стълбове и осветителни тела по улици, по които "EVN България" премахва въздушна мрежа..

Наред с горното, се изпълняват и дейности, свързани с подобряване на материално-техническата база на училищата и детски градини, като постоянно се извършват основни и текущи ремонти на същата.

Поддържат се и се подобряват условията в кварталните пространства, разширяват се зелените площи в тях, обособяват се кътове за отдих и спорт. Обособени са територии за почивка в кварталите с поставянето на комбинирани детски съоръжения, пейки и осветление.

4. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

4.1 ОБРАЗОВАНИЕ

1. Оптимизация на училищната мрежа 2013 година

                                                                                                                                               

През 2013 година е закрито Основното училище в село Овчеполци, в което са обучавани 46 ученици в 4 слети паралелки. Резултати от закриването на училището:

 • 37-те ученици, които са в задължителна училищна възраст, продължават обучението си в двете средищни училища в най-близкото до село Овчеполци населено място - село Черногорово, при по-добри материално-технически и организационно-педагогически условия: обучение в самостоятелни паралелки, учители специалисти по всички учебни дисциплини, целодневен режим на организация с осигурено хранене, богата учебна база;
 • Оптимизиране на финансовите разходи за обучението на учениците:

- съотношение учител:ученици – в ОУ с. Овчеполци 1: 8; в средищните училища – 1 : 11;

- спестени на общината около 9 000 лв., разходвани за дофинансирене на слетите паралелки;

- осигурени 150 000 лв. по Национална програма “Оптимизиране на училищната мрежа” за модернизиране на учебно-материалната база на Прогимназията в село Черногорово, едно от средищните училища.

 

Подпомагане на извънкласната дейност в училищата

Осигурено финансиране за обучение на ученици от шест училища в 9 групи по СИП за превенция на ХИВ/СПИН - 4 500 лв.

 

СПРАВКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕ/ДГ ВИД ДЕЙНОСТИ СРЕДСТВА ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ
1. ОДЗ,,Слънчо” гр.Пазарджик Текущ ремонт месец август 2013 г Офис първи етаж централна сграда,санитарни възли деца,умивални трети етаж централна сграда-ляво и дясно крило,санитарен възел трети етаж централна сграда с поставяне на бойлер и душ, подмяна на балатум, боядисване и подмяна на преграда спалня,занималня в градинска група,,Теменужка” в яслена сграда 5 000 лв.
2. ЦДГ ,,Върбица” гр.Пазарджик Хидроизолация на покрив 10 195.13 лв.
3. ЦДГ с.Говедаре Ремонт на тоалетни и мивки, подмяна на прозорци,поставяне на фаянс и теракота,постно и блажно боядисване 20 640 лв.
4. ЦДГ с.Добровница Ремонт на канализация и боядисване на кухненски блок 550 лв.
5. ЦДГ с.Ивайло Ремонт на ел.инсталация 3 500 лв.
6. ЦДГ с.Мирянци Вътрешен ремонт-постно и блажно боядисване,изкърпване на пода в кухненски блок,подмяна на дограма в офис,подмяна на умивалници Външен ремонт-поставяне на плочки в двора,външно фасадно боядисване и облицовка с камък 15 219.57 лв.
7. ЦДГ с.Овчеполци Приземен етаж-боядисване с латекс,подмяна на ВиК тръби,подмяна на улуците на покрива,поставяне на фаянсови плочки,ремонт на 2 тоалетни 6 811 лв.
8. ЦДГ с. Паталеница Ремонт на покрива,подмяна на дограма 32 275.87 лв.
9. ЦДГ с.Хаджиево Ремонт на кухненски блок 20 837 лв.
10. ЦДГ с.Црънча ВиК подмяна на тръби 1 935.87 лв.
11. ОУ,,Стефан Захариев” Боядисване на коридори и 8 класни стаи 10 861.41 лв.
12. СОУ,,Димитър Гачев” Ремонт на ограда на хандбално игрище 1969.04 лв.
13. СОУ,,Д-р Петър Берон” Ремонт на източна и южна фасада на училищната сграда 25 151.27 лв.
14. НУ,,Св.Св.Кирил и Методий” с.Черногорово Основен ремонт на покрива на учебната сграда,вътрешно боядисване на стени,тавани и цокли 27 000 лв.
  Общо средства за ДГ 116 964.44 лв.
  Общо средства за училищата 64 981.72 лв.
  Общо средства за общината 181 946.16 лв

4.2  КУЛТУРА

 

Общината продължи да финансира провеждането на вече утвърдените събития от културния календар: местни празници, национални и международни конкурси, фестивали, годишнини и др., като:

- Международния фестивал за симфонична музика ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ “Проф. Иван Спасов”;

- Младежки рок фестивал;

- „Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик";

- Национален конкурс за млади изпълнители "Медени звънчета”;

- Фестивал за стара градска и забавна песен “Георги Шаранков”;

- Стартира новият скулптурен проект „По канала”;

- Бир – фест;

- станали традиционни концерти ”Лято в парка” и др.

Продължи поощряването на местните творци с финансиране издаването на новите им творби. По съвместен проект с Дружеството на писателите в Пазарджик продължи и издаването на вестник “Метафора”.

   Връчиха се награди в изложбите на Дружеството на пазарджишките художници, Представителството на СБХ.

   През отчетния период бяха връчени Националните литературни награди “Стоян Бакърджиев” и „Димитър Бояджиев”.

Приключено е строителството на сградата за Читалище и библиотека в с.Юнаците. Благоустроено е и пространството около сградата.

Извършен е и ремонт на Младежки дом, ДКТ „К.Величков” гр.Пазарджик и на Читалищата „Виделина” и „Н.Вапцаров” гр.Пазарджик.

Извършени са ремонти на Читалищните сгради в селата Априлци, Мирянци, Росен и Сарая. 

5. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

5.1 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Жилищно настаняване

1024 лица са одобрени и включени в актуализирания списък на граждани за настаняване в жилища собственост на Община Пазарджик изготвен в началото на 2014 година.

През 2013 г. са подадени 40 молби съгласно чл. 16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища. От тях 38 молби са одобрени и включени в окончателния списък за настаняване под наем в общински жилища.

Настанени в общински жилища и извадени от картотеката през 2013 год са 36 лица и семейства, поради придобиване на имот и смъртни случаи.

Социални дейности

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09„Алтернативи”, проект „Подкрепа за достоен живот”, дейност „Личен асистент”Община Пазарджик е партньор на Агенция за социално подпомагане при МТСП.

Проектът стартира в края на 2010 година за срок от една година, няколко пъти срокът на действие беше удължаван, към настоящия момент е до 30.09.2014 година. В екипа на общинско ниво са включени 6 лица, едно от тях е назначено на трудов договор за 4 часа и 5 лица са назначени на граждански договор. Броят на обслужваните потребители е 84 лица с различна степен на увреждания, а от стартирането на проекта са обслужени 114 лица. Броят на личните асистенти е 84, а от началото на проекта са назначени 115 лични асистенти на трудов договор. Услугата се предоставя в домашна среда.

По схема „Помощ в дома” на 01.02.2013 година стартира проект „Подкрепа”с продължителност 15 месеца, изпълняван от община Пазарджик.

Проектът е на стойност 234 584,31 лева. До края на 2013 година са усвоени 151 085,57 лева. По проекта се предоставят следните социални услуги:

-        Домашен помощник 30 потребители обслужвани на 4 часа от 15 лица;.

-        Социален асистент 10 потребители обслужвани на 4 часа от 10 лица;

-        Личен асистент 36 потребители обслужвани на 6 часа от 36 лица.

Проект “Бъдеще” за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в с. Хаджиево.

     Договор BG051PO001-5.2.13-0020-C0001; продължителност – 16 месеца;

     стойност – 110 727,75лева. Предоставянето на услугата ще стартира от

     01.03.2014 год. до 31.10.2014 година.

Проект “Светулка” за Комплек за иновативативни интегрирани услуги за деца от 0 до 3 години в гр. Пазарджик. Договор BG051PO001-5.2.15-0004-C0001; продължителност – 13 месеца, от които предоставяне на услугата – 10 месеца; стойност – 596 305,90 лева.

 

Проектно предложение “Шанс” е подадено в АСП и очаква одобрение

То касае предоставянето на социални услуги в три ЦНСТ в гр. Пазарджик и едно Защитено жилище в с. Звъничево. Проектът е на стойност 716 304,87 лева.

По силата на сключено партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане, Дирекция ”Закрила на детето”, с дата: 08.12.2011г., Община Пазарджик реализира проект „И аз имам семейство”.

Година Проведени информационни кампании Обучени семейства Утвърдени семейства Брой настанени деца
2011 0 0 0 0
2012 13 13 7 3
2013 5 16 19 24
Общо 18 29 26 27

   

  Необходимо е да бъдат направени следните допълнителни уточнения по отношение на цитираните в таблицата данни:

Утвърдените приемни семейства от Комисията по приемна грижа/ КПГ/ при РДСП Пазарджик са 26 и са само професионални. Едно от тях впоследствие пожела да бъде заличено от регистъра на утвърдените приемни семейства.

Обучените семейства са 29 – от тях едно не бе утвърдено от КПГ, друго – по препоръка на КПГ бе насочено към Дирекция »Социално подпомагане» Пазарджик поради настоящия му адрес, третото се отказа по време на оценяването си от ЕПГ – община Пазарджик.

Подготвени, окомплектовани и внесени :

Осем броя материали за разгледане от Общински съвет - Пазарджик, НОИ- София и Министерски съвет относно:

Предложение за отпускане персонална пенсия на 4 деца – сираци от Община Пазарджик и четири броя материали за опрощаване на държавно вземане на граждани от Община Пазарджик.

Изготвени 11 броя списъци за полагане на обществено полезен труд от безработни лица, съгласно чл.12,ал.1 от ППЗСП. Изготвен един договор и една Програма за съвместна дейност между Дирекция „Социално подпомагане и Община Пазарджик, за полагане на ОПТ от безработни лица обект на социално подпомагане.          

- Подадени 140 молби за дърва за огрев.

Изготвени   69 броя заповеди за отпускане дърва за огрев на социално слаби лица и семейства, лица с увреждания и др.

Изпълнен е проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз, по ДОГОВОР №BG161PO001/1.1-12/2011/030 от 16.02.2012г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР 2007-2013г.“.

Изградена е сграда по проект „Община Пазарджик приятел на децата” по проект за социално включване на МТСП за предоставяне на социална услуга - детска градина.

Спорт и туризъм

Общински спортни състезания и прояви 

Общински ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик; финансиране –000 лв.
Областни ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик; финансиране –000 лв.
Зонови ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик; финансиране –000 лв.;
Държавни ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик и Министерството на спорта ; финансиране –500 лв.
Коледен волейболен турнир - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1 000лв.
Общински лекоатлетически крос”Златна есен” - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1000 лв.
Общинско лекоатлетическо състезание “Лъвски скок” - организатор Община Пазарджик; финансиране –500 лв.;
Церемония по награждаване на 10-те най-добри спортисти - организатор Община Пазарджик; финансиране –000 лв.;
Футболен турнир”Млади надежди”- организатор Община Пазарджик; финансиране –000 лв. Под патронажа на кмета г-н Т.Попов.
Национален ден на спорта- 17.05.2013 г.- организатор Община Пазарджик; финансиране – 1000 лв.;
Общински турнир по плуване за купа „ Пазарджик” - организатор Община Пазарджик; финансиране – 2000 лв.;
Турнир по минифутбол - организатор Община Пазарджик; финансиране –  000 лв.
Ромски турнири по футбол – с. Драгор и с. Братаница - организатор Община Пазарджик; финансиране –000 лв.;
Общински работнически спортни игри - организатор Община Пазарджик и ОРСК –000 лв. Под патронажа на кмета г-н Т.Попов.
ОРИ-община Пазарджик-6000 лв.

Държавни първенства и турнири

Турнир по художествена гимнастика купа „Диляна”-3500 лв.
Изложба „ Неделчо Шишков” и държавно п-во по корабомоделизъм - организатор Община Пазарджик и „ Модел яхт клуб”; финансиране –000 лв. Под патронажа на кмета г-н Т.Попов.;
Купа „България” по самбо - финансиране –000 лв. Под патронажа на кмета г-н Т.Попов;
Турнир по самбо”Кодокан” –000 лв. Под патронажа на кмета г-н Т.Попов;
Купа „Пазарджик” по колоездене за кадети - организатор Община Пазарджик и СК”Печенеги” ; финансиране –000 лв. Под патронажа на кмета г-н Т.Попов.;
Държавен турнир по джудо за деца и юноши - организатор Община Пазарджик и СК”Кодокан” ; финансиране – 3500 лв.;
Туристическа дейност – 2000 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА 2013г.- ОТДЕЛ”СПОРТ”

“Тракиец” - бокс – организация и участие в държавен шампионат – 4000 лв.
“Мустанг” - мод. петобой – спорт за хора с увреждания(транспорт) – 700 лв.
МСК ”Терес” - Тодоров ден – 2000 лв.
“Торнадо” киокушин – тренировъчен лагер – 1200 лв.
Тихомир Трифонов участва на Европейско първенство по канадска борба за хора с увреждания в Литва –100 лв.
“Активен отдих за всички” транспорт за лагер на “Добра вода” –500 лв.
Туристическо Дружество “Алеко” – изготвяне на филм –200 лв.
“Хебър” Баскетбол, участие на зони –500 лв.
“Тракиец” Бокс, лагер и подготовка за ЕП и Купа “България” –000 лв.
“Хебър” вдигане на тежести – участие на Държавно първенство – 600 лв.
ОРСК –000 лв.
Туристическо дружество “Алеко” – “Алекова седмица” –000 лв.
“Лидер” волейбол – Великденски турнир –500 лв.
Спортни танци “Импулс”, турнир купа “България” –000 лв.
10 – те най – добри спортисти –000 лв.
Зони и финали на ученически игри –000 лв.

За развитието на спорта Община Пазарджик е осигурила нормалното функциониране на всички спортни обекти – спортни зали, стадион „Г. Бенковски”, Общински плувен комплекс, спортни съоръжения в Парк „Остров Свобода”.

Извършени са ремонти на спортни зали „В.Левски” и „Младост” в гр.Пазарджик, ремонтирано е и хандбалното игрище в СОУ „Д.Гачев”.

Изградени са спортни площадки в селата Говедаре, Дебръщица и Черногорово, обособена е площадка на бул.„Г.Бенковски”, започна реализацията на проект: „Спортни и детски площадки на ул.„Ангел Кънчев” гр.Пазарджик. Реновиран е теренът на игрището в с.Ивайло, за което е изграден подход. Ремонтирани са съблекалните на спортните терени в селата Драгор и Синитово.

Работа с малцинствата и етническите групи

През 2013г от кабинета са минали 1200 граждани, които са вписани в дневника за информация. Ежедневно за тези граждани от малцинствен произход се работи по различни проблеми.

1. В област Социално подпомагане-попълване на всякакъв вид документи /молби, декларации, заявления и др./-165случая

2. Ежедневни консултации с лицата от малцинствен произход относно нормативното основание за получаване на социални помощи съгласно Закона за социалното подпомагане.

3. В област здравеопазване

- Подпомагане дейността на семейните лекари чрез ежедневен контрол на работата на здравните медиатори.

- Съдействие за настаняване в здравни заведения-13случая

- Съдействие на ЗМ от сектор „РМЕГ” за профилактични имунизации-периодично в кампании на територията на кв. ”Изток”

- Консултации и подготвяне на документи за представяне пред – ТЕЛК, НЕЛК.-63случая

4. Култура

- Работата на сектора е насочена към съхранение и запазване на културната и етническа идентичност за целта са извършени следните дейности:

- Организиране и празнуване на Международния ден на ромите 8-ми април.

5. Трудова Заетост

- Работата на сектора е насочена към създаване на контакти с ДБТ включително и работодатели, които да назначават на работа хора от малцинствен произход-212случаи.

- служителите от сектора уведомяват лицата, полагащи ОПТ по чл.12 от Закона за социално подпомагане, разпределени към структурните звена към община Пазарджик -периодично на адрес.

6. Жилищни условия

- Секторът оказва съдействие за попълването и окомплектоването на документи за кандидатстване на Общински жилища, както и за пренастанителните заповеди и за закупуване на Общински жилища. Съдействие за събиране на наемите от наемателите.

7. Участия в работни срещи-гр.София и регионални

- Относно изпълнение на плана за действие на Община Пазарджик /2013-2014г./ по изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в Община Пазарджик.

- Относно определяне на участници в националната заключителна конференция по Проект „ Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”

- РМЕГ се занимава с проблеми от различен битов характер, свързани с инфраструктурата на кв. „Изток” и подобряването на жизнените условия на населението.

Дейност на Местна комисия за борба с трафика на хора

Изпълнение на националната програма за противодействие на трафика на хораи закрила на жертвите за 2013г.

Месец април 2013 г. – създаване на мултидисциплинарен екип за работа по Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик към ДСП Пещера
23.04.2013 г., Заседание на МКБТХ - Пазарджик
На 12.11.2013 г. участие в V-та годишна традиционна национална работна среща ”Политики за борба с трафика на хора с фокус трафик на деца и млади хора и реинтеграция на жертвите”,
14.02.2013 г. Свети Валентин – Денят на влюбените – като член на Местния обществен комитет /МОК/ към общинската програма »Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» заедно с доброволците към МКБТХ – Пазарджик разпространявахме предпазни средства – презервативи и информационни материали в централната градска част. Като отличителен знак, че проявата е по повод Св .Валентин – Деня на влюбените, на връхните дрехи бяхме закичили по едно хартиено червено сърце. 14-те доброволци, които заявиха желание да се включат, бяха много щастливи, че помагат именно на този ден.
29.04.2013 г. – 31.05.2013 г. изложбата STEP TO FREEDOM в Пазарджик – Със съдействието на община Пазарджик 30-те пътуващи плакати бяха транспортирани от град Пловдив до град Пазарджик. Благодарение на съвместните ми усилия с експертите от сектор ”Култура” при община Пазарджик плакатите бяха подредени във фоайето на зала ”Маестро Г. Атанасов” – община Пазарджик.

Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация – месец май – месец юни 2013

06.06.2013 г., 15.00 часа - прожекция на документалния филм на Йордан Димитров „Червено - като червило и като кръв" в град Пазарджик 10.06.2013 – 14.06.2013 г. – участие в обучение по проект на Сдружение »Център за обучение и услуги» към Фонд за превенция на престъпността ИГА - Пазарджик
26.06.2013 г. – обучение по трафик на хора в часа на класа ПГ ХХТ град Пазарджик
29.01.2013 – 30.01.2013 г. – участие в регионален семинар в град София в рамките на проект ”Интегриран подход за превенция на трудовата експлоатация в страни на произход и крайна дестинация
08.02.2013 г. – участие в Национален дискусионен форум ”Модел за местни политики по превенция на трафика на хора и специфика на превантивни подходи в ромската общност”, град Варна 20.03.2013г., хотел ”Шератон”, град София – участие в национална кръгла маса ”Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: пътища за подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз”
26.03.2013 – 29.03.2013 г. Пролетна академия за доброволци – град Пловдив, хотел ”Империал”
03.04.2013 г., хотел ”Хилтън”, град София – участие в конференция на тема ”Трафик на хора – мерки за противодействие в държавната политика и ролята на неправителствения сектор”
18.05.2013 г. - 21.05.2013 г. Лятна академия за доброволци – град Варна,комплекс ”Гранд Хотел Варна”
28.05.2013 г. – участие в кръгла маса съвместно със секретариата на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора в град София
15.07.2013 г. - Участие в работна среща в офиса на НКБТХ в рамките на съвместната кампания между НКБТХ и компания ”Менпауър България” под надслов ”Нулева толерантност към трафика на хора”
От Български хзинзинкски комитет се обърнаха към МКБТХ – Пазарджик за представяне на информация, свързана с настойничеството на децата, пострадали от трафик на хора. Информацията бе необходима във връзка с изпълнението на проект ”Система за настойничество на деца-жертви на трафик на хора”. МКБТХ-Пазарджик представи в детайли необходимата информация.

Дейност на Местна комисия за БППМН

- Брой възпитателни дела за 2013 година-28 броя. От тях 27 са разгледани от прокуратурата и е(едно) от РУП;

- Брой на наложените възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни е 39;

-Общо възпитателни мерки - 59 броя, от тях чл.13, ал.1 -59 броя, от тях по т.1 с предупреждение са 39;

- По т.4(поставени под възпитателен надзор на родителите) са 13; Поставени под възпитателен надзор на обществен възпитател са 5; По т.9( задължение на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото- 1 дете; По т.9) с предупреждение за настаняване във възпитателно училище ) е 1 дете;

В делата неграмотни -1 дете; с начално образование са 23 деца; с основно образование са 15 деца.

Проведени са две инициативи съвместно с управлението на МВР, Д”СП” и ОЗД.

     Дейност на Oрган по настойничество и попечителство

- Изготвени и изпратени уведомителни писма до настойници и попечители за представяне на годишните им отчети до Органа по настойничество и попечителство – 33 броя.

- Приемане и запознаване с годишните отчети на настойници и попечители за извършената им дейност през 2012 г.

Децата от Органа по настойничество и попечителство до 18 г. общо към настоящия момент са 14 деца. През 2013 г. е образувано едно попечителство на дете над 14 г. Две от децата са прекратени:

поради припознаване от бащата.
поради навършване на пълнолетие и завършване на училище

На децата от Органа по настойничество и попечителство се отпуснати парични средства:

Обща стойност раздадени парични средства през 2013 г. -8 730

За деца родени на празника на града раздадени общо 1800 лв.

През периода 01.01.2013-31.12.2013г. са учредени 2 бр. настойнически съвети ,4 –ри броя попечителски съвети , 5 броя – на законни представители по чл. 173 от СК на лица поставени под пълно или ограничено запрещение/.

Общо издадени удостоверения на настойници и попечители за периода- 21:

3 броя – на настойници на лица, поставени под пълно запрещение

10 броя – на законни представители по чл. 173 от СК

1брой- на лице под ограничено запрещение

7 броя – на настойници и попечители на лица до 18 години.

   Други

 

Община Пазарджик е извършила и ремонти на общински и обществени сгради – Кметства, Здравни служби и др. – Сградите на кметствата в селата Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Мало Конаре, Црънча и Юнаците и Здравната служба в с.Пищигово.

 

 

6. ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” през 2013 г.

 

Общинските имоти са основен източник на собствени средства за подпомагане на бюджета на Община Пазарджик в приходната му част. От целесъобразното им управление и разпореждане зависи и размера на получените приходи.

За 2013 г. в Общината има съставени 279 броя актове за общинска собственост. По видове собственост – 20 броя за публична и 259 за частна общинска собственост.

Най-големи приходи през изминалата година са постъпили от разпореждането с общинските имоти главно чрез продажби, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин определен от закон.

В тази връзка Общински съвет Пазарджик е приел 85 броя решения и се е разпоредил със 268 броя имоти, от които:

1. продажба чрез търг – 197 броя имоти на обща стойност 2 936 599 лева, от тях- урегулирани поземлени имоти - 30 броя на стойност 2 236 280 лева и поземлени имоти (земеделска земя) – 167 бр.(1403 дка) на стойност 800 318 лв.

            2. продажби чрез конкурс – 7 броя

            От проведените конкурси в Община Пазарджик са постъпили 30 455

лева.

            3. Доброволни делби – 9 броя, от които постъпленията са 113 506 лева.

            4.Учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради - 3 броя, от което са постъпили 1290 лева.

            5. Продажби и замяни при промяна на границите на УПИ по чл.15 ал.5 във връзка с ал.3 на ЗУТ – 1 броя на стойност 1 020 лева.

            6. Продажби по чл.35 ал.3 от ЗОС – продадени имоти, върху които е учредено право на строеж – 22 броя, като постъпилата от тях сума е в размер на 57 200 лева.

         7.Продажба на общински жилища – 25 броя, от които са постъпили 237 750 лева.

            Имотите общинска собственост се управляват в интерес на населението в Общината и с грижата на добър стопанин.

            Управлението на общинските имоти включва концесиониране, стопанисване на общински жилищен и не жилищен фонд, отдаване под наем на терени за преместваеми съоръжения, гаражни клетки, търговски колички, маси, стелажи и кабини, отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, поставяне на рекламно-информационни елементи .

            През отчетния период няма завършени процедури за концесиониране.             Приходите от общински обекти,   отдадени   на концесия през 2012 г. са 27 505 лева, (от годишни концесионни вноски и начислени лихви).Приходите от държавни концесии са – 154 077 лв.    

           През периода от продажби по реда на ЗПСПК са постъпили общо 3 141 000 лева , в т.ч. от продажба на: Минерална баня - 681 000 лева, борсата в с. Огняново – 1 600 000 лева,   плажа - 660 000 лева и паркинга зад   МБАЛ ”Здраве”- 200 000 лева.

С Решение №57/28.03.2013 г., взето с протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик беше определен общинския жилищен фонд по брой и групи както следва:

       Общ брой на общинските жилища – 781 бр., като от тях:

            - общински къщи – 34 бр.

           - Общински апартаменти - 747 бр., като от тях пофондове:

            - фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 220 бр.

            - фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 490 бр.

           - за продажба на правоимащи по Закон за уреждане на правата на граждани с многогодишни-спестовни влогове – 1 бр.

            - фонд „Ведомствени” – 10 бр.

            - фонд „Резервни” – 24 бр.

            - „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

              Нежилищни имоти – отдадени под наем помещения (офиси, ателиета, адвокатски кантори и гаражи), които са:

            - отдадени под наем помещения на партии – 6 бр.

            - отдадени под наем помещения за ателиета – 7 бр.

            - отдадени под наем помещения на юридически лица с нестопанска цел – 9 бр.

            - отдадени под наем помещения на фирми – 6 бр.

            - отдадени под наем помещения за адвокатски кантори – 4 бр.

            - отдадени под наем гаражи – 6 бр.

            - отдадени под наем на други – 3 бр.

            - безвъзмездно на юридически лица с нестопанска цел – 20 бр.

            - спортни имоти – отдадени под наем на спортни клубове и др.- 28 бр.

 

Общо приход от наеми за жилищни и нежилищни и спортни имоти, такси, почивно дело и др. и лихви от просрочени вземания в БМ „СПЖФНСИ” за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са постъпили 322 451 лв., което е с 4 015 лв. повече от 2012г.

По – голямата събираемост от наеми се дължи на: изготвени и лично връчени от служители от БМ „СПЖФНСИ” уведомителни писма на некоректни наематели – 280 броя, и 11 броя сключени споразумения за разсрочено плащане с големи длъжници.

           Издадени са 140 бр. пренастанителни заповеди на коректни наематели с изтекъл срок на договора.

            Относно длъжниците: със седем са прекратени наемните правоотношения, и на пет броя наематели са издадени заповеди за изземване.

            При направа на един анализ на приходите в БМ, прави впечатление че намалява размера на приходи от наем на жилищни имоти, което е резултат от извършените продажби на общински жилища през годината.

           През отчетния период са издадени заповеди на ползватели на терени за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони и навеси, от които до момента са постъпили 304 775лева.

            От отдадени под наем помещения са постъпили в Общината 196 275 лева

            Издадени са 69 броя разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, постъпленията от които са в размер на 111 565 лева. За търговски колички, маси, стелажи, кабини и други преместваеми съоръжения на открито са издадени 300 броя заповеди за ползване на общински терени.От наем движими вещи – 2 719 лева.

         От такса терен за гаражи 1769 бр. – постъпления 117 170 лева.

         За ползване на земеделска земя от ОПФ са сключени арендни договори, вноските от които са 2 704 лева, от договори за наем – 21 763 лева, от наем на водоеми – 649 лева или общо: 26 603 лева.

            В Община Пазарджик за изминалата година са постъпили приходи от паркинги и Синя зона в размер на 513 125 лева, от които: от паркинги, абонати и талони Синя зона и глоби Синя зона – 309 577 лева , от принудително преместване с паяк – 22 420 лева,от SMS паркиране – 11 455 лева и от скоби -26 598 лева.

            Към 31.12.2013 г. финансовият резултат от направление “Пазари” е в размер на 226 239 лева.

         В резултат от управлението и разпореждането с общинското имущество, Община Пазарджик за 2013 година е реализирала собствени приходи в размер на 7 774 796лева.

Във връзка с поддържането и стопанисването на общинския жилищен фонд, нежилищни и спортни имоти през 2013 г. беше извършено следното:

В направление жилищни и нежилищни имоти бяха извършени текущи ремонти вкл. (шпакловка, постно и блажно боядисване, ремонт ВиК и ел. захранване на общински апартаменти, хидроизолация на покриви, отстраняване на течове и аварии) на ул. „Стоян Ангелов”, ул. „Спартак”, ул. „Пловдивска”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Рила”, ул. „Г. Бенковски”, ул. „Марица” №20 и др., помещения на пенсионерски клуб, клуба на инвалидите, военния клуб и др.

Постоянно внимание и грижи се отделят за ремонти поддържане на ел. уреди, ел. съоръжения и ВиК инсталациите в детските градини в Община Пазарджик, социалния патронаж в града и селата Огняново и Цлънча, поддържане и подменяне на изкъртени и счупени кошчета, пейки, капаци на улични шахти и тротоари.

В направление „Спортни имоти” и площадки през 2013 г. бяха извършени редица подобрения и обновяване като: СЗ „Васил Левски”; зала за джудо и самбо; СЗ „Младост”; Общински плувен комплекс.

Ремонти и подобрения бяха извършени в почивна база „Слънчева поляна” – ограда, склад за дърва и бунгалата.

В остров „Свобода”: боядисване на сградата и ремонт на сградата, която се ползва от СК по колоедене „Печенеги”, боядисване и ремонт на пейката и външната ограда.

В зоокъта бяха изградени нови четири клетки за животни, а в момента се строи нова клетка за тигъра.

В парк „Стадиона” и парк остров „Свобода” се извърши почистване и запълване на фугите на дъната на двете езера.

Извършен е ремонт на оградата на стадион „Г. Бенковски” и на стадиона в с. Ивайло (футболни врати и ограда).

Изградена открита фитнес площадка в парка при клиника „Ескулап”.

Извършен е ремонт   (шпакловка и боядисване) на старата сграда на   у-ще „Хр. Смирненски” за използване от Ансамбъл Пазарджик.

Изградени са нови детски площадки в кв. „Марица” на ул. „Пловдивска” и „Ст. Караджа”; на ул. „Л. Боянов” срещу „BILLA”.

Основен ремонт на пенсионерски клуб в кв. „Запад”.

Поставяне на нови парапети на мост „Атлантик” и моста в с. Мокрище.

През годината окозахме помощ на кметство с. Сбор за изграждането на сграда и поставянето на ограда в гробищния парк на селото.

   По отношение на управлението на общинските имоти през 2013г. има подобрение по събираемостта на дължимите средства от използването им, но все още не е постигнат необходимия ефект.

 

6.1 ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Съгласно закона за местните данъци и такси - установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служителите на отдела по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Изпълнението на данъчните приходи е важна предпоставка за осигуряване на планираните приходи в общинския бюджет с които да се финансират публичните разходи за населението - осигуряване на нормална жизнена среда; реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа; подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини; усвояване на средствата от Европейските фондове и програми; поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града; публични услуги и т.н.

Изпълнението на данъчните приходи през 2013 година като цяло е в размер на 12 016 885 лв., което представлява 106% от утвърдения начален план, като в сравние със 2012 г. са събрани повече приходи с общо 2 272 699 лв., в т.ч. от данък върху недвижими имоти с 448 342 лв.; от такса битови отпадъци с 1 033 816 лв.; от данък върху превозните средства с 376 760 лв.; от данък при възмездно придобиване на имущество с 394 321 лв. и от патентен данък с (-)19 460 лв. , като единствено при патентния данък имаме по-ниско изпълнение в сравнение с 2012 г. поради намаляване на броя на патентните декларации и съответно на облога, вследствие на влошаването на стопанската конюнктура.

В изпълнение на горното бяха изпратени 117 078 бр. съобщения на физически и юридически лица за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. За първи път изминалата година в данъчните съобщенията бяха включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатени задължения за минали години и начислените лихви, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.

Бяха предприети принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници и бяха образувани изпълнителни производства срещу 485 бр. физически и юрически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали. С изпълнително производство и съответното принудителното събиране на вземанията от една страна се постигна по-висока събираемост на публичните вземания на общината и увеличаване на приходите в общинския бюджет, а от друга страна се постигна възпитателен ефект и по-висока данъчна култура на неизправните данъчно-задължени лица на територията на община Пазарджик.

Бяха издадени 2450 броя акта за установяване на задължения по декларация на физически лица и 158 броя на юридически лица.

Бяха изпратени над 2714 броя Покани за доброволно изпълнение на физически лица, юридически лица и ЕТ на патентна дейност.

Предадени са 8 броя преписки в съда по несъстоятелност, изпратени са и са оформени 20 броя съдебни преписки до Районен съд.

Бяха посетени на място и се осъществи пряк контакт с 246 юридически лица от общината, които не бяха заплатили задълженията си за местни данъци и такси с цел тяхното събиране.

В резултат на тези усилия от началото на годината до сега са постъпили 2 731 539 лв. приходи от неплатени данъчни задължения за минали години и лихви за просрочването им, като от тях 992 688 лв. са от юридически лица и 1 738 851 лв. от физически лица.

В изпълнение на законовите разпоредби закона за защита на потребителите и във връзка с подадените жалби и сигнали от граждани са извършени 75 броя проверки на търговски обекти на територията на Община Пазарджик и са съставени 38 броя актове за установяване на нарушения. Издадени са съответните наказателни постановления, от които по ЗЗП -23 броя; по НРУППС – 4 броя; по НОР – 4 броя и по ЗМДТ – 2 броя.

В сектор “Обслужване” са приети и обработени 13 716 броя декларации, както следва:

Приети декларации

брой

Декларация за различен вид ТБО

13

Декларация по чл. 61р, ал.5 за облагане с туристически данък

17

За начисляване на ТБО на база брой/вид съдове

881

За облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ

5026

За облагане с данък върху наследствата - чл. 32 от ЗМДТ

5

За облагане с данък върху недвижими имоти - чл. 14 от ЗМДТ

4665

За облагане с данък върху превозни средства без леки автомобили- чл. 54 от ЗМДТ

1160

За облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. ал.3 от ЗМДТ

24

За облагане с патентен данък - чл. 61н от ЗМДТ

1285

За освобождаване от ТБО - ЮЛ

12

За освобождаване от ТБО по чл.16, ал.4

529

Издадени са 13 813 удостоверения, както следва:

Удостоверения  
За декларирани данни 1063
За наличие или липса на задължения по ЗМДТ 631
За данъчна оценка на незавършено строителство 94
За данъчна оценка на право на ползване 32
За данъчна оценка на право на строеж 45
За данъчна оценка по чл.14 3833
За данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК за земеделска земя 8108
ЧСИ - За данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК за земеделска земя 7
 

Глобени са с фиш 714 лица за нурушения по закона за местни данъци и такси.

Предостави се възможност на данъкоплатците за плащане на задължения чрез ПОС устройства, което да ги облекчи при погасяване на техните задължения и да отговори на изискванията на МФ за ограничаване на касовите плащания.

С въвеждането на новата информационна система за събиране на местни данъци и такси - програмен продукт “ИМЕОН” обслужващ отдел МДТ се повиши събираемостта на приходите и се постигнаха по-добри резултати в работата на отдела. Новия продукт е с много по-високо бързодействие в сравнение с предишната система. Продуктът е web базиран и позволи системата да се разширява с изнасяне на допълнителни работни места функциониращи онлайн. Изгради се пряка връзка през интернет от общината към кметствата изнесения център за обслужване на гражданите за обмен на данни за задълженията по местните данъци и такси, като реализацията на този процес даде възможност за плащане в на обслужване на на данъкоплатците и на събираемостта в брой в реално време и допринесе още повече за повишаване качеството и бързината отделните населените места.