Цифри и факти на общинското управление

назад

НОЕМВРИ 2008 г. – НОЕМВРИ 2009 г.

5836

НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
ЦИФРИ И ФАКТИ
НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
Дирекция “ТСУ”:
ДМА и НМА:

1.     Изграждане на детски площадки с поставяне на 3 бр. модула – пързалка с извит или прав улей, двойна люлка и клатушка :

-         в гр.Пазарджик – монтирани са 12 бр. както следва: ул.“Петър Бонев” № 94 - междублоково пространство; бул. “Г.Бенковски” № 119-125 - междублоково пространство; ул.“Райко Даскалов” и ул. “Генерал Скобелев” - междублоково пространство; ул.“Преспа” № 59-67 - междублоково пространство; ул. “Хебър” № 7А - междублоково пространство; ул. “Димитър Петков” в участъка от ул. “Виделина” до бул. “Княгиня Мария Луиза”; ул. “Дойран” №1 -  НУ “Васил Левски”; Междублоково пространство  до кръстовището на ул. “Петър Бонев” с ул. “Христо Смирненски”; ул.“Средна гора” №№ 38, 36, 34, 32 - междублоково пространство; ул. “Болнична” №№ 28, 30, 32 - междублоково пространство; Парк “Стадиона”; Източна част на парк “Острова” и предстои монтаж на 1 бр. в кв.379 - между ул.”Цар Шишман” , ул. “Булаир” и бул. “Княгиня Мария Луиза”

-         в село Мало Конаре в кв. 33 УПИ ІІ – озеленяване.

Общата стройност на детските площадки е 49844 лв;

2.     Доставка и монтаж на пейки на територията на гр.Пазарджик и населените места от общината.

- До настоящия момент са монтирани 80 бр. пейки с облегалки и 18бр. пейки без облегалки на обща стойност 18456 лв.

3.     Доставка и подмяна на повредени елементи на монтираните пейки на терени, общинска собственост на територията на  община Пазарджик – за поддръжка на съществуващите /монтирани/ пейки.

4.     Започна изграждане на модулна пейка с дължина 1105 л.м. в гр.Пазарджик в парк Остров “Свобода”, заемаща външната страна на околовръстната алея на парка, започваща от дясната страна на входа на пешеходния мост и достигаща до детския кът за игра до зоологическата градина.

5.     Направи се барелеф на К.Величков в с.Величково на стойност 2000 лв.

6.     Закупи се и се монтира ел.помпа за стадиона в с.Хаджиево на стойност 1102 лв;

ВиК:  Ремонти и подмяна на водопровод и канализация, почистване на дъждоприемни шахти

1.     С цел – превантивни мерки – се извърши и се извършва ремонт, текущо поддържане  и профилактика на улична канализационна мрежа и съоръженията към нея на територията на Община Пазарджик, включително и допълнително възникнали СРР във връзка с възстановяване на отделни обекти;

2.     Във връзка с ремонта на бул. “Цар Освободител” в участъка от кръговото при моста на р.Марица до ул.”К.Величков” се наложи аварийна подмяна на магистрален водопровод Ф400 – 335м. на стойност 48002 лв и изграждане на канализация и канализационни връзки на стойност 12393 лв;

3.     Във връзка с ремонта на ул.”Р.Алексиев” се подмени аварийно водопровод ф160 – 530м. на стойност 9604 лв;

4.     При изпълнението на ремонтите за улици “Панайот Волов”, “Кочо Честименски” и “Кн.Мария Луиза”  - водопроводи и канализации се изградиха/подмениха съгласно одобрените проекти.

5.     Изгради се водопровод до гробищния парк на с.Братаница на стойност 7242 лв;

6.     Изгради се чешма в парка на с.Пищигово на стойност 2001 лв;

7.     Изгради се водопровод на ул.10-та в с.Черногорово на стойност 8985 лв;

8.     Започна изграждането на водопровод в кв.52 на с.Юнаците на стойност 10000лв;

9.     Извършва се почистване на шахти, като при необходимост същото става съвместно с “ВиК” /л/ гр.Пазарджик.

Направление безопастност на движението и транспорт:

По отношение на безопасността на движение:

1.     С цел безопасността на движението се извършва абонаментно поддържане на светофарните уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево през 2010год.;

2.     Изградена е и канална мрежа за бъдещо изграждане на светофарни уредби на кръстовищата на бул. “Цар Освободител” с ул. “К.Величков”, както и на кръстовището на бул. “Княгиня Мария Луиза” с ул. “Цар Иван Шишман”;

3.     Доставиха се и се монтираха предпазни метални заграждения пред всички детски заведения и училища, намиращи се на ремонтираните през 2010год. улици. Такива ограждения се монтираха и по бул. “Цар Освободител” в участъка от ул. “К.Величков” до бул. “Ал.Стамболийски” гр.Пазарджик;

4.     Изгради се мост за пешеходци над “Телки дере” в с.Гелеменово на стойност 17339,47 лв;

По отношение на транспорта:

      1.  Съгласно Решение № 19/ 25.02.2010г на Общински съвет- Пазарджик, взето с Протокол №2, и Заповед № 610/ 06.04.2010г на кмета на община Пазарджик  на 12.05.2010г. се проведе конкурс за избор на превозвачи /смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози/ за извършване на обществен превоз на пътници съгласно утвърдените транспортни схеми на Община Пазарджик по градски и междуселищни автобусни линии - групирани в пакети №№ 1 и 3, в съответствие с приети критерии и точкова система за оценка и класиране на кандидатите.

Със Заповед № 1025/ 01.06.2010г на кмета на община Пазарджик, и на основание чл.26, ал.1 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, изд. от Министъра на транспорта и съобщенията, и след приключване на работата на Комисия, назначена със Заповед № 611/06.04.2010г. за оценка на кандидатите в съответствие с критерии и точкова система, беше определен превозвач:  “ХЕБРОС БУС” ООД гр.Пловдив, който на основание сключен Договор № 559/ 07.06.2010г за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт изпълнява маршрутите и маршрутните разписания, групирани в пакети № 1 и № 3 за срок от 10 /десет/ години;

2. В периода от 01.01.2010г.  до настоящия момент са издадени общо 120 броя Разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Съфинансиране:

1.              Община Пазарджик участва в Национална програма за съфинансиране от Министерство на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата по Модул: „Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради” и Модул: „Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”

В резултат на това се изградиха:

-         Спортни площадки и съоръжения - спортни площадки в ОУ “Стефан Захариев" гр.Пазарджик и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий" с.Мало Конаре, и физкултурни салони  в ОУ “Любен Каравелов" гр.Пазарджик и ОУ “Христо Ботев" гр.Пазарджик” на обща стойност 185867 лв при финансиране 50%/ 50% ;

-          Енергийноефективно саниране на училищни сгради – сградата на ОУ “Христо Смирненски” чрез подмяна на дограма и други СМР на обща стойност 227947 лв при същото финансиране.

2.     С цел  – съвместно благоустрояване на база на сключения през 2009год. и действащ през 2010год. договор за предоставяне безвъзмезно от страна на общината на бетонови изделия – плочки и бордюри, бяха предоставени бетонови изделия в гр.Пазарджик и селата Росен, Ивайло, Братаница, Говедаре, Паталеница, Ляхово, Добровница, Сбор, Априлци, Хаджиево, Юнаците, Пищигово, Цар Асен, Дебръщица и Величково на обща стойност 57386 лв;

Инфраструктурни обекти:

   1. Община Пазарджик предприе основни ремонти и реконструкция на важни пътни артерии както следва:

След проведена процедура по ЗОП се извърши:

-         - Основен ремонт на ул.”Кн.Мария Луиза/от кръстовището с ул.”Цар Иван Шишман” до кръстовище с бул.”България”/, град Пазарджик на стойност 985799 лв

-         Реконструкция на ул.“Кочо Честименски” и бул.“Цар Освободител” /от кръстовище с бул.”Георги Бенковски” до кръстовище с бул.”Александър Стамболийски”/, град Пазарджик на стойност 1344058 лв;

-         Основен ремонт на бул.“Цар Освободител” /от кръгово кръстовище при мост над р.Марица до кръстовище с ул.”Константин Величков”/, град Пазарджик на стойност 714058 лв;

-         Ремонт на ул.“Райко Алексиев” /от кръстовище при ул.”Проф.Ив.Батаклиев” до кръстовище с бул.“Христо Ботев”/, град Пазарджик на стойност 710972 лв;

-         Ремонт на ул.“Панайот Волов” /от кръстовище при ул.”Проф.Ив.Батаклиев” до кръстовище с бул.“Христо Ботев”/, град Пазарджик на стойност 506421 лв.

   2. Изградиха се паркинги и се обособиха места за паркиране – с ремонта на улиците по т.1 и по ул. “К.Величков”, ул. “Боян Мирков” и ул. “Цар Калоян” гр.Пазарджик;
   3. Извърши се ремонт на ул.”Дрян” в участъка от ул.”Марица” до ул.”Гарибалди”, гр.Пазарджик” на стойност 87617 лв;
   4. Извърши се ремонт на ул. 7-ма в с.Сарая на стойност 79060 лв;
   5. С цел - подобряване на инфраструктурата се положи трошенокаменна настилка по улиците на населените места от територията на Община Пазарджик както следва: с. Ал.Костантиново -   улица "Плана Планина", с.Говедаре - ул.6-та и ул.12-та, с.Братаница - улица с осови точки 45-15 и ще се положи в с. Пищигово - улица с осови точки 178-179-253 и улица с осови точки 225-230. Общата стойност на обектите е 227298 лв;
   6. С цел – отводняване се извършиха земни работи и се положиха видими бетонови бордюри по улиците на населените места от територията на Община Пазарджик както следва: с.Братаница -  улица с осови точки  186- 193, с.Драгор - улица с осови точки 1-2-3- kъм18а, с.Ивайло - ул. о.т. 40-46-45, с.Мало Конаре - улица 81-ва, с.Мокрище - ул. о.т. 70-71 на обща стойност 209743 лв;
   7. Изгради се изцяло ново или частично УО. Новите осветителни тела на територията на гр.Пазарджик са улични -   37 бр. и                                                                 -  паркови – 46 бр.   Новите осветителни тела по ремонтираните 5 улици са 134бр.

Новите осветителни тела на територията на кметства от Община Пазарджик са 84 броя, както следва:

- с.М.Конаре – 15 бр. / 2932,74 лв.; с.Звъничево – 1бр. /195,52 лв.; с.Огняново – 3бр./586,55 лв.; с.Пищигово – 5 бр./977,58 лв.;с.Тополи дол – 10 бр./1955,16 лв.;с.Росен – 4 бр./782,21 лв.;с.Ивайло – 7 бр./1368,64 лв.; с.Драгор – 8 нови, 7 ремонт – 1984,03 лв.;с.Ляхово- 2 бр./391,04 лв.;с.Братаница – 10 бр./1955,16 лв.;с.Црънча – 6 бр./1173,12 лв.;с.Дебращица – 6 бр./1173,12 лв.с.Мирянци – 3 бр./586,55 лв.

   8. Извършва се целогодишно поддържане и ремонт на улични осветителни уредби, ремонт на съществуващо осветление и ел.инсталации на спортни обекти и в общински сгради, осветление на детски заведения и други. В момента на територията на Община Пазарджик се поддържат общо 12 461 броя осв. тела.

Извършени са :

- Ремонт на районно осветление на ул.”Преспа” №№ 59-67 , гр.Пазарджик -7009лв.;

- Ремонт на ел. инсталация на общ. помещения на ул.”Пловдивска”2 – 7567лв;

- Ремонт на парково и художествено осветление в кв.39Б, с.Говедаре – 5709лв.

   9. Извършва се кабелизация и монтиране на стълбове за улично осветление и осветителни тела по улици, по които „ЕВН България ЕЗ”АД премахва въздушната мрежа. В тази връзка през 2010год. е извършено общо кабелизиране за 17 366,39 лв., както следва:

-  ул. „Д. Дебелянов” –                                                   2127,70 лв.

-  ул.”Ген.СКобелев”/”Н.Вапцаров” –                          3076,25 лв.

- с.Ивайло -                                                                      1215,67 лв.

- Градинка пред Куклен театър /бул.”Г.Бенковски”/- 2510,09 лв.

- Градинка пред ДКЦ”Здраве” -                                    4483,55 лв.

- ул.”Хр.Смирненски” и бул.”Г.Бенковски”№92-96-  3953,14 лв.  

  10. Извърши се и се извършва текущ ремонт на улици и междублокови пространства по договор с “Еко Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик за текущ ремонт на улици и пътища след провеждане на процедура по ЗОП, включващ изкърпване, асфалтиране и преасфалтиране, корекция на ниво на шахти и други, като част от дейностите се извършиха и се извършват в населените места от общината;
  11. След проведени процедури се извърши ремонт на ІV-класни пътища в община Пазарджик както следва:

- Ремонт на общински път PAZ1129/І-8,Лозен-Пазарджик/-Мокрище-Ляхово-Паталеница/ІІІ-3706/ на стойност 212958 лв;

- Ремонт на общински път PAZ1125/Пазарджик-Пещера/-Главиница-Алеко Константиново-Црънча/ІІІ-3706/ на стойност 50042 лв.

  12. Положиха се настилки за алеи в парка на с.Крали Марко на стойност 2400 лв;
  13. Отпуснати са средства за полагане на тротоарни плочи пред църквата в с.Ляхово на стойност 2000 лв;
  14. Извърши се текущ ремонт на тротоар в с.Пищигово на стойност 1300 лв;
  15. Извърши се текущ ремонт на тротоар на ул.1-ва в с.Юнаците с полагане на настилка на стойност 7247 лв;

Сроителство и ремонти:

През изтеклата година се възложиха и бяха изпълнени и се изпълняват ремонти на общински сгради и други както следва:

1.     Извършиха се ремонти на сгради на кметства както следва: в с.Братаница – подмяна на дограма – 2054 лв; с.Дебръщица – освежаване за 234 лв;

2.     Ремонт се извърши на сградите на читалища в селата Братаница за 4100 лв; с. Мало Конаре на стойност 177486 лв; с.Дебръщица /библиотеката/ на стойност 8038 лв; с.Росен – фасада за 13055 лв; с.Величково на стойност 14211 лв и с.Мокрище на стойност 7484 лв;

3.     Обявена е процедура за избор на изпълнител за довършване на започналата да се  изгражда сграда за читалище в с.Юнаците;

4.     Извършиха се ремонти на здравни служби в с.Пищигово на стойност 1843 лв. и с.Черногорово на стойност 14991 лв;

5.     Ремонт се извърши и на сградата на пощата в с.Пищигово на стойност  1576 лв.;

6.     Извършиха се преустройства и ремонти на помещения - пенсионерски клубове в с.Величково на стойност 2496 лв. – направа на предверие; с.Драгор на стойност 12000 лв.; с.Дебръщица на стойност 5500 лв.; с.Росен на стойност 5049 лв.; с.Тополи дол на стойност 1322 лв.; с.Черногорово на стойност 3825 лв. и гр.Пазарджик – пенсионерски клуб № 1 на стойност 4888 лв.

7.     Ремонтни дейности, изразяващи се в подмяна на дограма, боядисване, ел.инсталация и инсталация за оповестяване се извършиха в сградата на дом за стари хора “Гаврил Кръстевич” гр.Пазарджик, като общата им стойност е 68940 лв.;

8.     Извършен е и текущ ремонт в Минералната баня гр.Пазарджик, който възлиза на 53951 лв.;

9.     Извърши се ремонт на отоплителна инсталация – подмяна на водогреен котел в детска градина “В.Терешкова” и в ОУ “Любен Каравелов” гр. Пазарджик на обща стойност 34689 лв.;

10. Предприети бяха и се извършиха и извършват ремонти на игрища и спортни бази както следва:

-         Ремонт на парк “Стадиона” гр.Пазарджик с обособяване на сцена, възстановяване на ел.захранването, възстановяване на съблекални и тоалетни;

-         Ремонт на фоайе и ниши за отоплителна инсталация в спортна зала “В.Левски” гр.Пазарджик;

-         Ремонт на съблекални на стадиона в с.Сарая на стойност 53702,83лв.;

-         Направа на ограда на стадиона в с.Гелеменово на стойност 3627 лв.;

-         Тоалетна и септична яма в стадиона на с.Драгор на стойност 4000 лв.;

-         Възстановяване на спортна площадка в двора на училището в с.Звъничево.

-         Ремонт на сграда /съблекални/ в стадиона на с.Хаджиево на стойност 26238 лв.;

-         Мултифункционална спортна площадка в СОУ “Г.Бенковски” гр.Пазарджик на стойност 26990 лв.;

11. Приключи обособяването на Зоокъта в парк остров “Свобода” гр.Пазарджик;

12. Изгради се ограда на ЦДГ с.Братаница на стойност 1148 лв;

13. Ремонтира се покрива на сцената в парка на с.Гелеменово на стойност 1034 лв.;

14. Извърши се ремонт на сграда на младежки дом в с.Главиница на стойност 27342 лв.;

15. Извършиха се текущи ремонти в сградите на ЦДГ в селата Звъничево – в стола на ЦДГ за 217 лв.; в с.Мирянци 428 лв.; в с.Синитово на стойност 764 лв.;

16. Извърши се подмяна на дограма в ОУ в с.Паталеница на стойност 18500 лв.;

17. Изгради се навес в гробищен парк /т.н.турско гробище/ в с.Юнаците на стойност 1472 лв.;

Със средства от ПУДОС:

1. Изгради се беседка и се монтираха люлки и пързалки в с.Априлци на обща стойност 3300 лв.;

2. Изгради се беседка в парка на с.Гелеменово на стойност 1999 лв.;

3. Монтираха се люлки и пързалки в с.Добровница на обща стойност 900 лв.;

4. Изгради се беседка в с.Звъничево на стойност 1500 лв.;

5. Изгради се беседка в с.Крали Марко на стойност 1280 лв.;

6. Изгради се беседка и се монтираха люлки и пързалки в с.Сарая на обща стойност 3250 лв.;

Екология:

Във връзка с дейността на експертите от Екология:

1. Ежедневно се контролира изпълнението на задълженията на сметопочистващите фирми по сключените договори, както и се осъществява контрол по спазване на нормативните документи от физически и юридически лица, при констатация на нарушения се налагат санкции на виновните лица;

2. Осъществява се контрол на промишлените и селскостопански замърсители на околната среда и се изпълняват дейностите по управление на зелената система;

3. Отговаря се за инвестиционните предложения, за които се информира обществеността, за комплексни разрешителни, разрешителни за ОВОС;

4.  Проучва се и се отговаря на жалби, сигнали и предложения от граждани и  фирми, на сигнали от кметства, граждани и институции, свързани с инфраструктурата за опазване на околната среда, както и тези, свързани с поставяне на контейнери за смет;

Доставени допълнително съдове по постъпили заявления от граждани:

от 2.11.2009 до 1.01.2010г- 6 бр. контейнер тип „Бобър”, 7 бр. кофа 0,11куб.м.

от 1.01.2010 до сега  -7 бр. контейнер тип „Бобър”, 75 бр. кофа 0,11куб.м.

Подменени съдове-негодни за ползване по постъпили заявления от граждани:

от 2.11.2009 до 1.01.2010г- 59 бр. кофа 0,11куб.м.

от 1.01.2010 до сега  -6 бр. кофа 0,11куб.м.

5.  Извършва се маркиране на добита дървесина и издаване на превозен билет;

6.  По постъпили молби за окастряне-отсичане на дървесни видове са издадени заповеди както следва:

от 02.11.2009 до 31.12.2009г.- 39бр.

от 01.01.2010 до сега  - 298бр.

7.     Във връзка с реализацията на  инвестиционен проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците от регион Пазарджик” за кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” бяха изготвени документации и обявени процедури за:

-         Преглед и актуализация на Пред-инвестиционно проучване и Анализ разходи-ползи, изготвяне на Формуляр за кандидатстване за целите на проекта;

-         Изготвяне на Доклад за ОВОС за целите на проекта.

Дирекция “Архитектура”:

Дирекция “Архитектура” осъществява дейността си в рамките на Община Пазарджик в четири основни направления, засягащи задачи и проблеми в областта на устройствено планиране и елементи на градското обзавеждане, инвестиционно проектиране, контрол на строителството и въвеждане на ново строителство в експлоатация, поддържане архив на одобрените планове и измененията им, архив на издадените разрешения за строеж и изискващите се по ЗУТ регистри.

За осъществяване на дейността си съгласно ЗУТ, в дирекцията се организират и провеждат по 2  заседания  месечно на Експертния съвет по устройство на територията. През периода са проведени 22 бр. заседания на Експертния съвет, на които са процедирани и разгледани 690 преписки по промяна на действуващите планове и промяна на предназначение на земеделски земи. Съставени са 236 бр. актове за поправка на кадастралната основа за селата.

Окончателно са приключени процедури по изработения ПУП-ПРЗ “Руски І” и „Руски ІІ” и схеми към него за територията, закючена между ул. “Цар Освободител”, „Ал. Стамболийски”, „Христо Ботев” и ул. „Л. Боянов”. Изготвеният план отговаря на законовите изисквания и създава по-добри условия за осъществяване на инвестиционните намерения на собствениците на имоти.

Приключени са процедурите по оптимизиране на територията на жк „Устрем” с оглед обособяване на урегулирани поземлени имоти „за гаражи” с цел задоволяване на нужди на граждани, живеещи в жилищните комплекси и създаване на хармония на средата за обитаване.

Изготвени са опорни планове и планови задания за възлагане на проектирането на ПУП-ПРЗ за жилищен район „Запад” и в момента има готовност за възлагане на проектирането. Тече процедура за изготвяне на опорен план за жилищен район „Марица”, обхващащ южната част на града.

За отчетния период са изработени 5бр инвестиционни проекта, като един от тях е пристройка на ОУ „Проф ив. Батаклиев” за санитарен възел и котелно, с който се кандидатства за външно финансиране.

В дирекцията са постъпили 660 инвестиционни проекта за гр. Пазарджик  и 131 за населените места, които са процедирани и одобрени в рамките на законоустановените срокове. Издадени са 290 разрешения за строеж, 82 разрешения за поставяне и 750 разрешения  и актове за преместваеми съоръжения.

В дирекцията са извършени множество административни услуги. За периода са издадени 620 скици на недвижими имоти и презаверени 1 480.

Издадени са 1 150 удостоверения за описание и идентичност на имоти, 630 удостоверения за съборени сгради, 60 удостоверения за новоизградени обекти, 92 удостоверения за определяне на административни номера, заверени са 6 300 данъчни декларации, както и множество други административни услуги.

Проведени са 8 заседания на комисията по подземните проводи, на които са разгледани 63 бр. преписки и издадени 86 разрешения за прокопаване.

Започнати са 4 бр. административни преписки за отчуждаване на имоти на граждани за отваряне на улици.

През тази година дирекцията изготвя и поддържа нов регистър за етажната собственост, като до момента са постъпили 320 искания за регистрация, от които са издадени 312 удостоверения за регистрация. Изготвени са съобщения и разлепени напомнителни писма по входовете на жилищните блокове.

За отчетния период в строителния контрол са постъпили 328 жалби, възражения и молби. Комплектовани са 34 преписки за незаконно строителство,  които са изпратени в РДНСК-ЮЦР за последващи действия. Съставени са 130 административни преписки за премахване на преместваеми обекти. Издадени са 4 заповеди за спиране на строителството, премахнати са 12 незаконни обекта. Извършени са 308 проверки на място и по документи по жалби на граждани. Заверени са 175 бр. протоколи за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

В дирекцията за отчетния период са  регистрирани с удостоверения за въвеждане в експлоатация 201 на строежи от ІV и V категория. Извършени са проверки и огледи на място за освидетелстване на строежи, като негодни за ползване и застрашени от самосрутвяне за 19 сгради, за които са съставени необходимите административни преписки и заповеди на кмета на общината за премахване на негодни сгради – 5 бр., за извършване на ремонт и укрепване – 14 бр.

Извършени са 22 огледа на място на сгради и жилищни блокове с цел освидетелстване на конструкцията.

Дирекция “Архитектура” е издала 7 удостоверения за заварен строеж по § 6 от Наредба №2/2003 г., и 25 удостоверения за завършен строеж, с което се съкращават бюрократичните процедури при експлоатацията на заварени обществени, промишлени и жилищни сгради, заведения и търговски обекти.

Във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ за строежите, изградени в изминали периоди до 1987 г., се издадоха 160 удостоверение за търпимост, които дават възможност за извършване на прехвърлителни сделки на гражданите.

Започнати са процедури по §184 от ПЗР на ЗУТ за проучване възможностите за узаконяване на незаконни строежи и възстановяване на загубени книжа – издадените актове са 5.

В дирекцията се кординират и контролират дейностите по разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и рекламно информяционни елементи на територията на община Пазарджик. Поддържа се и се осъвременява приетата от Общински съвет схема за разполагане на преместваемите съоръжения.

За отчетния период са  издадени 120 разрешения за поставяне на РИЕ, 212 разрешения за разполагане на маси пред заведения, 82 разрешения за поставяне на павилиони, 340 разрешения за поставяне на кабини, 102 разрешения за спортноатракционни съоръжения, 12 разрешения за поставяне на строително скеле.

Дирекция “ФСДУС”:

І. ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ”

          Общинските имоти са основен източник на собствени средства за подпомагане на бюджета на Община Пазарджик в приходната му част. От целесъобразното им управление и разпореждане зависи и размера на получените приходи.

За периода от 01.11.2009 г. до настоящия момент в Общината има съставени 514 броя актове за общинска собственост. По видове собственост – 40 броя за публична и 474 броя за частна общинска собственост.

Най-големи приходи през този период са постъпили от                                                                                                               разпореждането с общинските имоти главно чрез продажби, делба, възмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен със закон.

В тази връзка Общински съвет Пазарджик е приел 97 броя решения и се е разпоредил със 172 броя имоти , от които:

1. продажби чрез търг - 64 броя имоти на обща стойност  2 442 244 лева

         2. продажби чрез конкурс – 8 броя, от които са постъпили 604 432 лева.

         3.Доброволни делби и прекратяване на съсобственост чрез изкупуване – 9 броя, от които постъпленията са  22 538  лева.

         4.Учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради – 1 брой на стойност 508 лв.

         5. Продажби при промяна на границите на УПИ по чл. 15 ал. 5 във връзка с ал. 3 на ЗУТ –  2 броя на стойност 58 410 лева.            

          6. Продажби по чл. 35 ал. 3 от ЗОС – продадени имоти, върху които е учредено право на строеж –  37 броя, като постъпилата от тях сума е в размер на 378 754 лева.

          7.Продажба на общински жилища – 35 броя, от които са постъпили  558 736 лева.

           8. Учредяване право на преминаване на подземни проводи през имоти общинска собственост – 19 броя, от които 8 бр. безвъзмездно и 11 бр. възмездно с постъпления  от 6 728 лева.

9. Приватизирани  нови  обекти - няма

         Текущите приходи от приватизирани на обекти с разсрочено плащане - няма.         

         Управлението на общинските имоти включва концесиониране, стопанисване на общински жилищен и нежилищен фонд, отдаване под наем на терени за преместваеми съоръжения, гаражни клетки, търговски колички, маси, стелажи и кабини, отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, поставяне на рекламно-информационни елементи.

         През отчетния период са  завършени процедурите за 5 броя концесии  и са сключени 4 броя договори за следните обекти: 16 броя  автоспирки, терен за газостанция  на ул. ”М.Луиза”, спортен терен с. Паталеница, язовир ”Маринчова върба” с. Овчеполци и водоем ”Реката “ с. Овчеполци.

      Постъпили са следните приходите от концесии :

-         от общински концесии – 29 600 лева (от годишни вноски и лихви)

-         от държавни концесии – 94 570 лева   

         През отчетния период са постъпили суми от наематели на терени за разполагане на павилиони, навеси и стълби – 299 824 лева

         От отдадени под наем общо 146 броя помещения в Общината са постъпили  328 224 лева.

         Издадени са 120 броя разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, постъпленията от които са в размер на 165 535  лева. За търговски колички, маси, стелажи, кабини и други преместваеми съоръжения на открито са издадени заповеди 340 броя. За ползване на общински терени.

От такса терен за гаражи – постъпленията   са  135 813  лева. 

         За ползване на земеделската земя от ОПФ от сключени арендни договори, вноските са в размер на 566 лева,  от договори за наем – 3 093 лева, от годишни вноски за оземлени безимотни и малоимотни граждани – 3 902 лева, от наем на водоеми – 3 556 лева  или  общо: 11 116 лева.

         В резултат от управлението и разпореждането с общинското имущество, Община Пазарджик от м. ноември 2009 г. до края на месец октомври 2010 г. е реализирала собствени приходи в размер на   5  137  032

лева.  

         По отношение на управлението на общинските имоти до настоящия момент на 2010 г. има подобрение по събираемостта на дължимите средства от използването им, но все още не е  постигнат необходимия ефект.

ІІ. ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

    Съгласно ЗМДТ, общините самостоятелно изпращат съобщенията за дължимите ДНИ/данък недвижими имоти/ и ТБО/такса битови отпадъци/ за 2010 г.

    Бяха подготвени за разпечатване  101 377бр. съобщения на физически лица, и 2 862 бр. на юридически лица и предадени на „Български пощи” ЕАД за разпространение.

     За периода 01.01.2010 г. до 20.10.2010 г., бяха приети 1 752 бр. декларации по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък, Декларации по чл.17 от ЗМДТ-1054, по чл.14-3 118бр., Данъчни оценки -5 688бр., Декларации по чл.15, ал.3 от НОАМТЦУ - 903 бр., декларации по чл.54 - 5 824 бр., удостоверения за декларирани данни – 1 281бр.

     От 11.10.2010 г. бяха предприети действия по изпращане на 3 040 бр. покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК /с обратна разписка/, на длъжници по селата от Община Пазарджик/, и 8 012 бр. в град Пазарджик.

    В отдел „МДТ” са издадени:

                      - АУЗД – 846 бр. на стойност 357 918 лв.

                      - НП - 81бр.на стойност 3 0850 лв.

        Изпълнението на данъчните приходи към 30.09.2010 г. е следното:

-         ДНИ – 69%

-         ТБО – 62%

-         Д в/у ПС-74%

-         Патентен данък – 75%

      Във връзка с изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси, с който на служителите на общинската администрация са предоставени правомощия на публични изпълнители в производствата по обезпечаване на данъчни задължения  и на основание чл. 4,  ал.4 във връзка с ал. 3, предложение ІІ-ро от ЗМДТ, са предприети мерки за събирането на задължения за данъци към Община Пазарджик.

     Към 04.06.2010 г. са вече връчени първите 4 бр. покани по чл.182,ал.1 от ДОПК за дължими данъци, съответно за 1 520,00 лв.; 2 018,00 лв.; 1 780 лв. и 5 908 лв.

       Предстои до края на календарната 2010 г. да се предприемат действия от служителите  в отдел „МДТ” за относителното намаляване на неплатените задължения за минали години, като е организирана кампания за събирането на данъчните задължения по всичките 31села от общината на място от финансистите на кметствата.           

Дирекция “ЕФП ”:

През отчетния период  Дирекция „Европейски Фодове и програми”  е подготвила и получила финансиране  за  проекти на стойност над 28 млн. лева.

I.ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”:

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”. Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01

1. Проект: “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”

Договор с МОСВ №58-131-С047

Обща стойност на проекта: 1 125 480,00 лв.

Проектиран водопровод:

за с.Алеко Константиново              17 700 линейни метра

за с.Главиница                       17 790 линейни метра

общо                                      35 490 линейни метра

Проектирана канализация:

за с.Алеко Константиново              15 540 линейни метра

за с.Главиница                       14 320 линейни метра

общо                                      29 860 линейни метра

Отпадните води ще се отвеждат в градската канализация на Пазарджик и оттам ще се заустват в ПСОВ на гр.Пазарджик.

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1. Изготвена е 25-годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията;

2. Изготвен е анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище;

3. Изготвен доклад за инвестиционни компоненти;

4. Изготвено Прединвестиционно проучване;

5. Готов Идеен проект за одобрената алтернатива;

6. Формуляр за кандидатстване за финансиране с всички необходими документи;

7. Документация за възлагане на обществените поръчки за следващ  етап на кандидатстване.

На 16.04.2010 г. между Община Пазарджик и МОСВ бе подписано Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна финансова помощ №58-131-С047/12.01.2009г. С него се удължава и срока за изпълнение на договора до 11.01.2011г.

         2. Проект: „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

Договор №58-131-С160

Обща стойност на проекта: 692 420.00 лв.

Към месец октомври 2010 г. са извършени следните дейности:

1. Проведено обществено обсъждане за бъдещата реализация на проекта за ВиК мрежа и ПСОВ в селата Пищигово и Черногорово;

2. Изготвено Прединвестиционно проучване за ВиК мрежа и пречиствателни станции за отпадни води в с.Пищигово и с.Черногорово с точна обосновка и посочени в нея доказателства за необходимостта от проектиране на две ПСОВ;

3. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Пищигово;

4. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Черногорово;

5. Изготвена е част Геодезия на с. Пищигово;

6. Изготвена е част Геодезия на с. Черногорово;

7. Изготвени са работните проекти за водопровод и канализация на селата Пищигово и Черногорово, като към момента се извършват процедури по определяне на терените на бъдещите ПСОВ на селата.

На 16.04.2010г. между Община Пазарджик и МОСВ бе подписано Допълнително споразумение №1 към договор №58-131-С160/12.01.2009г. С него се удължава и срока за изпълнение на договора до 11.01.2011г.

3. Проект: “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”.

Договор №58-131-С151

Обща стойност на проекта: 442 600,00 лв.

Проектиран водопровод:

за с.Огняново                                 20 546 линейни метра

за с.Хаджиево                                14  736 линейни метра

общо                                      35 282 линейни метра

Проектирана канализация:

за с.Огняново                                 18 504 линейни метра

за с.Хаджиево                                12 403 линейни метра

общо                                      30 907 линейни метра

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1. Изготвен Пред инвестиционен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води;

2. Изготвени Работни проекти за канализационната мрежа на с. Огняново и с. Хаджиево;

3. Работния проект за съвместно третиране на отпадъчните води на с.Огняново и с.Хаджиево;

4. Приключен е Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на двете села.

На 16.04.2010 г. между Община Пазарджик и МОСВ бе подписано Допълнително споразумение №1 към договор №58-131-С151/12.01.2009г. С него се удължава и срока за изпълнение на договора до  11.01.2011г.

4. Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Дебращица”

Договор №58-131-С153

Стойност на проекта: 795 786,00 лв.

Проектиран водопровод:

за с. Дебращица                   14 641  линейни метра

Проектирана канализация:

за с.Дебращица                      14 775  линейни метра

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1.Проведени са геоложки и хидроложки проучвания;

2.Изготвен е Работен проект;

3.Изготвен анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ4;

4.Подготвена е документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;

5. Попълнен е формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия  инвестиционен проект.

На 09.07.2010 г. в гр.София между Община Пазарджик и МОСВ се подписа Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С153/12.01.2009г., с което срокът за изпълнение на проекта е удължен на 24 месеца, т.е. до 11 януари 2011г.

5. Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница”

Договор №58-131-С154

Стойност на проекта: 940 510,00лв.

Проектиран водопровод:

за с. Паталеница                   24 240  линейни метра

Проектирана канализация:

за с. Паталеница                     22 520  линейни метра

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1.Проведени са геоложки и хидроложки проучвания;

2.Изготвен е Работен проект;

3.Изготвен анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ

4.Подготвена е документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени

 в бъдещия инфраструктурен проект;

5. Попълнен е формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия  инвестиционен проект.

На 09.07.2010 г. в гр.София между Община Пазарджик и МОСВ се подписа Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С153/12.01.2009г., с което срокът за изпълнение на проекта е удължен на 24 месеца, т.е. до 11 януари 2011г.

6. Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча”

Договор №58-131-С152

Стойност на проекта: 766 598,00лв.

Проектиран водопровод:

за с. Црънча                                    17 098  линейни метра

Проектирана канализация:

за с. Црънча                           15 803  линейни метра

Към  месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1.Проведени са геоложки и хидроложки проучвания;

2.Изготвен е Работен проект;

3.Изготвен анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ4

4.Подготвена е документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;

5. Попълнен е формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия  инвестиционен проект.

На 09.07.2010 г. в гр.София между Община Пазарджик и МОСВ се подписа Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С153/12.01.2009г., с което срокът за изпълнение на проекта  е удължен на 24 месеца, т.е. до 11 януари 2011г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОПНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”:

1.     Проект «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за развитие в Община Пазарджик-

Номер на договора: Договор №  BG161PO001/1.1-01/2007/038

Стойност на проекта 975 516,08лв.

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Проектът стартира на 03.02.2009г. Обектите включени в него са:

Домашен социален патронаж с.Огняново;

Домашен социален патронаж с.Црънча;

Домашен социален патронаж с.Черногорово

„Защитено жилище”  гр.Пазарджик.

По проекта са включени ремонт и реконструкции съобразени с изискванията на РИОКОЗ за социалните патронажи и за жилищата за хора с увреждания. Включено е обзавеждане и оборудване на кухните и офисите към  ремонтираните обекти, това от своя страна ще доведе до повишаване на   качеството и  на капацитета на обслужваните граждани.

До момента са започнати ремонтните дейности на сградите и е проведена обществена поръчка за обзавеждането. По договор проекта трябва да приключи на 03.02.2011г.                                                                                                                     

2.     Проект “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”

Номер на договора: Договор №  BG161PO001/1.1-01/2007/024

Период на изпълнение: 03.02.2009 г. – 03.02.2011 г.

Стойност на проекта -  5 535 383,42  лв

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Дейност 2.  Избор на изпълнители за СМР, доставка на оборудване и външни услуги

2.2. Избор на изпълнители за СМР

Договорът с избрания изпълнител  ДЗЗД „ЕЛМИБ ОБЕДИНЕНИЕ” е прекратен  със Споразумение  - рег. № 783/ 24.08.2010 г. На 25.08.2010 г. е обявена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на СМР на 4 училищни сгради -  рег. № в АОП  00385-2010-0016.   Офертите са отворени на 19.10.2010 г. Предстои работата на комисията за разглеждане и оценка и класиране на офертите.

 2.4. Избор на доставчици на оборудване       

Проведен избор съгласно НВМОП (открит конкурс) и избрани изпълнители за доставка на оборудване;  Сключени договори с избраните изпълнители.

Дейност 5. Доставка и инсталиране на оборудване 

За подобряване на образователните условия  и модернизиране на на учебния  в  5-те   е доставено следното оборудване:

§        Преносими компютри -  11 бр.

§        Телевизори – 9 бр.

§        Система за озвучаване – 2  бр.

§        Копирна машина – 2 бр.

§        Компютърни конфигурации – 70 бр.

§        Мултимедийни проектори  – 4 бр.

§        Мултифункционално устройство – 3 бр.

§        Цветни принтери – 1 бр.

§        Стенни екрани за презентации с мотор – 6 бр.

§        Микроскоп – 2 бр.

§        Телескоп – 1 бр.

§        Дигитален фотоапарат – 4 бр.

§        Стойки за волейболна зала – 1 комплект.

§        Софтуер «Електронен дневник»      и «Елелектронен каталог».  

Дейност 4: Извършване на строително-монтажни работи

Дейността предвижда извършване на рехабилитация на 4 сгради,   използвани от 5 общински училища - ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Гимназия “Ив. С. Аксаков”, Езикова гимназия “Б. Брехт” и Математическа гимназия “К. Величков”.

Дейността не е стартирала.

3.     Проект "Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие,чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик"

Номер на договора:   BG161PO001/1.4-02/2008/011

Период на изпълнение: 21.10.2009 г. – 21 юни 2011 г.

Стойност на проекта: 9 569 902.36 лв

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Дейност 3. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители

3.1. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Изготвянето на тръжната документация за подготовка на документация за провеждане на открити процедури за избор на изпълнители за строителство и упражняване на строителен надзор беше възложена на изпълнител, избран, съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП.  В резултат на работата по договора бяха изготвени 2 броя документация за избор на изпълнител за строителство и изпълнител на услуга строителен надзор съгласно разпоредбите на ЗОП за провеждане на открита процедура.

3.2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители

Проведен избор съгласно ЗОП  и избрани изпълнител   за строителство и изпълнител на услуга строителен надзор;  Сключени договори с избраните изпълнители

Дейност 5. Строително - монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в гр. Пазарджик

Строително-монтажните дейности, насочени към ревитализация, подобряване на елементите на градската физическа среда, въвеждане на енрегийно-ефективно осветление и подобряване на достъпността ще обхванат система от площади и улици, които оформят пешеходната зона на града, с граници: бул. „България”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Хан Крум, ул. „Генерал Гурко”. Вътрешни основни улици в тази зона са ул. „Константин Величков”, ул. „Градски пазар”, ул. „Търговска”, ул. „2-ри януари”, ул.”Д. Казаков” и други малки улички, които осигуряват захранването на търговската мрежа.

На 25.06.2010 г. е стартирало изпълнението на строително-монтажните работи по етап 1 – пространството, оформено като площад „Съединение”, гр.Пазарджик, или територията от централната градска част между улица „Хан Крум”, ул. „Цар Симеон” и бул. „Генерал Гурко”.

Изпълнени са всички   демонтажни дейности, както и подготвителни такива, положени са настилки и се поставят елементи на градската среда.

Изпълнено е още:

• Изравняване зоната пред бюста на Хр.Ботев с цел - създаване цялостен облик на площада и подобряване на средата за хората в неравностойно положение.

• Премахване на полуразрушените ограждания

• Запазване на очертанието на съществуващата водна площ

4.     Проект „Пазарджик – устойчиво развиваща се община”- изпълнен

Номер на договора:  BG161PO001/4.2-01/2008/013

Период на изпълнение: 10.04.2009 г. – 10.03. 2010 г.

Стойност на проекта: 263 040 лв

Към месец октомври 2010г.Проектът е приключен, с верифицирани

и възстановени средства по следните извършени дейности:

Дейност 1.Анализ на наличните ресурси на община Пазарджик.

Дейност 2.Анализ на опита на партньорите

Дейност 3.Провеждане на работни семинари и обучения на територията на община Пезинок

Дейност 4.Разработка на сайт за споделяне на опит и създаване на партньорства

Дейност 5.Изработка на стратегия за устойчиво развитие на община Пазарджик

Дейност 6.Организиране на работна конференция за устойчиво развитие в община Пазарджик

Дейност 7.Дейности за информация и публичност

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013”:

1.     Проект “Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик, чрез въвеждане на система за електронно управление”-758 100лв.

Номер на договора:  А09-31-10С/12.06.2009 г

Период на изпълнение: 12.06.2009 г. – 12.12. 2010 г.

Стойност на проекта: 758 100лв.

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Дейност 1: Анализ на административната готовност  на Община Пазарджик за въвеждане на система за електронно управление –приключила

Дейност 2 Изработване на методика за цялостно изграждане на система за електронно управление  - приключила

Дейност 3. Изграждане на система за улесняване на достъпът на представители на уязвими групи и хората с увреждания- в процес на изпълнение

Дейност 4. Изграждане на единна операционна среда за управление и предоставяне на електронни административни услуги в реално време- в процес на изпълнение

Дейност 5 .Внедряване и тестване на системата и провеждане на съпътстващо обучение на служителите работещи с нея - в процес на изпълнение

Дейност 6: Популяризиране на система за електронно управление сред гражданите и бизнеса на община Пазарджик-обявена е Обществена поръчка.

II.ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ОЧАКВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИН. КАПАЦИТЕТ” 2007-2013”:

1. Проект „Подобряване на управлението на човешките  ресурси в  сферата на образованието на община Пазарджик”схема за безвъзмездна помощ BG051PO002/10/2.1-04 „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”

III.ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА КЪМ ОКТОМВРИ 2010

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОПНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”:

1.     Проект „Изграждане на Подпорни стении бетонова облицовка на „Телки дере”- с.Гелеменово, по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”на стойност около 1 000 000лв.

2.     Проект „ Интегриран план на гр.Пазарджик”, по схема за безвъзмездна помощ  BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на стойност около 500 000лв.

3.     Проект „Културно-туристически център, „Селищна могила Юнаците”  по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни културни и исторически атракции” ” на стойност около 6 000 000лв

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013”:

1.     Проект „Транснационално сътрудничество за развитие на модерни местни политики и добро управление в Община Пазарджик и Община Братислава, чрез трансфер на опит и успешни практики”, схема за безвъзмездна помощ BG051PO002/10/2.5-01„Транснационално и междурегионално сътрудничество”- около 350 000 лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”:

1. Проект  за водния цикъл на гр.Пазарджик, по схема за безвъзмездна помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на стойност  около 17 000 000лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2007-2013”:

1.Проект “ Изграждане на регионален информационен център в Община Пазарджик» по процедура «Изграждане на регионални информационни центрове» стойност около 400 000 лв.

ДИРЕКЦИЯ “АПИО”

В сектор “Правно обслужване” юристите оказват правна помощ на общинската администрация за законосъобразност на дейността на Общината и за защита на нейните интереси.

На първо място се осъществява процесуалното представителство пред съдилищата в страната.

За периода делата са както следва:

- новообразувани граждански дела - 155 бр. с различен характер /за собственост на недвижими имоти, за обезщетения, трудови спорове и др./.

- 52 бр. наказателни административен характер дела /нахд/ в РС по жалби против наказателните постановления на Кмета на Общината за санкциониране на нарушителите; 9 бр. касационни нахд по жалби против решенията на РС по нахдела, и 7 бр. наказателни общ характер дела по които предявихме искове за заплащане на обезщетение за увредено общинско имущество.

- 38 бр. административни дела в Административен съд Пазарджик, 18 бр. административни дела във ВАС. Образувани са и 8 бр. дела в Комисия по защита на конкуренцията по ЗОП и НВМОП и 1 бр. в Комисията за защита от дискриминация.

- по изпълнителните дела се предприеха действия за събиране на вземанията на Общината – общо 718 бр. изпълнителни дела, подадени са по 28 бр. молби за издаване на изпълнителни листове и по 32 бр. изцяло са платени дължимите суми.

Продължава работата по висящите дела от предходни години.

Секторът работи и по административнонаказателната дейност на Общината. През периода са издадени: 1729 бр. наказателни постановления за нарушения на ЗМДТ, Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и по наредбите, приети от Общинския съвет. Юристите дават становище по административнонаказателните преписки и защитават законосъобразността им пред съдилищата. Служителите връчват наказателните постановления, придвижват преписките до съда,  отправят поканите по ДОПК за доброволно изпълнение, изпращат преписките до НАП /1 314 бр. преписки/.

От юристите са съгласувани 846 бр. актове за установяване на вземане за ТБО.

От юристите се съгласуват всички заповеди, издавани от кмета на общината, решения по КМЧП и ЗГР, както и всички договори, сключени от общината.

Юристите работят и по приложението на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - даваг становище по документацията и участваг в процедурите.

Юристите участват в изработването на документацията и в провеждането на търгове и конкурси за стопанисване и разпореждане с общинско имущество, вкл. концесии – за отчетния период са 51 бр. плюс 5 бр. концесии и предстоят през м. ноември 2010 г. 10 бр. процедури, вкл. концесии.

Юристите работят и по актуализация на наредбите, приети от Общинския съвет.

Дават правни консултации на кмета на общината, заместник-кметовете, кметовете на кметства, директорите на дирекции, началниците на отдели, служителите на общинската и кметските администрации, и на общинските бюджетни звена във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

Дават мнение за законосъобразността на проектите за решения на общинския съвет.

Сектор “Законност, управление при кризи и човешките ресурси“:

Специалистите от “Човешките ресурси” за 2009 г. са изготвили 9 бр. варианта на щатни разписания, над 15 бр. длъжностни характеристики; изготвили са заповеди за назначаване на 20 служители и за освобождаване на 18 лица; проведени са 6 конкурси по Закона за държавния служител; работиха съвместно с Бюрото по заетостта по Регионални програми /”Работа за всеки”, Културно-историческо наследство и книжен фонд”, “Пазарджик-зелен град за отдих и спорт”, “С грижа към старите хора”/, Национални програми /”Аварийни групи” и “ОСПОЗ”/, по които са усвоени 201 000 лв и по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд 2007-2013  по която ще се усвоят 450 000 лв; ежедневно се изготвяли средно по 15 бр. заповеди за отпуск и ежемесечно сред по около 30 бр. заповеди за промяна на допълнително възнаграждение за прослужено време; за всички новоназначени и освободени работници и служители - над 430 бр. – са изготвени и представени уведомленията по чл. 62 от КТ пред НОИ.

Финансовият контрольор е работил по изготвяне на годишния доклад до МФ за състоянието на системите за финансово управление и контрол в Общината, осъществявал е предварителен и последващ финансов контрол по разходите на бюджетни  средства вкл. и в направления “Образование” и “Култура”, като е издал над 6 800 бр. контролни листове, в т.ч. по граждански договори, по 10 договора по различни оперативни програми, извършва и инвентаризации на материалните запаси и паричните средства.

         Специалистите по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка извършиха проверки на плувните басейни, на микроязовирите на територията на Общината, на защитните съоръжения на “Каучук” АД, “Елхим-Искра” АД, “ДУРОПАК” АД, ОББ, ул. “Сан Стефано”, ул. “Ал. Батенберг”, “Виделина”. Беше изготвена справка на сградите с масово пребиваване на хора. Беше актуализиран общинския план за защита при бедствия. Оповестяване на общинския щаб за координация на СНАВР и обявяване на 26.07.2010 г. на бедствено положение за девет населени места на територията на общината. Организиране работата на комисиите за оглед и оценка на щетите, нанесени от проливния дъжд на 26.07.2010 г. и от мълния на жилищна сграда в с. Говедаре. Подготвиха се документи за кандидатстване пред МКВП към МС за отпускане на финансови средства за пострадалите от наводнението и от мълнията. Осигуриха се фургони за временно настаняване на бездомни семейства  от с. Паталеница, Братаница и Огняново.

         Работата по отбранително-мобилизационната подготовка работиха по Плана за привеждане в готовност за работа във военно време, който е разработен на основание ПМС № 150/1992г. и в съответствие с директивата, приета с решение № 166/2002г. на МС  и е актуализиран съобразно щатно-структурните промени. Съставът на Общинския съвет по сигурност е актуализиран съобразно щатно-строуктурните промени. Актуализирано е контролното число за отсрочване от повикване във въоръжените сили, съгласно указанията на Областния управител от 2009г. В Община Пазарджик е организирано дежурство и система за оповестяване.

Сектор”Информационно обслужване”

Поддържа се в изправност наличната компютърна техника и локалната мрежа. Извършва се ежедневен трансфер и обработка на данни от базата на МДТ към Общината. Актуализира се единната деловодна система - разшири се обхватът на издаваните наказателни постановления; внедри се нов модул за създаване и поддръжка на регистър „Етажна собственост”. Всички необходими документи във връзка със Закона за етажната собственост са публикувани на интернет страницата на Общината за улеснение на гражданите; регулярно се поддържат електронните регистри към Държавната администрация.

За подобряване сигурността на  изградената Общинска мрежа се закупи ново хардуерно у-во (MicroTik)  и  се работи по  конфигурирането на  нов сървер за мигриране на данните (вкл. web site на Общината, mail-server)

Община Пазарджик премина контролен одит по ISO – създаде се нова версия 3 в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008

Работи се по проект „Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № А 09-31-10C/12.06.2009г., както и по проект “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища” в частта - доставка и инсталиране на оборудване в пет училища на гр.Пазарджик.

Дирекция “ГРН”:

За поддържане на ефективното, качественото, компетентното и законосъобразно административно обслужване на населението дирекцията продължи да следва основните си приоритети, съобразени с Програмата за управление на Община Пазарджик 2007 - 2011 година:

· въвеждане на удължено и удобно за гражданите работно време

· децентрализация на услугите и засилване на служебното начало

· разширяване автоматизацията на услугите по гражданската регистрация

· изграждане на екипност в работата между служителите от дирекцията и кметствата.

Дейността по гражданската регистрация обхваща 27 вида административни услуги.

С изключение на актосъставянето и заверката на документите, изискващи легализация, които се извършват в Центъра за гражданска регистрация, всички останали услуги се извършват и в Центъра за информация и услуги на ул. “Марица” №20, посредством изнесените 2 работни места.

Предоставянето на голям брой услуги по гражданската регистрация и качественото и бързо обслужване допринесоха за утвърждаването на Центъра в квартал “Изток” като удобно за гражданите място за получаване на услуги, като най-търсени са удостоверенията за семейно положение и родствени връзки, издавани за социалните служби, както и удостоверенията, свързани с паспортизацията.

През отчетния период са извършени 33 406 услуги по гражданската регистрация, от които:

· 28 880 в Центъра за гражданска регистрация

· 4 526 в Центъра на ул. “Марица” №20.

Приети и обработени са:

· 3 706 съобщения от здравни заведения

· 4 275 заявления за постоянен и настоящ адрес

· 1 390 съдебни решения и заявления по чл. 76 от ЗГР.

Издадени са 1 112 документа за ползване в чужбина.

Съставени са 3 780 акта по гражданското състояние - раждане, граждански брак и смърт.

По Кодекса за международното частно право са признати от кмета на Общината и са обработени 165 чуждестранни съдебни решения и административни актове.

Непрекъснато нараства броят на гражданите, които търсят изпълнение на услуга по служебен път от други общини, което им спестява време и финансови средства.

Утвърждава се и въведената нова практика - извършване на адресна регистрация по домовете на хора с физически увреждания.

Прилагайки тези практики, дирекцията реализира един от основните си приоритети - засилване на служебното начало и доближаване на услугите до населението.

За удобство на гражданите, без да се увеличава числеността на дирекцията, беше въведено непрекъснато работно време в Центъра за гражданска регистрация, което през делничните дни е 10 часа, а през почивните и празничните дни е 7 часа и 30 минути.

През изтеклия отчетен период дейността по гражданското състояние се разшири с преминаване на актосъставянето за събитията граждански брак и смърт от БМ “Обредни дейности” в дирекцията и със започналото регистриране на режима на имуществени отношения между съпрузите във връзка с последното изменение на Семейния кодекс и предаване на информацията на Агенцията по вписванията.

От 01.01.2010 г. започна изграждането на Национален регистър на актовете за смърт /НРАС/ за събития след 2000 г.

Това в бъдеще ще даде възможност преписи от актовете да се издават от цялата страна, а не както досега само по място на настъпване на събитието.

За улеснение на гражданите и тяхното по-ефективно обслужване се отдели внимание на предоставяната информация по отношение на извършваните услуги.

Интернет страницата на Общината осигурява пълна информация за видовете услуги по гражданската регистрация и свързаната с тях нормативна уредба, сроковете на изпълнение и съответните такси.

В актуално състояние се поддържат информационните табла и брошурите в двата центъра.

Обект на оценка и анализ са мненията и препоръките, които гражданите изказват в предоставената им на видно място книга, и периодично извършващите се анкети за удовлетвореността от обслужването.

Много често по електронната поща към дирекцията се обръщат за допълнителна информация както граждани от страната, така и от чужбина.

И в този период приоритет на дирекцията беше продължаване автоматизацията на процесите по гражданската регистрация и използването на по-нови и съвременни софтуери.

Показателни за това са внедрените за една година 7 версии на програмния продукт Актуер /ActWare/, 5 версии на Локална база данни “Население”, както и приложната програма за регистриране на събитията раждане, брак и смърт и проследяване номерата на съставените актове по гражданското състояние.

Общината e водеща в страната по брой на електронни подписи за достъп до Национална база данни “Население”.

Със закупените 4 нови електронни сертификата общият им брой    достигна 51.

Все още без достъп до националния масив са кметствата Тополи дол, Цар Асен и Овчеполци поради липса на интернет.

Сериозно постижение в работата на дирекцията през този мандат е изграденият чрез външен изпълнител цифров еквивалент на семейните регистри на цялата община, поддържани до внедряването на ЕСГРАОН.

Изхождайки от предимствата му, свързани със съкращаване на времето за обслужване и улесняване на служителите при използване на информацията, със специалисти на дирекцията започна незабавно създаването и на електронен еквивалент на регистрите по гражданското състояние.

Цифровизирането ще обхване всички актове на общината, съставени след 1911 г.

Цифровият еквивалент дава възможност за ползването му от всяко работно място в дирекцията и кметствата, както и от изнесени работни места.

С него се гарантира и съхраняване на информацията на цифров еквивалент при евентуално унищожаване на хартиения носител.

През настоящата година са цифровизирани 40 100 акта, като общият им брой вече е 139 000.

Обхванати са актовете за раждане на град Пазарджик за периода           1970 – 2010 г., актовете за сключен граждански брак след 2000 г. и смъртните актове, съставени след 1990 г.

Започна създаването на цифров еквивалент и на актовете по гражданското състояние на кметствата.

Цифровизацията е проект с бъдеща значимост, тъй като ще обхване и архивираните документи, чийто срок на съхранение е 130 г.

За архивите с по-късен етап на цифровизиране започна създаването на електронен каталог, който ще показва мястото на съхранение на всеки един документ и ще дава възможност за по-бързото му намиране.

Съществен дял от дейността на дирекцията е информационното обслужване.

ЕСГРАОН като единна база данни е източник на информация не само за общинските структури, но и за някои регионални - МВР, НАП, НОИ, Социално подпомагане и др.

Поддържането на информационните масиви в актуално състояние улеснява работата на институциите, ползващи информация за населението.

Това налага своевременна обработка на всички настъпили промени в данните на гражданите.

През настоящата година в информационните масиви са актуализирани 102 350 записа.

От регистрите на населението са извършени 15 600 справки, като най-голям е броят им за съдебните изпълнители, съдилищата и НОИ.

Значителен е броят на справките по актовете за гражданското състояние за общините от страната и МВР във връзка със започналата подмяна на документите за самоличност от 01.04.2010 г.

За реализирането на целите през отчетния период допринесе непрекъснатото подобряване на професионалната подготовка на служителите и изграждането на умения за работата в екип.

Чрез различни форми на обучение на служителите от дирекцията и кметствата се разясняват всички изменения в нормативната уредба и се усвояват компютърните технологии.

 Дирекция “Образование и култура”:

Сектор “Образование”

1.     Финансирани 18 училищни проекти по общинска програма „Училището – територия на  учениците” – модул „Извънкласни дейности” на обща стойност 34 600 лв.;

2.     Проведена общинска конференция „Училището – желана територия на ученика” 2009 – 2010 година;

3.     Осигурени чрез МОМН 6 840 лв. за стипендии за деца с изявени дарби по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 г.

4.     Проведен конкурс за директор на 9 общински детски градини;

5.     Новооткрити детски градини в селата Братаница и Мокрище; предстои откриването на Дг в с.Ал.Константиново;

6.     Предоставени средства за аварийни ремонти:

- ОДЗ „Валентина Терешкова” – 16 726 лв. за ремонт на парна инсталация;

- ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик – 20 000 лв. за ремонт на парна инсталация;

- ОУ „В. Левски” – с. Величково – 12 720 лв. за ремонт на паднали тавани в класни стои и коридор;

- Прогимназия „Асен Златаров” – с. Черногорово – 1 000 лв. за паднал таван в една класна стая.

7. РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

-         УЧИЛИЩА:


    
 
 
 
 
УЧИЛИЩЕ

 
   

Извършен  ремонт
    
Предстоящ ремонт по Оперативна програма “Регионално развитие”
Вид дейности
    
Средства от бюджета на училището/ дофинансиране от Община Пазарджик
    
Средства по проекти

към Национални програми и/ или други средства

 
   

Дейности по проект ”Повишаване на качеството на образование в град Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”
    
Средства по проекта

1
    
2
    
3
    
4
    
5
   

6
    
7

1.
   

НУ ”Отец Паисий”
   

Частичен ремонт на покрива

Ремонт на врати

Измазване на класни стаи
   

8 986 лв.

 
   

-
   

-
   

-

2.
   

НУ “Васил Друмев”
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

-
   

-

3.
   

НУ “Васил Левски”
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

-
   

-

4.
   

НУ “Никола Фурнаджиев”
   

Монтаж на окачени тавани във всички класни стаи
   

13 900 лв.
   

 
   

-
   

-

5.
   

НУ “Георги Раковски”
   

Измазване фасадата на училището
   

30 000 лв.

 
   

-
   

 
   

6.
   

ОУ“Св Климент Охридски”
   

Подмяна на входната врата

Обръщане на 5 врати

Приспособяване на столова за хранене на учениците
   

7 500 лв.
   

-
   

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване
   

1 285 574 лв.

     21 679 лв.

7.
   

ОУ “Стефан Захариев”
   

Хигиенизиране на класна стая

Приспособяване стая за хранене на учениците

 
   

500 лв.
   

По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ-Модул “Спорт в училище”- изграждане на спортна площадка и мини футболно игрище

39 609 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик

 
   

-
   

-

8.
   

ОУ “Проф. Иван Батаклиев”
   

Приспособяване на стая за хранене на учениците

Частичен ремонт на покрива

Ремонт на отоплителната инсталация

Подмяна на балатум в класни стаи
   

22 600 лв.

 
   

 
   

 
   

9.
   

ОУ “Христо Смирненски”
   

Подмяна на осветителните тела в училището

Ремонт на отоплителната инсталация

Подмяна на балатум в 3 класни стаи
   

6 000 лв.
   

По проект към Национална програма

“ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

227 947 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик
   

 
   

10.
   

Прогимназия “Св. Св. Кирил и Методий”
   

Подмяна на входна врата

Подмяна на осветлението на централната сграда

Основен ремонт и оборудване на учителската стая

Монтаж на видеонаблюдение

Газифициране и основен ремонт на малката сграда

 
   

20 000 лв.

30 000 лв.
   

-
   

-
   

-

11.
   

ОУ “Любен Каравелов”
   

Хидроизолация на покрив и подмяна на улуци

Измазване на част от фасадата на училището
   

4 800 лв.
   

По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ-Модул “Спорт в училище”- основен ремонт на физкултурен салон

       54 521 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик
   

-
   

-

12.
   

ОУ “Христо Ботев”
   

Ремонт на улуци и водосточни тръби и на мазилката под тях

Измазване на класни стаи

Ремонт на санитарни възли
   

4 000 лв.
   

 По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ-Модул “Спорт в училище”-основен ремонт на физкултурен салон

52 128 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик

 
   

-
   

-

13.
   

СОУ “Георги Бенковски”
   

Общежитие:

Частична подмяна на прозорци

Ремонт на санитарни възли-бани и тоалетни

 
   

9 056 лв.
   

 
   

-

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване
   

-

1 168 248 лв.

     28 427 лв.

14.
   

СОУ “Георги Брегов”
   

Хидроизолация на покрива на централната сграда

Ремонт на кабинет за целодневно обучение на децата в І клас

Смяна на балатума на 5 класни стаи

Подмяна на ел. табла и осветителни тела в учебни кабинети на централната сграда

Монтиране на видеокамера

 
   

24 000 лв.

23 000 лв.
   

 
   

-
   

-

15.
   

СОУ “Димитър Гачев”
   

Ремонт на отоплителната инсталация

Подмяна на дървена дограма с PVC такава

Ремонт на ограда и железни врати

Изграждане и измазване на 4 нови кабинета

Измазване на класни стаи и коридори

Поставяне на стъклопакет на стълбището на 4 етаж
   

Дофинансиране от Община Пазарджик

4 755 лв.
   

 
   

-
   

-

16.
   

СОУ “Д-р Петър Берон”
   

Подмяна на 9 броя врати с дървени и 2 броя- с PVC

Ремонт на ел. инсталацията и монтаж на осветителни и осветително- аварийни тела

Ремонт и оборудване на стая за хранене на учениците

Боядисване на коридори и класни стаи с латекс и блажна боя
   

11 050 лв.
   

-
   

-
   

-

17.
   

Гимназия “Иван Аксаков”
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване

Закупуване на нематериални активи

 ( софтуер)
   

  331 316 лв.

    18 327 лв.

      2 800 лв.

18.
   

ЕГ “Бертолт Брехт”
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване
   

1 225 067 лв.

     13 323 лв.

19.
   

МГ “Константин Величков”
   

Основен ремонт на 1 кабинет
   

6 000 лв.
   

-
   

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване
   

   331 316 лв.

.

      29 740 лв.

20.
   

ОУ “Св. Кл. Охридски”

с. Алеко Консдтантиново”
   

Ремонт на тавана в компютърен кабинет

Оформяне на тротоар и 2 пешеходни пътеки с плочки

Боядисване на пода на класни стаи
   

12 000 лв.
   

-
   

-
   

-

21.
   

ОУ “Христо Ботев”

с. Братаница
   

Ремонт на стая за І клас, учителска стая, дирекция и канцелария

 
   

4 000 лв.
   

-
   

-
   

-

22.
   

ОУ “Васил Левски”

с. Величково
   

Подмяна на 5 броя дървени прлозорци с РVС такива;

Измазване на цокли и подовете на 7 стаи

Ремонт на санитарни възли и покрив

 
   

2 780 лв.

 
   

 
   

-
   

-

23.
   

ОУ “Отец Паисий”

с. Гелеменово
   

Претърсване на покрив с подмяна на улуци и водосточни тръби

Ремонт на паднали тавани

Ремонт на тоалетните с подмяна на водопроводните тръби

Измазване с латекс и блажна боя на класни стаи и коридори
   

7 000 лв.
   

-
   

-
   

-

24.
   

ОУ “Христо Ботев”

с. Главиница
   

Измазване с постно и блажно стените и  пода на 2 класни стаи

 
   

1 800 лв.

 
   

-
   

-
   

-

25.
   

ОУ “Отец Паисий”

с. Говедаре
   

Подмяна на дограма на дирекция, учителска стая и коридор

Изграждане на преградна стена към столовата

Частично измазване фасадата на училището
   

 8 236 лв.
   

-
   

-
   

-

26.
   

ОУ “Васил Левски”

с. Звъничево
   

Частичен ремонт на покрива
   

300 лв.
   

-
   

-
   

-

27.
   

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Ивайло
   

Частично изкърпване и измазване с постна и блажна боя на класни стаи и коридори

Ремонт на външни тоалетни

Частично изкърпване на фасада
   

1 000 лв.
   

-
   

-
   

-

28.
   

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Мало Конаре
   

Подмяна и ремонт на радиатори

Подмяна на дървена дограма с PVC такава

Измазване пода на класните стаи
   

10 000 лв.
   

 По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ-Модул “Спорт в училище”- изграждане на спортна площадка и мини футболно игрище

39 609 лв, като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик
   

-
   

-

29.
   

ОУ “Св. Климент Охрдски”

с. Мокрище
   

Постно и блажно боядисване на 5  кабинета

Изкърпване и измазване на тоалетните
   

1 500 лв.
   

-
   

-
   

-

30.
   

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Овчеполци
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

-
   

-

31.
   

ОУ “Отец Паисий”

с. Огняново
   

Ремонт на покрива

Подмяна на двойна дървена врата с PVC такава с обръщане

 
   

Дофинансиране от общината

2 000 лв.

1734 лв.
   

-
   

-
   

-

32.
   

ОУ “Константин Величков”

с. Паталеница
   

Подмяна на дървена дограма с PVC такава

Ремонт на котел

Измазване с латекс и блажна боя на класни стаи и коридори
   

20    000

Дофинансиране от Община Пазарджик

20 000

2 000 лв.
   

 
   

-
   

-

33.
   

ОУ “Кочо Честименски”

с. Пищигово
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

-
   

-

34.
   

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Росен
   

Няма извършени

 
   

-
   

-
   

-
   

-

35.
   

ОУ “Христо Ботев”

с. Сарая
   

Ремонт на стаята за хранене на учениците
   

100 лв.
   

-
   

-
   

-

36.
   

ОУ “Васил Априлов”

с. Синитево
   

Постно и блажно боядисване на класни стаи и коридори

 
   

1 500 лв.
   

-
   

-
   

-

37.
   

ОУ “Георги Бенковски”

с. Хаджиево
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

-
   

-

38.
   

ОУ “Васил Левски”

с. Црънча
   

Няма извършени
   

-
   

-
   

-
   

-

39.
   

НУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Черногорово
   

Подмяна дървената дограма на 1 класна стая с PVC такава
   

2 300 лв.
   

-
   

-
   

-

40.
   

Прогимназия “Асен Златаров”

с. Черногорово
   

Ремонт на 5 класни стаи:

-измазване с постна и блажна боя стените

-подмяна на балатума

-оформяне на изолация с теракотни плочи около печките
   

5 500 лв.
   

-
   

-
   

--

41.
   

ОУ “Христо Ботев”

с. Юнаците
   

 
   

-
   

-
   

-
   

-

42
   

Общо:
   

 
   

От бюджета на училището - 283 142  лв.

Дофинансиране от Общината –

26 755 лв.

Общо: 309 892 лв.
   

Национални програми: - 206 326 лв.

Община Пазарджик:-

211 081 лв.

Общо:417 401 лв.
   

 
   

Ремонти- 4 341 521 лв.

Оборудване- 111 496 лв.

Софтуер- 2 800 лв.

Общо:4 355 517

-         ДЕТСКИ ГРАДИНИ:


   

Детска градина
   

Вид дейности
   

Средства - общинска дейност
   

Средства - държавна дейност
   

Средства - до финансиране
   

Средства от дарение
   

Обща стойност

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
   

8

1.
   

ОДЗ № 1 „Здравец”
   

Ремонт на 6 бр. тоалетни

Ремонт покрив
   

760

684
   

14205
   

-
   

-
   

15649

2.
   

ОДЗ № 5 „Снежанка”
   

ВИК – подмяна тръби, тоалетни чинии, мивки, фаянс / за 2 групи – офиси, умивални, тоалетни/
   

-
   

4000
   

-
   

-
   

4000

3.
   

ОДЗ № 6 „Юрий Гагарин”
   

Теракот в офиси и умивални в 2 групи

Материали за измазване на уреди на двора и пералната
   

-

-
   

1000

320
   

-

-
   

-

-
   

1320

4.
   

ОДЗ № 7 „Слънчо”
   

Доставка и монтаж на ламиниран паркет за 2 занимални и постно и блажно боядисване на кухненския блок
   

-
   

7891
   

-
   

-
   

7891

5.
   

ОДЗ № 9 „Калина Малина”
   

Частична хидроизолация на сграда А

Подмяна на стерилизатори - 7 бр.

Шкафове за стерилизатори – 7 бр.

Авариен ВИК ремонт

Ремонт кухненски блок
   

-

-

-

210

-
   

7612

14062

2450

-

4612
   

-

-

-

-

-
   

-

-

-

-

-
   

28946

6.
   

ЦДГ „Дъга”
   

Частична хидроизолация на покрива

Отводняване и почистване на избени помещения

Боядисване на спална и занималня в групата с теч

Шпакловка и боядисване на двата входа
   

-
   

-
   

-
   

3000
   

3000

7.
   

ОДЗ № 8 „В. Терешкова”
   

Хидроизолация на двете градински сгради

Частично боядисване на сектор А
   

-
   

14000
   

-
   

-
   

14000

8.
   

ЦДГ № 3 „Пролет”
   

Ремонт ВИК в две групи

Видео наблюдение
   

-

-
   

5999

2480
   

-

-
   

-

-
   

8479

9.
   

ЦДГ № 4 „Радост”
   

Ремонт в кухненския блок

Ремонт в склад за хранителни продукти

Материали за боядисване
   

130

180

20
   

-

-

-
   

-

-

-
   

-

-

-
   

330

10.
   

ЦДГ „Върбица”
   

Хидроизолация

ВИК- корита за измиване краката на децата

Материали за боядисване
   

-

-

200
   

-

1000

-
   

5996

-

-
   

-

-

-
   

7196

11.
   

ЦДГ „Зорница”
   

Боядисване на кухненски блок
   

5300
   

-
   

-
   

-
   

5300

12.
   

ОДЗ с. Мало Конаре
   

Авариен ВИК ремонт – подмяна на външни и вътрешни водопроводни тръби и отводнения на сградата и кухненския блок
   

-
   

3427
   

-
   

-
   

3427

13.
   

ЦДГ с. Величково
   

Авариен ВИК ремонт на офис - материали
   

60
   

-
   

-
   

-
   

60

14.
   

ЦДГ с. Главиница
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

15.
   

ЦДГ с. Говедаре
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

16.
   

ЦДГ с. Дебращица
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

17.
   

ЦДГ с. Добровница
   

Боядисване на спална и занималня - материали
   

150
   

-
   

-
   

-
   

150

18.
   

ЦДГ с. Звъничево
   

Изкърпване и боядисване на кухненския блок и групата

Материали за боядисване на пейки и уреди в двора
   

-

 
   

274

 
   

-

 
   

-

-
   

274

19.
   

ЦДГ с. Ивайло
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

20.
   

ЦДГ с. Мирянци
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

21.
   

ЦДГ с. Овчеполци
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

22.
   

ЦДГ с. Огняново
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

23.
   

ЦДГ с. Паталеница
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

24.
   

ЦДГ с. Синитево
   

Материали за шпакловане и плоскости за облицовка на склад за хранителни продукти
   

215
   

-
   

-
   

-
   

215

25.
   

ЦДГ с. Хаджиево
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

26.
   

ЦДГ с. Црънча
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

27.
   

ЦДГ с. Черногорово
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

28.
   

ЦДГ с. Юнаците
   

-
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

ОБЩО:
   

 
   

7909
   

83332
   

5996
   

3000
   

100237

Сектор “Култура”

  През този период работата на сектор “Култура” продължи, следвайки основни приоритети като: извършване експертна дейност и координиране работата на общинските културни институти,  читалищата и на тези със смесено финансиране, подхождайки с доверие към професионализма на работещите в тях, давайки им възможност за свободна творческа изява и мотивирайки ги за търсене на алтернативни източници на финансиране.

При регионална библиотека “Н.Фурнаджиев”, художествена галерия “Ст. Доспевски” и Регионален исторически музей се работеше за осигуряване на нормалното изпълнение на библиотечните функции, въвеждането на нови технологии и обучението на персонала и потребителите за  пълноценното използване на новите технически средства и услуги, поддържане и модернизация на сградния фонд, развиване на рекламна дейност на институтите. Бе въведен режим на работа и в съботните дни в сградата на РИМ и ХГ, и в къща-музей “Станислав Доспевски”, което даде възможност на жителите и гостите на Пазарджик да посещават тези обекти и в  почивни дни.

Осъществяват се приоритетните задачи на музея – проучване, съхраняване  и социализиране на  уникалното културно наследство, което притежаваме.

Сектор „Култура” разработи проект за изграждане на асансьор за хора с увреждания  в сградата на музея. Проектът бе реализиран и подемното съоръжение вече е монтирано.

Симфонично-оперетно дружество  “М-ро Г .Атанасов” продължава своята активна творческа дейност, като  акцентира на най-важните задачи: участие в най-престижните музикални фестивали като “Софийски музикални седмици” и “Мартенски музикални дни”, “Австрийски музикални седмици” и “Нова българска музика”; участие в подготовката и реализацията на Международния фестивал Зимни музикални вечери “Проф. Иван Спасов”-Пазарджик;  изработване на рекламни материали и др., с цел популяризиране на дружеството; реализация на проект  за цикъл симфонични концерти с творци от Япония и Корея.

Ансамбъл “Пазарджик” продължи да осъществява програма за задоволяване културните потребности на селата от Пазарджишка община. Допълва и подновява  гардероба от национални костюми и реквизити.

Читалищата са институтите, които организират и провеждат редица културни прояви, допринасят за развитието на библиотечното дело, грижат се за опазването и популяризирането на народните традиции. Запазвайки тяхната автономност като самостоятелни юридически лица, им бе оказвана методическа помощ при отбелязване  по народен обичай празниците, свързани с българския религиозен календар:  Лазаровден, Цветница, Великден, Денят на Християнското семейство, Коледа. Финансово се подпомагаха състави, които участваха в национални събори и фестивали. Подготвиха се чествания на годишнини на читалищата в селата. Община Пазарджик се представи със свои състави в Десетия национален фолклорен събор в Копривщица.Успешно е кандидатстването на читалищата ни в програма «Глобални библиотеки – България», като в първия етап бяха одобрени 6 библиотеки, а във втория – 2.

         Продължи и партньорството  със свободните творчески организации, и сдружения. По съвместен проект с Дружеството на писателите в Пазарджик продължи издаване на вестник “Метафора”. Продължи поощряването на местните творци с финансиране издаването на новите им творби; връчване на награди в изложбите на Дружеството на пазарджишките художници, Представителството на СБХ и Дружеството на фотографите; финансира се провеждането на Международен скулптурен симпозиум – “Допирни точки”.

Общината продължи да финансира провеждането на местни, национални и международни конкурси, фестивали, годишнини и др., като:

Международен фестивал за симфонична музика ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ “Проф. Иван Спасов”; Младежки рок фестивал; Мандолинен фестивал; Национален конкурс за млади изпълнители “Медени звънчета”; Фестивал за стара градска и забавна песен “Георги Шаранков”; Международен скулптурен симпозиум–“Допирни точки”; Международен фолклорен фестивал; Бирфест; предстои провеждането на международния театрален фестивал “Есенни театрални срещи”.

      През отчетния период бе връчена Националната  награда за  художествен  превод  “Стоян  Бакърджиев”. Продължава традицията за връчване награди за живопис, графика и скулптура на ежегодните годишни изложби на пазарджишките художници.

      Бяха организирани общоградски прояви: цикъл Коледно-новогодишни празници – проведоха се  над 15 концертни и забавни прояви, в които бяха включени състави и изпълнители от културните институти и училищата на Пазарджик; цикъл Новогодишини симфонични концерти с диригенти и солисти от Япония и Корея; честване на 132 години  от Освобождението на Пазарджик от турско робство; отбелязване на 137 години от гибелта на Васил Левски; прояви по повод 1 март – Ден на любителското творчество, пролетните празници – Лазаровден, Цветница, Великден; провеждане на литературни дни “Никола Фурнаджиев”; отбелязване на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за България; отбелязване на 173 год. от рождението на Васил Левски;  провеждане на Ден  на  поезията и музиката на 1 октомври; подготовиха се редица прояви по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

През отчетния период бе създаден и утвърден химнът на Пазарджик. Продължава работата по създаване на «Обща енциклопедия Пазарджик».

БМ “Младежки дом”

13.12.2009 г.   Благотворително коледно тържество за деца в неравностойно положение, съвместно с БЧК и ГЧК

14.12.2009 г.   Откриване на изложба на Киряна Аврониева

18.12.2009 г.   Коледен концерт на съставите на Мл. Дом

23.12.2009 г.   Шоуто на Дядо Коледа 7

26.12.2009 г.    Рок – метъл фест

27.01.2010 г.   Благотворителен концерт „Влюбена в живота”

28.01.2010 г.   Премиера на книгата „Докосване”

11.02.2010 г.   Литературен четвъртък – Представяне книгата на Йордан Каменов за Вапцаров

13.02.2010 г.   Концерт „Любовта около нас”

26.02.2010 г.   Гостува евродепутатката  Илияна Йотова

08.03.2010 г.   Театрална студия „Чарли” от Пловдив представи „Око под наем”

16.03.2010 г.   Театрална трупа от ПУ „П.Хилендарски” представи „Женско царство”

18.03.2010 г.   Литературен четвъртък – гостува поетесата Валентина Радинска

22.03.2010 г.   Пролетен концерт

25.03.2010 г.   Обучение – „Аз съм добър, ти си добър  - можем да живеем без агресия”

25.03.2010 г.   Концерт на клуб „Естрада”

28.03.2010 г.   Участие на ТС „Чавдар” в МЛАДЕЖКИ КОНКУРСЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА – СОФИЯ 2010 -  зала „Универсиада”

08.04.2010 г.   Представление – „Лудостта е по-силна от всичко”

08.04.2010 г.   Международен ден на ромите – концерт

19.04.- 27.04.2010 г.  Участие на ПТС „Чудесия” в Международен фолклорен фестивал в Айдън, Турция

20.04.2010 г.   Концерт за изпращане на абитуриенти

21.04.2010 г.   Участие в концерт – „100 години туристическо дружество”

22.04.2010 г.   Хаус парти с младежкия парламент

23.04.2010 г.   Залесяване на източната част на Острова – акция за Световните дни на младежка активност

23-24.04.2010 г. Областно обучение – Младите хора срещу агресията”

26.04.2010 г.    Предпремиера  „Лизистрата”

27.04.2010 г.    Предпремиера  „Лизистрата”

29.04.2010 г.    Премиера „Лизистрата”

04.05 2010 г.    Изложба посветена на 155 –годишнината от рождението на К Величков

04.05 2010 г.    Представление „Малкият принц”

05.05.2010 г.    Представление „Лизистрата”

09.05.2010 г.    Участие на МТ „Приятели” във фестивала „Рошавата котка” – Пловдив

12.05.2010 г.    Представление „Лизистрата”

15.05.2010 г.    Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нота по нота”

16.05.2010 г.    Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нота по нота”

17.02.2010 г.    Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нота по нота”

19.05.2010 г.    Представление „Лизистрата”

21.05.2010 г.    Конкурс за рисунка „Аз рисувам моя град”

21.05.2010 г.    Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

22.05.2010 г.   Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

23.05.2010 г.   Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

24.05.2010 г.   Международен младежки театрален фестивал „Океан от любов”

01.06.2010 г.   Годишна продукция на ПТА „Албена”

04.06.2010 г.   Участие на МТ „Приятели” в театрален фестивал в Каварна

05.06.2010 г.   Защита на звание „Представителен колектив” на ТС „Чудесия” в Карлово

09.06.2010 г.   Откриване на фотоизложба

10.06.2010 г.   5 години „Чудесия” – юбилеен концерт

10.06.2010 г.   Представление „Просънувай с мен”

23.06.2010 г.   Представление „Лизистрата”

25.06.2010 г.   Благотворителен концерт

Юли 2010 г.    Участие на  ПТС „Чудесия” в Международен младежки фолклорен конкурс в гр.Анкара – Турция

17-25.07.2010 г.  Участие на ТС „Чавдар” в  Първи международен фестивал в Изник –Турция

26.07.2010 г.     Представяне на проект „300” пред пазарджишките медии

02-06.08.2010 г.  Пленер „Аз обичам този град”

13.08.2010 г.     Участие в хепънинг в Борисовата градина за Международния ден на младежта

16.08.2010 г.      Благотворителен хепънинг за Международния ден на младежта „Нашият глас е : Да помогнем на Иван!”

25-31.08.2010 г.  Участие на ТС „Чавдар” в Международен фолклорен фестивал в Приморско

08 – 13.09.2010 г.  Участие в ХV Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите” – Сандански

23-24.09.2010 г.     Дни на дърворезбата

06.10.2010 г.           Гостува цирк „Кумбо”

07.10.2010 г.           Гостува цирк „Кумбо”

08.10.2010 г.           Гостува цирк „Кумбо”

09.10.2010 г.           Брейк сешън  „СъботаЖ”

10.10.2010 г.           Гостува цирк „Кумбо”

13.10.2010 г.           Видеопрожекции на „Стената – 2” и „Стената -3”

18.10.2010 г.           Обучение „Трафик на хора”

20.10.2010 г.           Неформална среща „Младежката визия за България 2020”

21.10.2010 г.           Обучение „Трафикът на хора – робство , в което може да си ти”

21.10.2010 г.           Откриване на изложба  „Фотографски пленер Аз обичам този град”

21.10.2010 г.           Концерт за началото на творчески сезон 2010/ 2011

28.10.2010 г.           Изнесена консултация в СОУ „Г.Бенковски”

29-30.10.2010 г.     Областно обучение „Ефективната комуникация – ежедневна необходимост”

01.11.2010 г.           Ден на народните будители – откриване  стенопис на художника Методи Пешунов

ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”:

Сектор “Социална политика”

І. Жилищно настаняване

От началото на месец ноември 2009 г. до момента са подали молби за картотекиране, прекартотекиране, издаване и преиздаване на настанителни заповеди за общински жилища общо 239 граждани.

1. Пададени  молби съгласно чл. 16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища -  66 бр.

- картотекирани 45 гражданина с жилищни нужди

-  прекартотекирани - 7 семейства

- отказано картотекиране  - 10 граждани

- отказано прекартотекиране  - 4 граждани

- изваждане от картотеката при придобиване на имот – 1 гражданин

- изваждане от картотеката при настанаване в жилище, отговарящо на нармите за жилищно настаняване – 1 гражданин

2. Молби за издаване на пренастанителни заповеди – 173 броя

- оставени за разглеждане за следваща комисия – 13 молби.

- издадени заповеди 160 броя.

Текущи задачи, жалби, писма и др. – 9 броя.

ІІ. Социални дейности и здравеопазване

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

·        По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност “социален асистент” и “домашен помощник” бяха разработени два проекта както следва:

Фаза 2. От 01.10.2009 г. стартира проект „Достоен живот” на стойност 108 909,65 лева, с продължителност 12 месеца, за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност “социален асистент” и “домашен помощник”. Бяха обучени и назначени 5 души социални асистенти и 20 души домашни помощници, които обгрижваха общо 36  потребители. Проектът се реализира с водеща организация Сдружение „2002 Надежди” и партньор Община Пазарджик. 

Фаза 3. Изготвено бе и е подписан Договор по проектно предложение „Грижа за човека” на обща стойност 184 463, 53 лева с продължителност 14 месеца. Социалната услуга ще се предоставя 12 месеца на 66 лица с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности ”Социален асистент” и „Домашен помощник” от гр. Пазарджик и прилежащите села към Общината. Социалната услуга ще се предоставя в домашни условия от 15 социални асистенти и 31 домашни помощници. Проектът ще се изпълнява с водеща организация Община Пазарджик и партньор ОС на БЧК.

●По схема „Социални услуги за социално включване”

Изготвено бе и е подписан договор по проектно предложение „ Надежда за всички” на обща стойност 194 850, 64 лева с продължителност 14 месеца. Социалната услуга ще се предоставя 11 месеца в с. Алеко Константиново и гр. Пазарджик на 30 деца в неравностойно социално положение от професионален екип, който включва социални работници, психолози, педагози, ръководител и др. Децата са на възраст 8-14 години, от семейства с малък родителски капацитет, намиращи се в социален риск /непълни семейства/; родители със зависимости и хронични заболявания; семейства, при които се наблюдава продължително отсъствие на родителите от страната поради икономически причини; социално занемарени деца;  деца, отпаднали и/или с риск от отпадане от образователната система. Водеща организация по проекта е община Пазарджик с партньор ОС на БЧК.

●По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

- От 08.10.2010 стартира проект „Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Водеща организация по проекта е АСП с партньори общините. Предстои подписването на споразумение за партньорство и организация за изпълнение на дейностите предвидени по проекта.

Проведени три конкурса за предоставяне на социални услуги в общността след изтичане на договорите за съвместна дейност, както следва:

·        “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3-12 години;

·        “Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”;

·        „Обществена трапезария” за социално слаби възрастни хора.

Изготвени и внесени две предложения в Общински съвет и АСП за преструктуриране  на следните социални услуги:

●„Защитено жилище” за деца и младежи в „Наблюдавано жилище” за младежи в риск до 30 г., капацитет 8 места;

●„ Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „ с капацитет 20 места,  в „Дневен център за възрастни хора с увреждания” с капацитет 40 места;

Изготвено и внесено предложение в Общински съвет за откриване на ”Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в социален риск”.

Изготвен анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Пазарджик за периода 2011 -2015 г. и внесено предложение в Общински съвет за разглеждане и приемане.

Изготвен и внесен в АСП проект на бюджет за 2011 г. на предоставяните и нови  социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Със средства на Общината беше финансирано мероприятие на Сдружение “Активен отдих за всички” със сумата от 2 000 лева за организиране десетдневен летен лагер за 90 деца  на възраст от 8 до 13 години  в местността  на хижа “Добра вода”. Лагерът се проведе от 05.07.20010 г. до 16.07.2010 г.

- Подготвени, окомплектовани и внесени :

·        8 броя  материали за разглеждане от Общински съвет - Пазарджик, НОИ- София  и Министерски съвет  относно предложение за отпускане персонална пенсия на 11 деца – сираци от Община Пазарджик;

·        6 броя материали за разглеждане от Общински съвет- Пазарджик и Администрация на Президента  на РБ, относно опрощаване на държавно вземане на граждани от Общината.

- Обработени и внесени в счетоводния отдел на Общината за разплащане 11 броя  фактури с описи  и 989 броя  рецептите на 183  ветерани от  войните.

- Изготвени и сключени 4 броя  Договори  за услуга между Община Пазарджик и фармацевтични фирми за изпълнение на рецепти на ветерани от  войните и военноинвалиди.

-  Обработени и внесени в счетоводния отдел на Общината за разплащане следните отчетни документи:

·        11 броя  фактури с описи  и 304 броя рецепти на 239 броя Военноинвалиди и Военнопострадали.

·        11 фактури и справки за разплащането на режийни разходи на МБАЛ за ДМК и 200 соц. слаби  деца.

·        Изготвен и сключен 1 брой  договор за услуга / за режийни разходи за  приготвяне на храна за ДМК и социално слаби деца/   между Община Пазарджик и МБАЛ Пазарджик.

·        Изготвени 11 броя Програми и списъци  за полагане на  обществено полезен труд от безработни лица, съгласно чл. 12,ал. 1 от ППЗСП. Изготвен 1 брой договор за съвместна дейност между Дирекция „Социално подпомагане” и Община Пазарджик, за полагане на ОПТ от  безработни лица обект на социално подпомагане.         

- Извършено зареждане с медикаменти и консумативи, хигиенно–миещи препарати, на 33 здравни кабинета в функция ”Училищно и детско здравеопазване” и оформяне на отчетните документи.

- Изготвени 3 броя справки до РЦЗ – Пазарджик относно числеността и СБРЗ на мед. персонал в „Училищно и детско здравеопазване”.

- Ежемесечно изготвяне на отчет по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” /изготвени са 7 броя отчети/ и Аварийни групи /изготвени са 4 броя отчети/ до Дирекция “Бюро по труда” гр. Пазарджик. Изготвени са общо 11 отчета.

- Изготвени и изпратени уведомителни писма до настойници и попечители за представяне на годишните  им отчети до Органа по настойничество и попечителство – 37 броя.

- Приемане и запознаване с годишните отчети на настойници и попечители за извършената им дейност през 2009 г.

  - Разглеждане  на  молби  /96/  и  изготвяне  на  32  броя  заповеди за отпускане  дърва  за  огрев  на  социално  слаби  граждани, хора с  увреждания и др.

 -  С Решение на ОбС – Пазарджик е утвърдена парична сума за отбелязване на рождените дни на децата към Органа по настойничество и попечителство.  Към   настоящия период са отбелязани рождените дни  на   13 деца. Остават 5 деца, на  които предстои  честване на рождените им  дни.  Към  настоящия момент децата от Органа по настойничество и попечителство  са  14.

- Отбелязване на празници като Коледа, Великден, Деня на детето и Първи учебен ден на децата към Органа по настойничество и попечителство.

- Издаване на удостоверения на настойници и попечители – 32 броя /15 броя – на настойници и попечители на лица до 18 години, 9 броя – на настойници на лица, поставени под пълно запрещение и 8 броя – на законни представители по чл. 173 от СК на лица, поставени под пълно или ограничено запрещение/.

- През периода са учредени 2 броя Настойнически съвети на лица до 18 г. и 4 броя Попечителски съвета на лица до 18 г.; при 2 деца е преминато от настойничеството към попечителство във връзка с навършването им на 14 г.; изготвени са 6 преписки за прекратяване на попечителство поради навършване на 18 години.

- През периода са учредени 5 нови Настойнически дела на лица, поставени под пълно запрещение по чл. 173 от Семейния кодекс – Настойничество и попечителство по право

ІІІ. Спорт и туризъм

Общински спортни състезания и прояви

1.     Общински ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик ; финансиране –  8 000лв.

2.     Областни ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик  финансиране –  4 000лв.

3.     Зонови ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик; финансиране –  4 000лв.

4.     Държавни ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик и Министерството на спорта; финансиране – 1 500 лв.

5.     Коледен волейболен турнир - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1 400лв.

6.     Общински лекоатлетически крос ”Златна есен” - организатор Община Пазарджик ; финансиране – 2 000лв.

7.     Общинско лекоатлетическо състезание “Лъвски скок” - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1 500лв.

8.     Церемония по награждаване на 10-те най-добри спортисти - организатор Община Пазарджик; финансиране – 6 000лв.

9.     Футболен турнир ”Млади надежди”- организатор Община Пазарджик ; финансиране – 5 000лв.

10. Национален ден на спорта- 17.05.2009г.- организатор Община Пазарджик ; финансиране – 2 500лв.

11. Общински турнир по плуване за купа „Пазарджик” - организатор Община Пазарджик ; финансиране – 3 000лв.

12. Турнир по минифутбол  - организатор Община Пазарджик; финансиране –   3 000лв.

13. Ромски турнири по футбол – с. Драгор и с. Братаница - организатор Община Пазарджик; финансиране – 6 000лв.

14. Общински работнически спортни игри - организатор Община Пазарджик и ОРСК – 5 000лв.

15. Общински градски турнир по табла и белот - организатор Община Пазарджик; финансиране – 2 200лв.

 Държавни първенства и турнири

16. Турнир по художествена гимнастика ансамбли деца - организатор Община Пазарджик и СК”Хармония”; финансиране – 700лв.

17. Национален турнир по спортни танци - организатор Община Пазарджик и СК”Инпулс”; финансиране –15 000лв.

18. Изложба „ Неделчо Шишков” и държавно п-во по корабомоделизъм - организатор Община Пазарджик и „ Модел яхт клуб”; финансиране – 3 000лв.

19. Купа „България” по бокс и Републикански шампионат за кадети - организатор Община Пазарджик и БК”Тракиец” ; финансиране – 5 000лв.

20. Купа „България” по бокс за мъже - организатор Община Пазарджик и БК”Тракиец”; финансиране – 5 000лв.

21. Купа „Пазарджик” по колоездене за кадети - организатор Община Пазарджик и СК ”Печенеги” ; финансиране – 2 000лв.

22. Държавно първенство по мод. двубой за деца до 12 и 14 години - организатор Община Пазарджик и БФМП

23. Държавен турнир по джудо за деца и юноши - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 6 000лв.

24. Държавен първенство по самбо за мъже и жени  - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 10 000лв.

25. Държавно п-во по колоездене на шосе за юноши - организатор Община Пазарджик и СКК ”Печенеги”.

26. Държавно п-во по колоездене на писта за юноши - организатор Община Пазарджик и СКК ”Печенеги”.

27. Държавен турнир по културизъм - организатор Община Пазарджик и СКК ”Атлетик”; финансиране – 3 000лв.

28. Държавен турнир по карате киокушин за деца и юноши организатор Община Пазарджик и СК ”Торнадо”; финансиране – 1 500лв.

 Международни състезания и прояви

29. Международен турнир по самбо за деца и юноши - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 5 000лв.

30. Международен турнир по худ. гимнастика за купа „ Диляна” - организатор Община Пазарджик и СКХГ ”Диляна”; финансиране – 5 000 лв.

31. Международен турнир по худ. гимнастика „Хармония” за деца - организатор Община Пазарджик, СКХГ ”Хармония” и БФХГ ; финансиране – 4 000лв.

32. Международен турнир по бадминтон за младежи и девойки от Европейската верига до 19г - организатор Община Пазарджик и СК ”Бадминтон-скуош клуб” ; финансиране – 10 000лв.

33. Международен лекоатлетически пробег на хармонията - организатор Община Пазарджик.

 Туристически мероприятия и прояви

34. Алекова седмица - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко” ; финансиране – 5 000лв.

35. Маратон 100 километра - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко”

36. Поход „По стъпките на Апостола” - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко”

ІV. Работа с малцинствата и етническите групи

- Отговаряне на писма, сигнали и заявления.

- Консултиране и придружаване.

- Попълване на молби, заявления, декларации и др. документи. Общо обслужени - 851 граждани.

- Уведомяване на лицата, включени за не по-малко от пет дни в организирани от общинската администрация програми съгласно чл.12, ал.1 от ППЗСП. Общо уведомени - 162 лица.

 - Предоставяне на информация и съдействие на младежи, желаещи да продължат образованието си във ВУЗ, да кандидатстват за стипендия или да участват в курсове за кандидат-студенти.

- Провеждане на здравни беседи - 6 броя.

- В кампанията на МЗ „Седмицата на отворените врати” за безплатно изследване за туберкулоза са придружени 62 лица.

- Информиране за редовни имунизации и профилактични прегледи - 678 лица.

- Участие в програма за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза.

- Съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права и избор на личен лекар - 84 лица.

- Съдействие на диспансера по пневмо-фтизиатрични заболявания за ограничаване на разпространението и подобряване откриването на случаи на туберкулоза в ромска общност.  

- Участие в кампания за популяризиране на услугата „Приемна грижа”.

- Организиране и провеждане на кампания „Зачитане на гражданството на всички в едно общество”.

 - Участие в кампания за извънредна имунизация срещу морбили.

- Партниране на СК „Тонус-спорт”, гр. Пазарджик при набиране на деца в риск по проект „Начално обучение карате-до и спортна подготовка на деца в риск”.

-Участие в работата по обхващане на деца без личен лекар с полиомиелитна ваксина.

- Съдействие на ВиК и EVN.

- Съдействие и насочване на граждани за намиране на работа.

- Отбелязване на Международния ден на ромите – осми април. От бюджета 2 500 лв.

- Организиране участието на футболни отбори от Община Пазарджик в Националния ромски футболен турнир, провеждан в гр. Септември. От бюджета 2 400 лв.

V. Местна комисия за борба с трафика на хора

Изготвена заповед за актуализиране състава на комисията – председателя на комисията и двама членове са сменени в началото на 2010 година;

Проведено заседание на МКБТХ на 11 май 2010г.

Участие на секретаря на МКБТХ в работен семинар на тема ”Стандарти и управление на приюти за жертви на трафик на хора” 23-26 февруари 2010г., град София;

Участие в работен семинар на тема ”Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите”, 30 март-01 април 2010г., град Варна – участваха секретарят и двама членове;

Участие на работна среща в рамките на проект ”Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”, 23 април 2010, офис на Фонд-ИГА, Пазарджик;

Участие в мултидисциплинарна среща в Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие, град Пазарджик, 25.05.2010г;

Участие в заключителна кръгла маса във връзка с проект за превенция на трафика на хора ”Пълно 6”, 08 юни 2010г., град София;

Участие в национална работна среща ”Трафикът на хора в България”, гранд хотел ”Варна”, 14.10.2010г.

Предоставени информационни филми и превенционни материали, свързани с трафика на хора на МКБППМП град Пазарджик и на Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Пазарджик към Академията на МВР.

Оказано съдействие на представител от Български хелзинкски комитет да разговаря с членове на МКБТХ град Пазарджик за целите на изследване, обхващащо 5 държави, за трафика на роми;

Оказано съдействие на студента Ерик Хелмс, подготвящ своя проект »Проучване на уязвимосттта на ромите към трафика на хора и пропуски в превенцията и образователните дейности» за завършване на магистърската си степен по международни човешки права.

Организирана съвместна кампания по приемна грижа на КСУДС град Пазарджик и МКБТХ град Пазарджик, проведена на 28.06.2010 г.

Организирано съвместно обучение и споделяне на опит между доброволци от Фонд за превенция на престъпността »ИГА» и ученици от ромски произход, проведено в началото на м. август 2010г.

Подготовка и провеждане на обучение на доброволци от училища в Пазарджик, проведено на 25 и 26.09.2010г. Подпомагани от доброволците от град Кюстендил, на 19.10.2010 г. учениците изнесоха урочни единици в следните училища:

ПГ по строителство и архитектура – 9 – ти клас – агресия;

ПГ по облекло – 9-ти клас – сексуално-рисково поведение;

ПГ по химични и хранителни технологии – 12 клас – зависимости;

Проведен двудневен семинар на 07.10.2010г. и 08.10.2010г. за педагогически съветници и учители от област Пазарджик за развитие на знания и умения за прилагане на програми за превенция на попадане в трафик на хора.

По повод 18-и октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора съвместно с Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие град Пазарджик  бе организиран и проведен конкурс за рисунка сред учениците от пазарджишките училища. Участваха 22 –ма ученици.

На 19 и 21 октомври 2010 г. съвместно РБ »Никола Фурнаджиев» беше организирана  прожекцията на филма »Открадната светлина» сред ученици от ПГ по облекло град Пазарджик.

Проведен конкурс за рисунки в ЦДГ ”Детелина” село Паталеница и ОУ ”К. Величков” село Паталеница в три възрастови групи на следните теми: Предучилищна възраст – „Моето семейство”; Първи – четвърти клас – „Защо обичам моето семейство?”; Пети – осми клас – „Насилието в семейството” и предучилищна възраст по темата ”Моето семейство”. Участваха 36 деца.

На 10.06.2010 г. 20 доброволци ОС на БЧК град Пазарджик, облечени в специално изработени рекламни тениски, в рамките на голямото междучасие посетиха пет училища на територията на община Пазарджик, като раздадоха на учениците брошури и други информационни материали. Впоследствие, на обяд, в центъра на града, секретарят на МКБТХ и доброволците разпространиха информационни материали сред гостите и гражданите на Пазарджик.

В рамките на месец юли 2010г. бяха организирани прожекции на открито на информационни филми за превенция на трафика на хора на гражданите и гостите на града. Филмите, които се прожектираха, бяха следните: Историята на Олга; Деца на съдбата; Открадната светлина; Изповеди; Отвори очи.

МКБППМН

     І. Организационно състояние на МКБППМН

МКБППМН при община Пазарджик е изградена съгласно чл.6 от ЗБППМН и е утвърдена със заповед на кмета и се състои  от 15 члена.

В нея участват представители на: Дирекция „Социална  политика”,  Регионален инспекторат по образование, ИДПС, ОССП (ОЗД), РС, РИОКОЗ(отдел ППЗ), Дирекция „Бюро по труда”, РЦЗ, Фонд за превенция на престъпността „ИГА”, педагози и психолози.

         За решаване на текущи въпроси, МК в началото на годината съгласно чл.7, ал.1 от ЗБППМН на свое заседание  е избрала бюро на същата.В него влизат председателя, зам. председателя , секретаря на МК, ИДПС и представител на Регионален инспекторат по образование.

         Секретарят на МК е щатен съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН и е на служебни правоотношения.

         ІІ. Дейност на МКБППМН

         Социално-превантивната дейност е важен аспект в дейността на МКБППМН, самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата. В основата на противодействие на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

Основните задачи, които си беше  поставила МКБППМН са:

·       издирване и установяване на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ, вземане на мерки за тяхната социална защита и развитие;

·       разглеждане на възпитателни дела по предложение на прокуратурата, полицията, УКПППУ и граждани и налагане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН;

·       привеждане в действие на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществяване на контрол върху изпълнението им;

·       оказване на помощ на децата, излезли от СПИ, ВУИ, ПД и приюти за безнадзорни деца за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

·       подпомагане на родители, които срещат трудност при възпитанието на децата си;

·       извършване на проверки в заведенията за хранене и развлечение относно спазване на чл.2 от Наредбата за обществения ред на Общински съвет Пазарджик и др.нормативни документи, касаещи малолетните и непълнолетните.

МКБППМН разглежда простъпките на малолетните и непълнолетните на възпитателни дела, като основната цел е предотвратяване на извършването на нови асоциални прояви и своевременна корекция във възпитанието и поведението на детето. През     През 2010 г. МКБППМН е образувала 18 възпитателни дела, както следва: 15 – РП , 2 – полиция и 1 от община Стамболийски. Решени са 14 възпитателни дела, а останалите 4 ще се гледат на заседание на 12.11.2010 г.

         С основание може да кажем, че правораздавателната дейност на МКБППМН  е като основа на превенцията. Всяка възпитателна мярка има стойността преди всичко на превантива мярка – малолетния, непълнолетния, неговите родители да останат с впечатление, че деянието е противообществено, станало е известно на обществото, последвала е реакция, т.е държавата, чрез своите органи, е предприела съответните мерки.

         При разглеждането на възпитателните дела се наблягаше, както на причините за извършеното противоправно деяние от малолетните и непълнолетните, така и върху връщането им към нормите на поведение в обществото.

         Решените дела са за:

- просия, кражби на пари, мобилни телефони, чанти, кабели, резервни части на автомобили.

- разрушаване на надгробни паметници, пейки, парапети, чупене на стъкла, счупена охранителна камера,счупени стъкла на влак;

- хулиганска проява, блудство, без документ за самоличност, непосещаване редовно учебни занятия.

         Малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления спрямо, които са наложени възпитателни мерки са 26.

         Наложените възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН са 48:

предупреждение, задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отношенията в поведението, поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане на засилени грижи, поставяне под възп.надзор на  ОВ,  предупреждение за настаняване във ВУИ с изп.срок от 6 месеца.

Възпитателните мерки, които са наложени от МКБППМН, могат да се окачествят, като разнообразни и до голяма степен съразмерими и съобразени с целите на превъзпитанието.

При разглеждането на ВД  установихме следното:

- неграмотни – 3;

- начално образование – 4;

- основно образование – 22;

         Голям е броят на лицата, извършили престъпления, които не са обхванати в училище или към момента на разкриване не са били обхванати в никакъв обществено – полезен труд.

При възпитателните дела акцентът е поставен върху  възпитателното въздействие с цел позитивно коригиране на мотивацията, ценностите и поведението на тези деца и техния най-добър интерес.

         Най-често прилаганата възпитателна мярка е „Предупреждение”, тъй като децата минават за първи път през МК, извършената от тях проява не е с голяма тежест и не се водят на отчет в ДПС.

         Видно е от по-горе изнесените данни, че най-тежките възпитателни мерки по ЗБППМН, свързани с отделянето на детето от семейната и социална среда се прилагат съвсем ограничено, във ВУИ не са настанени деца.

         Мерките са поставени под съдебен контрол, през тази година съдът не е заменил предложение на МКБППМН  с други възпитателни мерки.

През  2010 г. от 27 деца, минали през МК,  1 дете минава за втори път. Това говори за професионалния подход на МКБППМН и възпиращият ефект на приложените възпитателни мерки.

         Въздействието върху малолетните и непълнолетни е свързано не толкова с извършеното, а е насочено към бъдещето – към преодоляване на нагласите към противообщественото поведение и връщане към нормите на живот в обществото.

         При известна част от извършителите на противообществени прояви и престъпления липсва мотив за извършване на противоправното деяние. При други за набавяне на пари за храна, за отмъщение, за осигуряване на пари за по-лек начин на живот, други заявяват, че са невинни. Част от кражбите са извършени след предварителен сговор и подготовка между малолетни и непълнолетни, както и в съучастие с пълнолетни лица.

         Според специалистите от системата за противодействие на престъпността факторите, повлияли на извършването на престъпления и противообществени прояви са:

- социално-икономически – безработица, бедност, силно изразен е преди всичко при ромската общност;

- занижен родителски контрол и липса на възпитателни възможности от страна на родителите, семейството до голяма степен загуби своето водещо място сред авторитетите при възпитанието на децата, твърде заетите родители нямат време за своите деца, а и когато го имат, не знаят как да общуват с тях, все повече стават родителите, които казват, че не могат да направят нищо повече за децата си и са готови някой друг да поеме грижата за тях;

- криминогенна семейна и приятелска среда;

- подценяване на възпитателната работа в училище;

- необхващане, отпадане и бягство от училище;

- неангажиране свободното време на децата;

- стремеж за самоутвърждаване чрез насилие и девиантно поведение;

- чувство за безнаказаност;

- пристрастяване към алкохол и наркотици;

През 2010г. в ДПС се водят на отчет 200 малолетни и непълнолетни за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.Взети са на отчет 38 лица, а снетите от отчет са 35 лица.

         За 2010г. са регистрирани 42 престъпления извършени от 55 малолетни и непълнолетни.

         В сравнение с предходната година се забелязва намаление, както в броя на престъпленията така и в броя на извършителите.Осъдените за отчетния период са 4 непълнолетни, от които 4 ефективно.

         Преминалите през ДПС за 2010г. са 19 лица.За отбелязване е ,че няма преминали за употреба на упойващи и наркотични вещества и проституция.

         Жертви на престъпления са станали 32 малолетни и непълнолетни. На 22 лица е предоставена полицейска закрила. Няма случаи на деца привлечени към секти с криминогенен характер.

Най – често извършваните престъпления са кражбите. Обект на кражбите са пари, вещи, златни накити, мобилни телефони, части от МПС, метални съдове и др.    

         Тенденцията е снижаване до минимум броя на джебчийските кражби, извършвани от момичета от ромски произход живеещи в с.Звъничево и с. Мало Конаре. Това се дължи на факта, че те се насочват към страни с висок жизнен стандарт от Европейския съюз и от засиления контрол на пешите патрули в централната градска част.

         През 2010 г. се забелязва нарастване броя на сбиванията между момичета и нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди. Няма злоумишлени телефонни обаждания на тел.166 с цел прекратяване на учебните занятия.

         Напусналите и избягалите от къщи и специализирани институции са 18 лица, като причините са поради конфликти в семейството, занижен родителски контрол или проблеми с посещаването на училище.

         Към МКБППМН от м.ноември 2009 г. функционира и  ЦПСА./Център за превенция и социална адаптация/

Целта му е  да:

·        подпомага МКБППМН в изпълнение на задачите по чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и престъпления, извършвани от непълнолетни на територията на Община Пазарджик;

·        Извършва корекционно-възпитателна дейност при условията и реда на чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН;

·        организира консултативни дейности и обучения в изпълнение на възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 и т. 5 и мерките по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН;

·        развива дейност, свързана с участието в проекти и програми, насочени към превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;

В ЦПСА/Център за превенция и социална адаптация/  към МКБППМН беше извършвана корекционно-педагогическа и психологическа помощ за деца, извършили противообществени прояви и престъпления и такива, които имат склонност към извършване на такива прояви. Помощ беше потърсена и от някои учебни заведения на територията на Община Пазарджик, а  така също от родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

         Оказваме съдействие в стъпките за разрешаване на трудностите при възпитаването на децата - повишаване на родителския капацитет и запазване добрите взаимоотношения между родителите и техните деца през различните етапи на тяхното развитие.

         Психолозите на центъра предлагат семейни и индивидуални консултации.Семейно консултиране и подкрепа, психологически консултации, повишаване на родителския капацитет,работа с родителите, запазване добрите взаимоотношения родители – дете.

В центъра беше оказана помощ на деца, извършили противообществени прояви и престъпления и такива, които имат склонност към извършване на такива прояви. Помощ беше потърсена и от някои учебни заведения на територията на Община Пазарджик, а  така също от родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

         Извършва се консултиране и подкрепа за детето в училищната и обществената среда, превенция на насилието и асоциалното поведение – изграждане на мрежа за работа с педагогическите екипи от УКБППМН  опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, информиране по въпросите на насилие, училище без агресия и др.

В тази връзка обществените възпитатели към МКБППМН започнаха да изнасят  презентации във всички училища на Пазарджик и общината с цел превенция срещу агресията сред учениците от 1-ви до 11-ти клас.

Презентациите обхванаха максимален брой от класовете в учебните заведения и през 2010г. Със специални лектории с мултимедия, психологически и методични игри, възпитателите ще провокират децата от начален, основен и гимназиален курс да се включат активно в инициативата.

МК е съдействала на органите на образованието за прибиране на 12 подлежащи на задължително обучение ученици в училище.

         Помощ от МКБППМН потърсиха учебните заведения СОУ “Г.Бенковски”,ОУ “Отец Паисий”, ОУ “Л. Каравелов”, ОУ “Хр .Ботев”, ПГМЕТ и др.

         По-честите проблеми, по които разговаряхме с учениците, учителите и родителите бяха за извършени противообществени прояви  от ученици в самите училища, нарушаване на дисциплината и прилагане на физическо насилие от ученици върху техни съученици и др. На някои от учениците бяха определени обществени възпитатели с цел положителна корекция на поведението им.

         Представителите на РИО - Пазарджик  взеха активно участие в дейностите организирани и проведени от  МКБППМН по отношение издирване и установяване на необхванати и отпаднали от училище, подлежащи на задължително обучение ученици.

Във връзка с популяризиране дейността на МКБППМН, и с цел превенция на наркоманиите и насилието бяха раздадени във всички училища на територията на общината плакати и брошури .

-            През 2010 г. секретарят на МК сам или съвместно с обществени възпитатели са извършвали срещи с представители на училищата на територията на Община Пазарджик.

-         

     През  2010 г. съвместно с ОЗД сме работили по конкретни случаи за закрила на децата. Провеждани са срещи-разговори с деца и родители с цел обсъждане на проблемите им, изграждане и улесняване на връзката родители-деца.Но може още да се желае по отношение подобряване на  информирането и провеждане на съвместни квалификационни мероприятия в областта на работата с деца.

         Взаимодействието на МКБППМН и ИДПС е регламентирано от ЗБППМН. Има добър обмен на информация за водените на отчет в ДПС и преминаващите по преписките в комисиите.Инспекторите от ДПС съдействаха на членовете на МКБППМН при изготвяне на докладите по възпитателните дела. ИДПС освен сигналите за разглеждане на възпитателни дела, са направили и пет предложения по чл.41 ал.2 от  ЗБППМН за определяне на обществени възпитатели, с цел извършване на корекционно-възпитателна работа и оказване помощ на родителите във възпитанието на децата им. Добро е и взаимодействието на МКБППМН и обществените възпитатели с районните инспектори, които съдействаха за осигуряване на малолетни и непълнолетни, както и  на техните родители за за разрешаване на възникнали проблеми по отношение на децата.

  Отдел “ККВОПМС”

ЦИУГ

В периода от 01.11.2009 г. до 31.10.2010 г. в „Центъра за информация и услуги на гражданите” /ЦИУГ/ към Община Пазарджик има следният документооборот:

      - Общ брой обработени документи -  26 385 бр.

      от тях:

-         получени документи -  18 872 бр.

-         изпратени документи -  3 232 бр.

-         междинен обмен – 4 147 бр. /получени – 728 бр., изпратени – 3 419 бр./

Вътрешният документооборот съставлява 134 бр. /обмен на документи между различните звена на Община Пазарджик – дирекции и бюджетни мероприятия/

      С най-голям относителен дял от различните видове обработени документи са:

      - писма – 9 617 бр.;

      - заявления – 5 747 бр.;

      - молби на граждани – 3 054 бр.;

      - заповеди от общ характер – 6 295 бр.;

      - договори – 3 478 бр.;

      - искания – 841 бр.

      В посочените данни е включен и документооборотът на “Центъра за услуги” в кв. “Изток” на ул. “Марица”, № 20 

ОТЧЕТ

за

постъпили в Община Пазарджик заявления

по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Период – от 01.11.2009 г. до 31.10.2010 г.

         В периода от 01.11.2009 г. до настоящия момент /31.10.2010 г./ по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ в Община Пазарджик са постъпили 24 заявления от различни юридически /сдружения/ и физически лица. Те са следните:

1. “Асоциацията на производителите на екологична енергия”, гр. Варна – заявление с вх. № 18-00-3648 от 23.12.2009 г.;

2. “ПР Консулт СД” ЕООД, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-130 от 15.01.2010 г.;

3. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-15 от 20.01.2010 г.;

4. “ПР Консулт СД” ЕООД гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-331 от 09.02.2010 г.;

5. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-35 от 15.02.2010 г.;

6. Фондация “Програма Достъп до информация”, гр. София – заявление с вх. № 18-00-453 от 19.02.2010 г.;

7. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1287 от 03.05.2010 г.;

8. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1352 от 11.05.2010 г.;

9. Сдружение “Надежда-2002”, гр. Левски, обл. Плевенска – заявление с вх. № 18-00-1401 от 14.05.2010 г.;

10. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1453 от 18.05.2010 г.;

11. Фондация “Институт за пазарна икономика”, гр. София – заявление с вх. № 21-00-33 от 07.06.2010 г.;

12. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-169 от 17.06.2010 г.;

13. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1801 от 23.06.2010 г.

14. Арх. Йордан Николов Белички, гр. Пазарджик – заявление /искане/ с вх. № 44-Й-91 от 28.06.2010 г.;

15. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-177 от 06.07.2010 г.;

16. “Асоциацията на производителите на екологична енергия”, гр. Варна – заявление с вх. № 18-00-1959 от 08.07.2010 г.;

17. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-190 от 15.07.2010 г.;

18. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-2046 от 19.07.2010 г.;

19. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-208 от 27.07.2010 г.;

20. “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София – заявление с вх. № 18-00-2129 от 27.07.2010 г.;

21. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-2290 от 16.08.2010 г.;

22. Георги Любенов Лазаров, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 44-Г-317 от 03.09.2010 г.;

23. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-222 от 10.09.2010 г.;

24. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-238 от 27.09.2010 г.

         Горепосочените заявление са подадени с искания за предоставяне на различни документи от Община Пазарджик. Заявленията са отработени и исканите документи са предоставени. По подадените заявления от Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик” са заведени три съдебни дела в Административен съд гр. Пазарджик. По едно от тях, по разпореждане на съда, са изпратени на Сдружението допълнителни документи. Другите две дела са в процес на разглеждане.

ОТЧЕТ

на приемен ден на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов

за периода 03 ноември 2009 г. – 26 октомври 2010 г.

 В периода от 03.11.2009 г. до 26.10.2010 г.

      - Общ брой на гражданите, записани за приемен ден на кмета на Община Пазарджик - 604 граждани, от тях посетили приемния ден са 516 граждани.

      от тях насочени към съответните Дирекции, Бюджетни Мероприятия и Отдели в Община Пазарджик, са както следва:

-         по лични въпроси -  71

-         Секретар на Община Пазарджик -  81

-         Главен архитект на Община Пазарджик – 71

-         БМ „СПЖФНСИ” – 80

-         Дирекция „Териториално и селищно устройство” – 36

-         Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” – 56

-         Дирекция „Социални дейности” – 19

-         БМ „ОСДУ” – 6

-         Отдел „Местни данъци и такси” – 5

-         БМ „СУОБКДП” - Пазара – 11

-         БМ „Паркинги и охрана” – 13

-         Дирекция „Образование и култура” – 10

-         Дирекция „ГРАО” – 18

Отработени са следните въпроси, поставени от гражданите:

Секретар на Община Пазарджик:

-         с молба за работа  - 75; назначени - 21

-         организационни въпроси - 5

Главен архитект на Община Пазарджик:

-         за издаване на разрешителни за поставяне на преместваеми съоръжения, удостоверения и скици за недвижими имоти, разрешения за строеж за прокопаване; становища и др. – 17

-         за незаконни строежи – 24

-         по общи проекти на граждани и организации с Община Пазарджик – 15

-         проверки по сигнали на граждани по имотни въпроси – 9

БМ „СПЖФНСИ”

-         с молба за общинско жилище – общо 50. Настанени - 14

-         за пренастаняване – 8

-         за проблеми в общински жилища / ремонти / – 7

-         за помещение за пенсионерски клуб клуб – 1

-         за прекартотекиране – 5

-         във връзка с искане за офиси и помещения за дружества, НПО, спортни клубове – 7

-         във връзка с ползване на атракционно влакче за абитуриентски балове - 2

Дирекция „Териториално и селищно устройство”

-   поставяне на пейки и детски площадки – 7

-         във връзка с разполгане на контейнери и съдове за смет – 4

-         окастряне и отсичане на дървета – 2

-         тротоарни плочки – 5

-         проблеми с тротоари – 3

-         във връзка с канализация – 3

-         във връзка с улично осветление – 2

-         ремонти на улици – 7

-         ремонти на читалища и пенсионерски клубове – 2

-         сметоизвозване - 1

Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”

-         за закупуване на общински терени и имоти – 13

-         проблеми с частни и съсобствени имоти – 7

-         средства за участия във фестивали, конкурси, спортни прояви, изработване на сайтове и различни видове обучения – 8

-         във връзка с жалби за неправомерно отглеждане на домашни животни – съставени актове – 4

-         финансиране издаването на книги на пазарджишки автори – 3

-         отчуждаване на имоти – 2

-         във връзка с жалби за работно време и шум на заведения в интерес на гражданите – 3

-         бездомни кучета – 3

-         инвестиционни намерения - 3

Дирекция „Социални дейности”

-         за социални асистенти – 3

-         дърва за огрев /общо 10 молби / - на 4 са отпуснати

-         във връзка с настойничество и попечителство – 2

-         във връзка със субсидията за спортните клубове – 3

-         във връзка с организация на спортни клубове - 2

БМ „ОСДУ”

-         настаняване в Дом за стари хора – 3

-         във връзка с проблеми в домове за социални услуги – 3

-         за работа в социални заведения - 3

Отдел „Местни данъци и такси”

-         възражение за начислена такса смет или недкларирани имоти – 5

БМ „СУОБКДП” – Пазара

-         по сигнали за нарушения на търговци и организацията на работа на кооперативен пазар – 4

-         окосяване – 1

-         озеленяване – 1

-         за съдействие по облагородяване инфраструктура междублоково пространство - 6

БМ „Паркинги и охрана”

-         по сигнали за незаконни гаражи – 1

-         във връзка с организация на движение на пешеходци /поставяне на пешеходни парапети/ - 1

-         пропуски за местодомуване – 5

-         възражения за неправомерно вдигнати автомобили на граждани – 3

Дирекция „Образование и култура”

-         съдействие за издаване на книги и реализиране на различни културни проекти – 11

-         съдействие за настаняване на деца в ОДЗ – 2

Дирекция „ГРАО”

- издаване на удостоверения - 18

Към кмета на Община Пазарджик са отправени и други въпроси, а именно:

-         инвалиди и хора с проблеми за пътуването с обществен транспорт - 3

-         за съдействие за лечение в лечебно заведение - 1

-         съдействие на православно просветно дружество - 1

-         във връзка с довършване на храмове в населените места на общината -5

-         насочени към кметове на населени места за съдействие – 4

-         насочени към различни държавни институции – 3

-         различни частни инициативи от граждани и фирми - 7

-         оказана лична финансова помощ от кмета на общината /във връзка с проекти, кампании за набиране на средства за нуждаещи се хора и др./ - 12

Голям брой от гражданите влизат в приеман ден по лични въпроси, за да благодарят на кмета на Община Пазарджик за оказаното им съдействие, да подарят книга или да го поканят на различни обществени културни, спортни и др. мероприятия.

ОТЧЕТ

на приемен ден на зам.-кмета на община Пазарджик г-н Петър Петров

за периода 04 декември 2009 г. – 27 октомври 2010 г.

В периода от 04.12.2007 – 27.10.2010 г.

      - Общ брой на гражданите, посетили приемен ден на зам.-кмета на Община Пазарджик – 398 граждани,

      от тях насочени към съответните Дирекции, Бюджетни Мероприятия и Отдели в Община Пазарджик, са както следва:

-         по лични въпроси -  77

-         Секретар на Община Пазарджик -  30

-         Главен архитект на Община Пазарджик – 45

-         Управител БМ „СПЖФНСИ” – 40

-         Директор Дирекция „Териториално и селищно устройство” – 98

-         Директор Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” – 22

-         Директор Дирекция „Социални дейности” – 10

-         Ръководител БМ „ОСДУ” – 3

-         Началник Отдел „Местни данъци и такси” – 18

-         Управител БМ „СУОБКДП” - Пазара – 13

-         Управител БМ „Паркинги и охрана” – 18

-         Дирекция „ГРАО” - 9

-         Г-н Петров - 15

Отработени са следните въпроси, поставени от гражданите:

Секретар на Община Пазарджик

-         с молба за работа  - общо 27, назначени - 7

-         организационни въпроси - 3

Главен архитект на Община Пазарджик

-         за издаване на разрешителни за поставяне на преместваеми съоръжения, удостоверения и скици за недвижими имоти, разрешения за строеж за прокопаване; становища и др. – 18

-         за незаконни строежи – 11

-         по общи проекти на граждани и организации с Община Пазарджик – 1

-         различни видове проверки по сигнали на граждани по имотни въпроси – 13

БМ „СПЖФНСИ”

-         за общинско жилище – 36 общо. Настанени - 3

-         за закупуване на общински жилища – 2

-         за пренастаняване – 2

Дирекция „Териториално и селищно устройство”

-   поставяне на детски площадки – 12

-         във връзка с разполгане на контейнери и съдове за смет – 10

-         окастряне и отсичане на дървета – 7

-         тротоарни плочки – 11

-         проблеми с тротоари – 2

-         във връзка с канализация – 13

-         във връзка с улично осветление – 4

-         във връзка със запушени шахти – 1

-         ремонти на улици – 7

-         преасфалтиране междублоково пространство – 2

-         поставяне на пейки – 5

-         допълнително почистване на улици – 1

-         във връзка със спирките на обществен транспорт – 5

-         екологични проблеми – 1

-         дупки по улиците – 1

-         озеленяване - 7

Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”

-         за закупуване на общински терени и имоти – 6

-         проблеми с частни и съсобствени имоти – 6

-         средства за участия във фестивали, конкурси, спортни прояви и др. – 2

-         във връзка с жалби за неправомерно отглеждане на домашни животни – съставени актове – 2

-         финансиране издаването на книги на пазарджишки автори – 1

-         във връзка с жалби за работно време и шум на заведения в интерес на гражданите – 1

Дирекция „Социални дейности”

-         за социални асистенти – 1

-         дърва за огрев - З

-         социални помощи – 4

-         относно субсидията за спортните клубове - 1

БМ „ОСДУ”

-         настаняване в Дом за стари хора – 2

-         във връзка с искания на пенсионерски клубове – 1

Отдел „Местни данъци и такси”

-         по сигнали за нарушения в търговски обекти – направени проверки и съставени актове за нарушения – 4

-         възражение за начислена такса смет – 6

-         във връзка с неплатени задължения /глоби, актове/ - 8

БМ „СУОБКДП” – Пазара

-         по сигнали за нарушения на търговци на кооперативен пазар – 6

-         озеленяване – 1

-         във връзка с промяна на схемата на масите - 5

БМ „Паркинги и охрана”

-         по сигнали за незаконни гаражи – 2

-         във връзка с организация на движение на пешеходци /поставяне на пешеходни парапети/ - 4

-         по повод неправомерно паркирани автомобили – 1

-         местодомуване на автомобили по постоянен адрес - 6

Към зам.-кмета на община Пазарджик са отправени и други въпроси, на които гражданите са получили отговор, а именно:

-         с искания за разсрочване на задължения - 24

-         във връзка с инвестиционни намерения - 2

-         състоянието в „Тролейбусен транспорт” – Пазарджик – 3

-         по лични въпроси – 12

БМ „СПЖФНСИ”

Усилията на ръководството на бюджетното мероприятие (БМ) от началото на отчетния период бяха насочени към утвърждаване на получените резултати от края на 2009г. по отношение на събираемоста на наеми, такси, консумативи и други, подобряване организацията на работа свързана с поддръжката и ремонта на жилищните, нежилищните, спортни имоти и ефективността по отношение на поставени текущи и оперативни задачи.

Оновна и постоянна задача е установяване на състоянието на общинския жилищен и нежилищен фонд. В края на отчетния период общинския жилищен фонд по брой и групи е както следва:

Общ брой на общинските жилища е 869 бр., като от тях:

Общински апартаменти 832 бр. по фондове:

-фонд „Жилища  за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 310 бр.

-фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на  бивши собственици чийто имоти  са отчуждени за жилищни нужди” – 477 бр.

-фонд „Ведомствен”-10 бр.

-фонд „Резервен”-33 бр.

- „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

Общински  къщи – 37 бр.

 През отчетния период са издадени 25 настанителни заповеди на граждани с установени жилищни нужди и техните семейства и 137 пренастанителни заповеди на редовни наематели, чиито договори са изтекли.

От началото на отчетния период всички по-големи длъжници са уведомени с писма и лично са посетени от наши служители. В работата си залагаме на прекия контакт с наемателите. Извършваме  постоянни проверки, срещи, разговори, като през изминалите дванадесет месеца са връчени лично срещу подпис 240 бр. писма, сключени са 25 бр. споразумения за разсрочено плащане за по-големите задължения за наем и такса битови отпадъци.

През отчетния период беше извършена продажба на 32 бр. общински апартамента и 3 бр. нежилищни имота.

Към по-големите длъжници предприетите действия от наша страна са издаване на покани за доброволно освобождаване и заповеди за прекратяване на наемните правоотношения. 44 бр. заповеди за прекратяване на наемните правоотношения са връчени на нередовни наематели с големи задължения за наем или ползващи неправомерно общинско жилище без правно основание.

 Основният ни контингент наематели на общински жилища са граждани от ромски произход в квартал „Изток” и един голям % от несъбраните вземания за жилищни имоти се дължат от тях. Въпреки усилията, които полагаме, все още има наематели, които дължат големи суми за наем и такса битови отпадъци.

В групата на нежилищни имоти  са включени помещения отдадени под наем на политически партии, фондации, сдружения, ателиета, гаражи, адвокатски кантори спортни клубове и др. - общ  брой 110,  Парк-остров „Свобода” и  Парк „Стадиона”

Във връзка с повишаването на събираемостта на наемите, консумативите –ел. енергия, отопление и вода, както и за намаляване размера на  просрочените  и  несъбрани вземания, започна едно добро сътрудничество между бюджетното мероприятие, „ЕVN” и ВиК, с които имаме общ интерес в работата ни с неплатени консумативи от наши наематели.

 Като резултат ще посочим, че за периода 01.11.2009 г.-20.10.2010 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” са постъпили 305 859.66 лв. от наеми на жилищни и нежилищни имоти, което е с 36 504  лв.  в повече от същия период за миналата година.

Преглед на резултатите от 2007, 2008, 2009 г. показва устойчива тенденция на увеличаване приходите спрямо предходния период и намаляване на несъбраните вземания. Увеличението се дължи и на изплащане на стари задължения.

При нежилищните и спортни имоти имаме няколко големи длъжници, като „Натали-93” ЕООД, „Оптима груп” ООД, и „Тоскани – Г” ЕООД, чиито относителен дял в общата сума на задълженията е много висок.

По отношение на дейността ни в направление „Ремонт и поддръжка” на общинските имоти, срещаме сериозните затруднения, при изпълнение на нашите задължения а именно: остарелия и амортизиран жилищен фонд; нарушена хидроизолация по покривите на жилищните блокове и в някои спортни имоти, недоброто поддържане от страна на наемателите и ползвателите на спортните имоти и не на последно място рушенето и чупенето на поставени нови съоръжения по детски и спортни площадки от недобросъвестни граждани.

Въпреки недостачъчния финансов ресурс и наложените ограничения с цел намаляване на разходите за текущ ремонт и материали през годината извършихме:

- хидроизолация на покрива на ул. „Дунав” №14; ул. „Гео Милев”№11, ул. „Пловдивска” №34;

- спортна зала „Васил Левси” – вътрешно боядисване, циклене на спортната площадка по волейбол и баскетбол;

- спортна зала „Хебър” – ремонт на тоалетни, съблекални, коридор и частирен ремонт на залата по щанги;

- спортна зала „Младост” – вътрешно боядисване, ремонт на тоалетни, бани и съблекални;

- Читалище „Виделина” – поставяне на ламинат, балатум, боядисване, цялостен ремонт санитарните помещения, ремонт на ел. инсталациите в тоалетните;

- пенсионерски клуб в двора на у-ще „Стефан Захариев” – пълен ремонт, направа на мъжка и дамска тоалетна;

- направен ремонт в общинско жилище на ул. „Гео Милев”;

- направен на частичен ремонт на общински жилища на ул. „Свобода”, ул. „Пловдивска” и др.;

- осигуряваме постоянно дежуртво при възникнали аварийни ситуации относно ВиК и електро инсталациите, ел. уредите и ремонт на детските площадки в детските градини не само на територията на гр. Пазарджик, но и в селата.

- в почивна база „Слънчева поляна” се извършва необходимата поддръжка за да осигурим нормални условия за отдих на служителите от Община Пазарджик.

- в парк „Стадиона” - направа на пешеходни пътеки, маси и пейки за отдих, помещение за работниците  и помещение за рикшите; 

- участваме непосредствено и при изпълнението на заповеди на кмета на Общината за премахване на незаконни постройки – павилиони, гаражи и др.

Положихме големи усилия за подобряване условията за отглеждане на животните в зоокъта в парк остров „Свобода”. Направени бяха редица подобрения -  изграждане на нови клетки и помещения, за да отговорим на условията  за отглеждане на животнии,  изискванията и предписанията на МОСВ за издаване на лиценз на зоокъта. 

Постоянна задача за нас е усъвършенстване на организацията на работа в отделните направления, подобряване координацията, съгласуваността в работата ни с другите дирекции и БМ в Общината, както и оптимизиране структурата и интензивността в работата на работниците и служителите от БМ.

БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

В съответствие с изградената структура на Община Пазарджик БМ „Паркинги и охрана” заема мястото на основен контролен орган в изпълнението на система от дейности за превенция на нарушенията на обществения ред, организацията и безопасността на движението на МПС, паркирането на обществени места, изпълнението на дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС, за ефективен контрол по приложението на нормативните документи на Община Пазарджик, отнасящи се за сметопочистването, опазване на природата от замърсяване, снегопочистването и др., в тяхната административно-наказателна част.

През изминалия период усилията са  били насочени основно за:

Оптимизиране на структурата на БМ и подобряване на кадровия потенциал;

Подобряване на контролната дейност при паркирането на МПС;

Увеличаване на местата за кратковременно паркиране „синя зона”;

Въвеждане на електронно обслужване със SMS – паркиране;

Подобряване на нормативната уредба, позволяваща по-добър контрол и превенция на административните нарушения;

Увеличаване на приходите от основната дейност чрез подобряване на организацията на изпълнението и разпределение на служителите;

Създаване на по-благоприятна пътна среда и поддържането на адекватна пътна сигнализация и пътна маркировка.

Всичко това е довело до повишаване на усилията и интензивността в работата и е гарантирало постигането на по-добри показатели и резултати.

Изградени са 10 нови зони за кратковременно паркиране „синя зона”, с 299 нови паркоместа. По този начин Община Пазарджик управлява 30 зони с общо 702 паркоместа / предстоящо пускането на зона на ул. „Червен Стоян”, с 25 паркоместа/.

От 12.06.2010 год. в Община Пазарджик е изградена и действа система за електронно таксуване с SMS – паркиране. До момента са отчетени 6779 бр. такси и приходи от 8134.80 лева. Тази система се приема от собствениците и водачи на МПС, наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на пуснатите SMS – и, в момента -около 120 бр. дневно.

Предоставянето на тази услуга  е обвързано с промяна в организацията на работата на Звено „Самоохрана”. В сградата на Община Пазарджик е изграден център за обслужване на клиенти. Изградени са 2 мобилни екипа, изпълняващи процедури за контрол и принудително задържане с техническо средство „скоба” и беше закупен 1 бр. автомобил за изпълнение на дейността. Служителите от „синя зона” са обучени за работа с 10 / десет/ бр. WAP/GPRS устройства за контрол.

Служителите от Звено „Самоохрана”, изпълняващи дейността  за административен контрол по Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пазарджик, са съставили общо 12 615 фиша. Платените глоби по фиш са на стойност 229 990.78 лв. / при 199 854. 68 лв. за 2009 год. и увеличение с 15.01%/.

Отново следва да бъде посочено, че приходите от глоби по фиш за Община Пазарджик са значително по-големи, осигурени от „Местни данъци и такси” и Дирекция „Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН” / като се очаква тези приходи да са още около 250 000.00 лв./. Съществен дял в приходната част се пада на принудителното преместване на МПС с техническо средство „паяк”, които възлизат за периода на 64 400.00 лв.

Създадената организация и повишеният контрол от БМ „Паркинги и охрана” в зоните за кратковременно паркиране „синя зона” увеличиха значително приходите от продажбата на талони за таксуване в „синя зона” и платения абонамент. От продажбите на талони са регистрирани приходи от 96 923.50 лв. / при 41 563.00 лв. за 2009 год., което показва увеличение от 133.20%/. От платен абонамент приходите са 53 000.00 лв. /срещу 33 200.00 лв. за 2009 год. или увеличение от 59.64%/.

Изпълнени са процедури и са поставени 1810 скоби като принудителна мярка за МПС, таксите от които възлизат на 10 860.00 лв. Изпълнени са 3 150 бр. процедури за принудително преместване на МПС с техническо средство „паяк”.

Служителите от Звено „Самоохрана”  -  екопатрули са съставили 23 акта за извършени административни нарушения и са издадени толкова наказателни постановления, за извършени различни нарушения, свързани главно със сметопочистването, поддържането на зелените площи, състоянието на преместваемите съоръжения, рекламно– информационните елементи, снегопочистването и др. Връчени са също така около 350 бр. предупредителни протокола за подобни нарушения и са направени около 420 устни предупреждения.

По утвърден график и със съдействието на кметовете на населените места младши специалисти „екопатрули” извършиха проверки във всички населени места за извършени нарушения по наредбите на Община Пазарджик. При проверките в 31 населени места са съставени 13 бр. актове за административни нарушения и 136 предупредителни протоколи. При последвалите проверки са съставени още 9 бр. актове и 27 протокола.

От издадени наказателни постановления  са събрани глоби в размер на 4119.00 лева.

Приоритетна задача за служителите от група „Знаково стопанство” към Звено „Самоохрана” е изграждането и поддържането на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели, полагането на пътна маркировка, изграждането и поддръжката на пътни съоръжения / изкуствени напречни неравности, оградителни парапети, антипаркинг конуси и скоби и др./. На основание подписан Договор за доставка на консумативи са закупени 6750 кг. боя за пътна маркировка и консумативи на обща стойност 49 450.90 лв. /без включен ДДС/.

Положена е пътна маркировка на общо 51 улици и булеварди, в т. ч и на 4 нови улици.

В резултат от създадената по-добра организация,  създаването на 2 / два/ самостоятелни екипа значително е съкратен периода на полагането на пътната маркировка – около 45 работни дни.

След извършен основен и асфалтиране изцяло преобразувани и изградени с нови пътни знаци и табели са 5 улици и булеварди.

Продължи тенденцията за оптимизиране ползването на общинските паркинги.

В момента Звено „Паркинги” предлага за ползване 10 бр. общински паркинги с 324 паркоместа. Регистрираните приходи от услугата са 277 194.79 лева. дневен паркинг при почасово таксуване / срещу 219 721.15 лева. за 2009 год., с увеличение от  26.16%/. Наблюдава се тенденция за намаляване приходите от месечен абонамент на паркингите – 14 500.00 лв. /срещу 32 540.00 лева. за 2009 г./

Получените резултати по приходите от различните дейности в БМ „Паркинги и охрана” показват тенденция на устойчиво развитие и увеличение. Причина за това са основно стремежът услугите да бъдат по-достъпни и се приемат като необходимост от гражданите, което ще бъде постигнато с изграждането на нови мобилни екипи, да бъде реализирано по-голямо покритие на зоните за кратковременно паркиране и подобряване на качествения състав  на служителите с предявяване  на по – високи изисквания при подбора. Ще продължат усилията за повишаване на мотивационните нагласи на служителите, обучението и бързото адаптиране към промените в нормативната уредба .    

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ПРИХОДИТЕ В БМ „ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

Дейност

/приходи /
   

За периода: 01.11.2007 год. ÷31.10.2008 год.
   

За периода: 01.11.2008 год. ÷31.10.2009 год.
   

За периода: 01.11.2009 год. ÷20.10.2010 год.

1. Глоби по фиш

ü      Брой фишове

ü      В т.ч. от специализиран паркинг „ЗОРА”
   

94 110.00 лв.

      5960 бр.

    4320.00  лв.
   

199 854.68 лв.

     11 857 бр.

61 425.00 лв.
   

   229 990.78 лв.

   12 615 бр.

64 400.00   лв.

2. Такси SMS паркиране

/ от 12.06.2010 год./
   

 
   

 
   

   8 154.80    лв.

6 779 бр. SMS

3. Такси скоби

ü      Брой скоби
   

6 894.00  лв.

     1 149 бр.
   

12 132.00 лв.

     2 022 бр.
   

  10 860.00   лв.

   1 810 бр.

4. Такси талони „синя зона”

 
   

17 385.75  лв.
   

41 563.00  лв.
   

96 925.50  лв.

5. Такси абонамент „синя зона”
   

12 410.00  лв.
   

33 200.00  лв.

 
   

53 000.00  лв.

6. Глоби по наказателни постановления
   

29 398.00   лв.
   

11 120.00  лв.
   

1 119.00    лв.

7. Такси дневен паркинг
   

    192 056.92  лв.
   

219 721.13 лв.
   

277 194.79 лв.

8. Такси паркинг месечен абонамент
   

30 660.00   лв.
   

32 6540 .00 лв.
   

14 500.00  лв.

   Общо приходи
   

382 914.67 лв.
   

550 130.81 лв.
   

694 722.07  лв.

БМ “СУОПКД”

направление “Озеленяване”

І. Косене, зацветяване и поддържане на паркове и градини, разделителни ивици и прилежащи тревни площи, междублокови пространства, детски площадки, игрища, детски градини и училища:

 1. Паркове и градини: Възраждане, Торта, Градска градина, Минерална баня, Ескулап, Здраве, Куклен театър, Гимназия “И.С.Аксаков”, при църквите “Св.Петка” и “Св.Богородица”, парк при плажа, градина на ул.”Васил Левски”, пешеходна зона към острова, парк при мост Атлантик, парк при паметника на Алеко Константинов на пътя за Пещера.

Обща площ – 92 дка.

2.Входно-изходни артерии и околовръстни улици – разделителни ивици и прилежащи тревни площи: “Георги Бенковски”, “Пловдивска”, ”Александър Стамболийски”, “Христо Касапвелев”, “Любен Боянов”, “Мильо Войвода”, “Царица Йоанна”, “Стефан Стамболов”, “Димчо Дебелянов”, “Стефан Караджа”, “Христо Ботев”, “Цар Иван Шишман”, Драгорска.

Обща площ – 170 дка.

3.Кръгови движения “Пловдивска”, “Шел”, “Лукойл”, “Елбрус” и “Минерална баня”

с обща площ 6,800 дка.

4.Косене, почистване и извозване на отпадъци от междублоковите пространства на кварталите Младост, Ставропол, Запад, Устрем, Марица, Орбита, Бесапара, кв.163 зад адвокатските кантори, Изток, ЖП Гара, Автопазар с обща площ 210 дка.

5.Косене, почистване и извозване на тревата от игрища, стадиони и прилежащите им площи – помощни игрища на Стадиона, Спортно училище, Полицейско училище, в квартал Младост, тенис-кортове.

Обща площ – 70 дка.

6.Обгрижване на детските площадки на територията на гр.Пазарджик – косене и почистване на 42 броя детски площадки.

7.Периодично почистване, косене на тревните площи и кастрене на дървета в детски градини и училища в гр.Пазарджик с обща площ 38,100 дка.

8.Периодично косене на паркове, улици, игрища и гробища в селата Юнаците, Гелеменово, Мирянци, Црънча, Дебръщица, Братаница, Мокрище, Ляхово, Добровница, Сарая.

9.Оказване съдействие при косене на Парк остров “Свобода”, Парк Стадиона и гробищен парк.

10. Ежедневно поливане с цистерни на площи, където не са изградени поливни системи:

“Пловдивска”, “Александър Стамболийски”, “Георги Бенковски”,  “Цар Иван Шишман”; новонасетите тревни площи и дървета по  “Цар Симеон”,”Мильо Войвода”,

“Проф. Никола Ламбрев”, “Кочо Честименски”, “”Панайот Волов”, “Цар Освободител”, “Кн. Мария Луиза”.

ІІ.Почистване и поддържане на:

1.Всички паркове и градини на територията на града – ежедневно и по график.

2.Фонтани на площад “К.Величков”, Градска градина и пред Военно окръжие.

3.Профилактично почистване на всички шахти на територията на града.

4.Снегопочистване на Градски пазар, паркове, градини и пешеходна зона – пл. ”К.Величков”, пл. ”Съединение” и улиците “Асен Златаров”, ”Втори януари”, ”Пейо Яворов” и пред административна сграда на Община Пазарджик.

ІІІ.Ежедневно рязане и окастряне на дървесни видове по заповеди на кмета:

-         окастрени 630 бр.дървета;

-         отсечени 150 бр.дървета;

-         добита и раздадена на социално слаби граждани, старчески домове и клубове 240 куб.м. дървесина.

ІV. Ежедневно осигуряване на работа и контрол на 10 лица, лишени от свобода по договор с ДП “Фонд затворно дело” поделение Пазарджик.

V.Есенно и лятно зацветяване на всички съществуващи цветни площи и новоизградени такива:

1.Сезон лято-есен 2010 г. засадени 150 000 бр. сезонни цветя; четири пъти окопаване и два пъти торене.

2.Засадени 260 бр. декоративни дървета по ремонтираните улици “Цар Освободител”, “Цар Симеон”, “Мильо Войвода”, “Кн. Мария Луиза”, “Проф. Никола Ламбрев”.

3.Създаване на цветни фигури и декоративна растителност в Парк Стадиона и около реставрираната часовникова кула на пл. ”Съединение”.

4.Създаване на тревни площи по новоремонтираните улици “Райко Алексиев”, “Кн.Мария Луиза”, “Цал Освободител”, “Кочо Честименски” и “Панайот Волов”.

5.Раздадени безвъзмездно на граждани 1 040 бр. дървета и 21 000 бр. сезонни цветя.

С  П  Р  А  В  К  А

За приходите и разходите по направления за периода

01.11.2009год.-31.10.2010год.

                                           ПРИХОД                             РАЗХОД

ПАЗАР                                516 500                                 197 540

БАНЯ                                  109 047                                 240 677

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                      -                                     531 899

БМ “Обредни дейности”

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДОСТНИ И ТЪЖНИ ОБРЕДИ

     ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

      -ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

      -ПОВИШАВАНЕ ДЕЛЪТ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

       БЮРО ”РАДОСТНИ ОБРЕДИ”

      Сключени бракове 350. Смесените бракове са между български граждани и граждани от Русия, Гърция, Сърбия, Молдова и др. държави.

        Все повече се увеличава броят на услугата изнесен ритуал-за този период са проведени 20. Два от тях са в Етнографския музей-Пазарджик, като типична тракийска сватба. Използват се различни начини за разнообразяване на ритуала “сключване на граждански брак”. Особен акцент са дните Ден на Пазарджик, на Християнското семейство, на 10.10.2010г. и т.н. Тази година  двойките получиха от кмета поздравителен адрес и цветя. За по-голяма тържественост и въвеждане на елементи от българския фолклорен обичай в ритуала участват деца танцьори от детски ансамбъл за народни танци “Детство”. През годината се проучва желанието на гражданите за провеждане на тържество в гражданската зала за отбелязване на годишнини от сватбата. Проучването се извършва по пенсионерски клубове, старчески домове и др., за въвеждане на тази услуга през 2011г. Проведоха се 10 ритуала за честване на сребърна сватба. Отпечатано бе ново указание за младоженци.

     БЮРО “ТЪЖНИ ОБРЕДИ”

     На територията на гробищния парк са извършени 785 погребения. От тях:

     352-с граждански ритуал

     290-с църковен ритуал

     104-турски

       39-без ритуал

         1- ексхумация

       Периодично актуализираме базата данни за гробни места, на полугодие провеждаме кампания за заплащане на гробните места.

         Освен погребения БМ провежда и възпоменания.За периода са проведени 40 /в гражданската зала и на гробното място/.

     МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

     През периода е направен частичен ремонт на канцелариите на  счетоводството и на гробарите. Монтирани са три нови табла за некролози на новата част на гробищния парк, другите са отремонтирани и подновени. За почистването и подържането на гробищния парк се  с работи с три програми по ПВЗ.

      ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА

      Контролирано изразходване на субсдията.

      Провеждане кампания за заплащане на гробни места.

      Увеличаване делът на собствените приходи /разширяване номенклатурата на услуги и траурни потреби/.

       От 1.11.2009 г. до м.октомври 2010г.отчитаме следните приходи:

       - от  стоки   31 860лв.

       - от услуги  90 179лв.

       - от земя      40 570лв.

БМ “ОСДУ”

Специалистите  на БМ “Общински социални дейности и услуги” работят в тесен контакт с институции като:

o       Регионална дирекция “Социално подпомагане”

o       Дирекция “Социално подпомагане”

o       Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”

o       Дирекция “Бюро по труда”

o       Неправителствени организации

○  Всички Кметове на населени места и Дирекции в Община        Пазарджик

         Персоналът на БМ “ОСДУ” е шест щатни бройки. От тях  един ръководител, един главен счетоводител, двама счетоводители, един касиер- личен състав и един домакин – деловодител.

Служителите по ПМС 66 са пет бройки.

            За капиталови разходи е изразходвана сумата от 50659 лв. – държавна дейност:

- 49409лв. за ремонт на ДСХ Пазарджик /лежащи/ и общинска дейност  -1250лв. за закупуване на климатик на Пенсионерски клуб с. Говедаре.

            За деветмесечието на 2010г.всички държавни дейности по отчет не са превишили бюджета.

         От 01.06.2010г.Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увреждания с. Звъничево премина в Дневен център за възрастни  с увреждания.

По проект за рехабилитация на социалната инфраструктура по оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.” тече ремонт на ДСП Черногорово; ДСП Огняново и ДЦВУ Пазарджик.

          Обновени бяха и Пенсионерски клуб с. Черногорово, Пенсионерски клуб с. Црънча, Пенсионерски клуб с. Главиница , Пенсионерски клуб с. Росен , Пенсионерски клуб с. Огняново.