Телефонен указател

назад

 

МАРТ ' 2024

 

 

Община Пазарджик - пропуск - информация

034

402234

 
 

Община Пазарджик - информация след 17.30 ч.

034

402359

 
 

Денонощен дежурен по "Об.СС",   GSM - 0889700987

034

446057

 
 

Община Пазарджик - E - mail: [email protected]

     
 

Община Пазарджик - Сигнали E-mail: [email protected]

   
 

Община Пазарджик - Сигнали - 034402359

   
 

Областен информационен център – информация за

     
 

 европейски проекти и програми

034 

446209

 
 

 

 

       

 

 

 

I ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

   

 

 

Стая

 

Код

Дир.Т.

 

 

1312

Председател - Найден Шопов

034

402208

 

 

1310

Началник отдел  -  Дона Терзийска

034

402268 

 

 

1311

Главен специалист - Райна Симеонова

034

402248

 

 

1307

Главен специалист - Веселина Георгиева

034

402261

 

 

1301

Технически сътрудник - Атанаска  Семерджиева

034

402328

 

 

1304

Технически сътрудник - Иванка Гайдева

034

402351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

   

 

 

       

 

 

 

Обществен посредник - Георги Шопов

034

402319

 

 

 

Старши специалист - Пенка Василева

034

402231

 

 

 

Младши специалист - Стоян Георгиев

034

402317

 

 

     

 

 

 

 

III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   

 

 

       

 

 

202

Кмет на Общината  -  Петър Куленски

034

402310

 

 

301

Заместник кмет по "ФБИСИОС" - Любомир Гечев

034

402320

 

 

910

Заместник кмет по "ОКМДС" - Таня Колчакова-Янева

034

402222

 
 

805

Заместник кмет по "СДЗ" - Гергана Ичева

034

402229

 
 

204

Заместник кмет по "ЕФПП" - Нино Ненов

034

402301

 

 

307

Секретар на Общината - Елена Куцева

034

402307

 

 

       

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ " КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И   АО“

   

 

 

       

 

 

306

Директор - Цветелина Купенова

034

402350

 

 

201

Младши експерт  - Стойка Белнейска - Досева

034

445501

 

 

Г. - 1

Деловодство - Диана Йорданова, Ив. Гюрджийска

034

402324

 

 

Г. - 2

Социален работник - Божурка Гъркова

034

402290

 

 

Г. - 3

Главен специалист "БОС" - Маргарита Лазарова

034

402280 

 

 

Г. - 4

"Архитектура"  -  Надежда Стоицева

034

402354

 

 

Г. - 5

"Синя зона" - Ангелина Бухчева

034

402355

 

 

Г. - 6

"Наказателни постановления" - Стефка Шопова

034

402315

 

 

Ет.- 1

Изпълнител касиер  -  Катя Цонкова, М. Лазарова

034

402339

 

 

Ет.- 1

Оператор копирна техника - Русанка Стойнова

034

402288

 

 

 

Главен специалист - Теодора Лилова

034

402214

 

 

       

 

 

 

Отдел   "  Вътрешен одит "

   

 

 

       

 

 

1410

Вътрешни одитори - А. Телбизова, А. Бостанджийска

034

402271

 

 

       

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ " ПРАВНО  ОБСЛУЖВАНЕ"

   

 

 

       

 

 

303

Директор

034

402244

 

 

       

 

 

 

ОТДЕЛ "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

   

 

 

       

 

 

304

Главен юрисконсулт  - Пламенка Виячева             

034

402200

 

 

304

Юрисконсулт - Северина Грозданова, П. Павлова

034

402200

 

 

208

Главен експерт - Надя Копанова  „Човешки ресурси“ 

034

402257

 

 

       

 

 

 

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

   

 

 

       

 

 

1110

Началник отдел

034

402218

 

 

1109

Главен експерт - Соня Тенкова 

034

402258

 

 

1109

Юрисконсулт  -  Мария Ангелиева

034

402258

 

 

       

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

   

 

 

       

 

 

411

Директор - Георги Гайдаров

034

402220

 

 

       

 

 

 

ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ"

   

 

 

       

 

 

403

Началник отдел - Петя Райкова

034

402223

 

 

405

Старши счетоводител - Василена Йорданова

034

402279

 

 

 

                                             

 

 

 

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

 

 

 

       

 

 

608

Началник отдел - Теменушка Иванова

034

402296

 

 

       

 

 

 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

   

 

 

       

 

 

 

Началник отдел - Минко Минков

034

402369

 

 

       

 

 

 

Сектор "Контрол"

   

 

 

       

 

 

 

Началник сектор

034

402363

 

 

 

Юрисконсулт

034

402338

 

 

 

Инспектори

034

402360

 

 

 

Старши инспектор

034

402379

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Сектор "Обслужване"

   

 

 

       

 

 

 

Деловодство

034

402371

 

 

 

Счетоводство

034

402368

 

 

 

Счетоводство

034

402361

 

 

 

Гише 1,2 - Данъчни оценки

034

402370 

 

 

 

Гише 3,4 - Имотни декларации

034

402372

 

 

 

Гише 7,8 - Обслужване на фирми

034

402373

 

 

 

Гише 9,10 - Каса данъци

034

402374

 

 

 

Гише 11,12 - Каса

034

 402375

 

 

 

Гише 13,14 - Каса

034

402376

 

 

 

Главен специалист

034

402228

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО  УСТРОЙСТВО"

 

 

       

 

 

                           ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

   

 

       

 

612

Главен архитект на Общината - арх. Д. Боюклиев

034

402236

 

 

                                                                  

   

 

 

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ"

 

 

       

 

501

Началник отдел - арх. Даня Цивнева

034

402285

 

       

 

 

ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"

   

 

       

 

607

Началник отдел

034

402299

 

506

Главен експерт - инж. Любка Гайтанджиева

034

402340

 

1205

Главен експерт - инж. Гайтана Димитрова

034

402275

 

       

 

 

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ"

 

       

 

503

Началник отдел - инж. Вергиния Вълкова

034

402245

 

508

Главен експерт - арх. Катя Мурджева

034

402265

 

 

                                             

 

 

ДИРЕКЦИЯ  "СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА"

 

Стая

 

Код

Дир.Т.

 

512

Директор - инж. Георги  Дундаров

034

402205

 

705

Главен експерт - инж. Емилия  Делирадева

034

402300

 

804

Гл.експ. инвест. контрол - инж. Ивайло Шанов

034

402283

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

   

 

       

 

711

Директор - д-р Весела Тодорова

034

402203

 

       

 

 

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

   

 

       

 

801

Началник отдел - Марияна Влахова

034

402246

 

809

Главен експерт - Сергей Шербетов

034

402273

 

708

Главен експерт икономист -  Иванка Панкева

034

402314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "СПОРТ, ИНОВАЦИИ И МЛАДЕЖ"

 

 

 

 

 

 

 

 

906

Главен специалист - Виктория Вачева

034

402224

 

910

Главен експерт - Александра Александрова

034

402251

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ  "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

 

 

       

 

810

Директор - Димитрия Церова

034

402303

 

909

Старши счетоводител - Стефка Иванова

034

402212

 

807

Гл. специалист - Ирина Шанова, Светла Нанкинова

034

402352

 

       

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

 

 

                                                             

   

 

Б-3

Директор - Татяна Папазова

034

402295

 

   

 

 

 

 

ОТДЕЛ "ГР И АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"

 

 

 

Б-4

Началник отдел  -  Атанаска Въгларова

034

402294

 

 

Център за гражданска  регистрация  -  034402247 

034

402302

 

 

Каса

034

402204

 

Б-1

Съставяне на актове за  раждане

034

402282

 

Б-2

Съставяне на актове за  граждански брак в страната

034

402329

 

Б-5

Съставяне на актове за  граждански брак в чужбина

034

402316

 

 

Изнесено работно място - "ЦИО" - ул. "Марица" 20

034

402325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стая

ОТДЕЛ "ЕСГРАОН"

Код

Дир.Т.

 

   

 

 

 

 

Началник отдел - инж. Стефка Якимова

034

402308

 

   

 

 

 

 

Регистри по гражданско състояние на кметствата

034

402346

 

   

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ,

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

 

 

 

   

 

 

 

1102

Директор - Славейко Комсалов

034

402344

 

   

 

 

 

 

ОТДЕЛ  "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ"

 

 

 

   

 

 

 

1106

Началник отдел - Вяра Новакова

034

402272

 

   

 

 

 

 

ОТДЕЛ "ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

 

 

 

   

 

 

 

1412

Началник отдел - инж. Мариана Дончева

034

402292

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Други

 

 

 

   

 

 

 

Стая

Областен съвет по наркотични вещества

Код

Дир.Т.

 

 

Гл. спец. и предс. на "ОСНВ" - А. Иванова; М. Банчева

034

445505

 

   

 

 

 

 

БМ "ПАРКИНГИ И ОХРАНА"

 

 

 

   

 

 

 

1402

Управител  -  Николай Николов

034

402221

 

1207

Главен счетоводител, счетоводство

034

402345

 

10ет

Младши специалисти  "Логистика", Еко патрули

034

402226

 

1204

Център за SMS паркиране - Синя зона

034

402293 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

БМ "СПЖФНСИ"  - Жилфонд                   

 

 

 

   

 

 

 

 

Управител  -  Мария Йорданова

034

442975

 

 

Заместник управител - Гинка Чолакова

034

442975

 

 

Главен счетоводител - Димитър Бараков

034

446054

 

 

Счетоводство

034

442580

 

 

Деловодство

034

441940

 

   

 

 

 

 

БМ "СУОПКД" - Пазара                                       

 

 

 

   

 

 

 

 

Управител  -  Иванка Николова

 

 

 

 

Заместник управител  -  Дяко Куюмджиев

 

 

 

 

Главен счетоводител - Зоя Гамишева

034

444914

 

 

Счетоводство

034

444914

 

 

Градски пазар - информация

034

445747

 

   

 

 

 

 

БМ "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител  -  Теодора Добрева

034

444563

 

 

Главен счетоводител - Любен Спасов

034

444563

 

 

 

Радостни ритуали/тъжни ритуали - 034445434/034484969

 

       
    БМ "МЛАДЕЖКИ ДОМ"     
                                                    e-mail: mdom_pz@abv,bg  
    Директор - Инна Церовска - 0879605620    
    Организатори – 0879605625 034 444650
    Счетоводител - 0879605622    
    Портал - 0879605623    

 

 

АНПТ "Пазарджик" - Ръководител - Атанас Чолаков

034

444237

 

 

РИМ - Директор - Борис Хаджийски                   

034

443113

 

 

Регионална библиотека - Директор - Лъчезар Риков                    

034

456162

 

 

Художествена галерия - Директор - Леон Бабачев

034

444152

 

 

Дом за стари хора Пазарджик

034

445483

 

 

Дом за стари хора с. Главиница  - Директор

034

449100

 
 

N

Мобилни номера

Кмет

Кметство

Други

1

 Алеко

0884330700

0885898329

035272221

2

  Априлци 

0884330701

0885898325

035242221

3

  Братаница - 0888130702

0884330702

0885898326

035251222

4

  Величково 

0884330703

0885898320

035192222

5

  Гелеменово 

0884330704

0885898322

035222222

6

 Главиница 

0884330705

0885898321

034449002

7

 Говедаре 

0876330710

0885898323

035282222

8

Дебращица 

0884330707

0885898324

035162047

9

 Добровница 

0884330708

0885599639

035254222

10

  Драгор 

0884330709

0885599640

035182222

11

  Звъничево 

0884330710

0885599641

035212222

12

  Ивайло 

0884330711

0885599642

034486121

13

 Крали Марко 

0884330712

0885599634

035142230

14

 Ляхово 

0884330713

0885599635

035251322

15

  Мало Конаре 

0884330714

0885599636

035132230

16

  Мирянци 

0884330715

0885599637

035202221

17

  Мокрище 

0884330716

0885599638

035292180

18

  Овчеполци 

0884330717

0885599643

035102221

19

 Огняново 

0884330718

0885599648

035112224

20

 Паталеница 

0876330730

0885599647

035162032

21

  Пищигово 

0884330720

0885898316

035142226

22

  Росен 

0884330721

0885898315

035255221

23

  Сарая 

0884330722

0885898317

035257326

24

  Сбор 

0884330723

0885599646

035256221

25

  Синитево 

0884330724

0885599644

035232221

26

  Тополи Дол 

0884330725

0885599645

 

27

  Хаджиево 

0884330726

0885898319

035122221

28

  Цар Асен 

0884330727

0885898314

035258221

29

  Црънча 

0884330728

0885898311

035162023

30

 Черногорово

0884330729

0885898318

035142373

31

  Юнаците 

0884330730

0885898327

035192236