Цифри и факти на общинското управление

назад

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2012г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015 г.

4903

РЕЗЮМЕ

Отчетът за изпълнение на Програмата през изминалата 2012 г. показва основните изпълнени дейности и постигнати цели, съобразно заложените такива. Не съдържа детайлна информация на ниво отделен обект, информация в подобен обхват се показва в други документи, имащи косвена връзка с Програмата за управление, например Отчета за изпълнение на бюджета за съответната година.

1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

1. Изгради се VPN свързаност между 14 кметства и Община Пазарджик, което позволи използването на програмния продукт ActWare от общ сървър. Употребата на обща мрежа спомогна за следенето в реално време на работата на служителите от кметствата и за отстраняване на технически неизправности. Благодарение на виртуалната мрежа се използват всички вътрешни информационни ресурси и се обменят файлове. Данните се кодират своевременно и се подават ежедневно за актуализиране на Национална база данни “Население”, което значително съкращава времето за извършване на последващи услуги по гражданска регистрация.

Съобразно последните изменения в нормативната уредба относно създаването на Национален регистър за гражданско състояние се създаде електронен еквивалент на актовете по гражданско състояние на град Пазарджик и кметствата на общината за периода 2000 – 2012 год.

Това дава възможност гражданите да получават преписи от актовете по гражданско състояние (раждане, граждански брак и смърт) от цялата страна, независимо от мястото на настъпване на събитието.

Продължава уеднаквяване на данните от Национална база данни “Население” с данните от регистрите по гражданско състояние, като през 2012 год. бяха изчетени актовете за раждане на град Пазарджик за периода 1960-1967 год., бяха допълвани и родствените връзки в записите на починалите лица.

2. През отчетния период в двата центъра за гражданска регистрация са извършени следните видове услуги:

 • приета адресна регистрация по постоянен адрес – 1013 бр.
 • приета адресна регистрация по настоящ адрес – 1360 бр.
 • издадени удостоверения за наследници – 4316 бр.
 • издадени удостоверения за семейно положение – 1324 бр.
 • издадени удостоверения за родствени връзки – 574 бр.
 • издадени удостоверения за идентичност на лице с различни имена – 302 бр.
 • издадени удостоверения за лишаване от родителски права – 39 бр.
 • вписване в регистъра на населението – 376 бр.
 • подадени заявления за припознаване на деца – 215 бр.
 • обработени съобщения за консервиране на актове за раждане – 108 бр.
 • обработи заявления за промяна на име по чл. 76 от ЗГР – 257 бр.
 • обработени следните видове решения:

- решения за промяна на име – 86 бр.

- решения за оспорване и установяване на произход – 4 бр.

В отдел ЕСГРАОН са извършени следните дейности:

            - обработени искания за корекция на ЕГН – 320 бр.

            - обработена разпечатка за хора с адресна регистрация в чужбина за 3186 лица

Дирекция ГРН през 2012 година е предоставяла информация на регионални структури като НОИ, НАП, РУСО, ТЗ ГРАО, ДСП, РЗОК и др.

3. Съставени са следните актове по гражданско състояние:

 

 

съставени в град Пазарджик

пресъставени от чужбина

общ брой:

актове за раждане

1628

164

1792

актове за брак

414

49

463

актове за смърт

1185

15

1200

ЦИУГ

В периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в „Центъра за информация и услуги на гражданите” /ЦИУГ/ към Община Пазарджик е регистриран следният документооборот:
- Общ брой обработени документи – 26 353 бр.
от тях:
- получени документи – 19 828 бр.
- изпратени документи – 6 525 бр.
- междинен обмен – 2 596 бр. /получени – 743 бр., изпратени – 1 853 бр./
Вътрешният документооборот съставлява 238 бр. /обмен на документи между различните звена на Община Пазарджик – дирекции и бюджетни мероприятия/
С най-голям относителен дял от различните видове обработени документи са:
- писма – 10 643 бр.;
- заявления – 5 746 бр.;
- молби на граждани – 1 242 бр.;
- заповеди от общ характер – 3 113 бр.;
- договори – 1 219 бр.;
- искания – 1 932 бр.
В посочените данни е включен и документооборотът на “Центъра за услуги” в кв. “Изток” на ул. “Марица”, № 20.
 

2. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

2.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Община Пазарджик е приключила процеса на подготовка за реализация на проект „Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”, съвместно, съгласувано и в пълно взаимодействие с МОСВ.

От страна на Общината са изготвени всички необходими документи и са предприети и реализирани всички необходими процедури съгласно ЗУТ, ЗОЗЗ, и другите нормативни документи съгласно действащото законодателство, обезпечаващи безпрепятственото реализиране на проекта. Предстои получаване на покана от страна на МОСВ за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците, за която са предвидени средства по Оперативна програма «Околна Среда», съгласно Механизъм за финансиране на проекти по ос 2 «Отпадъци». Бенефициент на финансовата помощ ще бъде община Пазарджик в партньорство с общините Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград.

С горния инвестиционен проект е предвидена рекултивация на съществуващото сметище, а с реализирането му ще се постигнат и целите, които Община Пазарджик си поставя, а именно - общините от регион Пазарджик да намерят трайно и икономически целесъобразно решение за управление на битовите отпадъци, което да е в съответствие с най-новите изисквания на екологичното законодателство.

Наред с горното, община Пазарджик поддържа постигната система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците, обхващаща 100% от населението на общината – гр.Пазарджик и 31 населени места от територията на общината, като подобрява качеството на предлаганата услуга .

 

2.2 ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ

Община Пазарджик е оптимизирала и актуализирала транспортната си схема.

Всички места за спиране и качване в гр.Пазарджик и населените места от територията на общината, обслужвани от тролейбусния, градски и междуселищен автобусен транспорт, са обезпечени, като на същите са монтирани автоспирки и заслони.

            След прехвърляне на собственост от страна на Министерство на отбраната на територия в района на бившите казарми, е обособен и урегулиран поземлен имот за изграждане на постоянна автогара.

 

2.3 ОСВЕТЛЕНИЕ

Системата на публично осветление обхваща всички територии на град Пазарджик, както и населените места на територията на общината.

Реализирани са и се реализират дейности по реконструкция, монтаж и поддръжка на външно осветление в предблокови и междублокови пространства, зелени площи и второстепенни улици в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината.

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1 ВОДОПРЕНОСНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ (ВИК)

В изпълнение на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г са изготвени Прединвестиционно проучване и Идейните проекти за „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи-азот и фосфор” и „Рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”. Проектните разработки са внесени за съгласуване и одобрение от страна на МОСВ и след тяхното одобрение ще бъдат обявени процедурите за избор на изпълнители на строителството.

Съвместно с „ВиК-Пазарджик” ЕООД-в ликвидация е подменен съществуващия етернитов водопровод по главната улица на с. Братаница.

 

3.2 ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Поддържа се и се реконструира вътрешноградската улична мрежа и тази по населените места от територията на общината, като се извършва

 • Ремонт на второстепенни улици в гр. Пазарджик, благоустрояване на околоблоковите пространства и подходите към тях, както и на вторичните центрове в кварталите на града;
 • Подобрява се състоянието на пътната инфраструктура в населените места в община Пазарджик – чакълиране и асфалтиране.

В гр. Пазарджик ремонтни работи са извършени по всички главни пътни артерии, като в добро техническо състояние е поддържана и останалата улична мрежа: ремонтирани са още и следните улици: „Михаил Куманов”, „Марица”, „Спартак”, „Гео Милев”, „Беласица”, „Кл.Охридски”, „Виделина”, „Осми март”, „Веслец”, „Л.Каравелов”, „С.Врачански”, улица с о.т.1-3 в кв.134 по плана на града, „Райко Даскалов”, подходи към блокове 23, 25, 27, 29 и 31 към ул.”Райко Алексиев”, благоустроено е кръстовището между улици „Н.Вапцаров” и „Ген.Скобелев” и други. През 2012 година във вид на преасфалтиране, машинно или ръчно изкърпване са обработени 36366 кв.м. от уличната мрежа на града.

Ремонтът на територията на населените места от община Пазарджик обхваща населени места и улици както следва:

Асфалтиране на ул. в Ал.Константиново - о.т. 33-32

Асфалтиране на ул. в Овчеполци - част от о.т.57-72 и от о.т.50-78

Чакълиране на ул. в Пищигово с о.т.22-85,

Асфалтиране на ул. в Сарая от о.т.35-37

Асфалтиране на ул.12-та в Сбор

Асфалтиране на ул. в Синитово от о.т.94-121

Чакълиране на ул. в Тополи дол с о.т.26-30 и о.т.53-55

Чакълиране на улици в с.Черногорово - с о.т. 189-241 ; о.т. 241-242, като пътно-строителни дейности са извършени всичко върху 11886 кв.м.

Наред с основните ремонтни дейности на уличната мрежа в населените места е извърено и ръчно и машинно изкърпване в следните населени места: Ал.Константиново, Мало Конаре, Сарая, Мирянци, Говедаре, Ивайло, Ляхово, Мокрище, Огняново, Паталеница, Пищигово, Синитово, Черногорово, Хаджиево. През 2012 година са изкърпени 13454 кв.м. по уличната мрежа на тези населени места.

Пътно-ремонтни дейности се извършват и по междуселищната общинска пътна мрежа.

От началото на 2012 год. досега са ремонтирани:

- Общински път PAZ1120/път ІV-37046, отклонение от път ІІ-37 до с.Априлци;

- Общински път PDV1325 /ІІІ-866/ж.п.гара Огняново-Синитово-Пазарджик- /І-8/,

Изкърени са участъци от пътя Мокрище-Ляхово-Паталеница.

Освен на настилките, благоустрояване е извършено и по тротоари към улици, площадки и други публични пространства, поддържани и благоустроени са територии, отредени за паркове и зелени площи, в които се извършва и постепенна подмяна на дървесните видове.

Освен пътната инфраструктура на ремонт, текущо поддържане и профилактика е подлежала и част от улична канализационна мрежа и съоръженията към нея на територията на Община Пазарджик, във връзка с възстановяване на отделни обекти.

3.3 ГРАДСКА СРЕДА

В изпълнение на този приоритет Община Пазарджик разработи и внесе проектно предложение за осигуряване на финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма „Регионално развити” 2007-2013г. Проектът включва цялостна реиновация на териториите с публичен характер в кв. Запад и кв. Устрем. Основните предвидени дейности са ремонт на улици и тротоари, възстановяване на зелени площи, изграждане на спортни и детски площадки.

В изпълнение на текущите си ангажименти Община Пазарджик осъществи следните дейности:

 • „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр. Пазарджик и с.Звъничево, Община Пазарджик”;
 • „Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик”

С изпълнението на горните договори се отстраняват повреди на елементи от светофарните уредби и улично осветление при аварии на територията на община Пазарджик. Същевременно с това се извършна и кабелизация и монтиране на стълбове и осветителни тела по улици, по които "EVN България" премахва въздушна мрежа..

Наред с горното, се изпълняват и дейности, свързани с подобряване на материално-техническата база на училищата и детски градини, като постоянно се извършват основни и текущи ремонти на същата.

Поддържат се и се подобряват условията в кварталните пространства, разширяват се зелените площи в тях, обособяват се кътове за отдих и спорт. Изградени са комбинирани игрища в кварталите Запад и Устрем, обособени са територии за почивка в кварталите с поставянето на комбинирани детски съоръжения, пейки и осветление.

 

4. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

4.1 ОБРАЗОВАНИЕ

1. Относно оптимизацията на училищната мрежа:

 Във връзка оптимизиране на училищната мрежа през учебната 2011/2012 год. Бяха закрити две общински училища – ОУ “Васил Левски” в с. Црънча и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Росен с общ брой ученици 63. Учениците са насочени за обучение в средищните училища в селата Паталеница и Черногорово. За тях е осигурен безплатен транспорт, столово хранене и целодневна организация на учебния ден. Във връзка със закриването на двете училища общината получи 270 000 лв., кандидатствайки по програма “Оптимизиране на училищната мрежа”. Средствата са изразходвани за строително-ремонтни дейности и за обзавеждане на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” и Прогимназия “Асен Златарев” в с. Черногорово и ОУ “К. Величков” в с. Паталеница.

Бяха утвърдени за средищни училища ОУ “Васил Левски” с. Величково и Прогимназия “Асен Златарев” в с. Черногорово. Двете училища се финансират допълнително от проект “Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Осигурено е общинско финансиране на 11 групи по СИП – клубове за здравно образование през учебната 2013/2014 год. По подписано споразумение с Министерство на здравеопазването за изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на стойност 4488 лв.

С оглед подобряване на материално-техническата база е извършен ремонт на сградите на ОУ„Ст.Захариев” в гр.Пазарджик и ОУ„К.Величков” с.Паталеница, НУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Черноговоро и Прогимназия „Ас.Златаров” с.Черногорово , както и са ремонтирани сградите на детските градини в селата Добровница, Паталеница, Дебръщица, и Звъничево.

 

4.2 КУЛТУРА

           През годината бяха реализирани общински, национални и международни прояви по календарния план на Община Пазарджик, като по-съществените от тях са: ХХХVІІ фестивал за симфонична и съвременна музика – Зимни музикални вечери „ Проф.Иван Спасов”; Национален конкурс за поезия „Теодор Траянов”; Национална литуратурна награда „Иван Динков”; Празник на Пазарджик и др. Годишният календар с културни събития беше обогатен и с програмата „Лято в парка”, която включи поредица от концерти в периода юни-юли. В рамките на програмата на две открити сцени – в парк остров „Свобода” и парк „Стадиона”, се изявиха музикални и танцови формации от Пазарджик и региона.

Постави се успешно начало на фестивала на изкуствата „Арт Идея – Арт Алея”, който се реализира по проект на Община Пазарджик с финансовата подкрепа на Оперативна програма за регионално развитие. Проведеният през м.декември фестивал представи микс от изкуства, жанрове, сценарни пространства, обмен на творчески идеи и участие на различни творци и творчески състави. Фестивалът обогати културния календар на общината и цели да се превърне в традиционен културен форум и туристическа атракция за града.

По Мярка 01 „Подобряване на градската среда” на Проект „Красива България” бе извършен ремонт на южната фасада на Драматично-кукления театър „Константин Величков”.

Довършва се строителството на читалището в с.Юнаците. Строителните дейности следва да приключат през 2013 година.

 

 

5. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

5.1 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Община Пазарджик е една от общините в България с най-добре развита система от социални услуги за деца и лица в риск. Към така изградената система през настоящия мандат, за да бъде пълен наборът от социални услуги, предоставяни на нуждаещите, се планира разкриването на нови социални услуги както следва:

В изпълнение на проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по ДОГОВОР №BG161PO001/1.1-12/2011/030 от 16.02.2012г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР 2007-2013г.“ е започанало изграждането на сградите, в които ще се осъществява социалната услуга.

Стартирани са СМР за изграждане на сграда по проект „Община Пазарджик приятел на децата” по проект за социално включване на МТСП за предоставяне на социална услуга - детска градина с 4 групи и Консултативен център за деца от 3-7 години.

Разкрити са следните нови социални услуги:

 • Център за социална рехабилитация и интеграция за лица правонарушители;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в социален риск в с. Алеко Константиново с капацитет 30 деца.
 • Защитено жилище за възрастни с деменция – разкрит Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания с капацитет 10 лица.

Стартира изпълнението на проект “И аз имам семейство” финансиран по ОП РЧР, целящ набиране на приемни семейства и извеждане на децата от съответните институции.

 

5.2 СПОРТ

 

За развитието на спорта Община Пазарджик е осигурила нормалното функциониране на всички спортни обекти – спортни зали, стадион „Г. Бенковски”, Общински плувен комплекс, спортни съоръжения в парк остров “Свобода”.

Проведени са редица спортни състезания, за които е осигурено както необходимата спортно-техническа база, така и финансови средства от общинския бюджет, по-значими от които са:

“Лъвски скок” за ученици;

 • Коледен волейболен турнир;
 • Изложба “Н.Шишков”, Държавно п – во по корабомоделен и автомоделен спорт и Регата “Пазарджик”.Организатор “Модел яхт клуб”;
 • Крос “Златна есен”;
 • Национален турнир по спортни танци;
 • Международен турнир по художетвена гимнастика;
 • Футболен турнир “Млади надежди”;
 • Национален ден на спорта през месец май;
 • Международен турнир по бадминтон за младежи и девойки от европейската верига до 19г.;
 • Купа “Пазарджик” по колоездене;
 • Турнир по мини футбол;
 • Турнир по джудо за “Купа Пазарджик”;
 • Турнир по самбо;
 • Купа “България” по самбо

 

Подпомогнато е с финансови средства развитието на спортни и футболни клубове, съобразно определната им от Общинския съвет субсидия.

Проведени са “Алекова седмица” и съпровождащите я туристически прояви, като и летен лагер “Школа по планинарство” на х. “Добра Вода”.

През 2012 година е открит първият фитнес на открито в парк-остров “Свобода”.