Телефонен указател

назад

 

 

НОЕМВРИ ' 2023

     
         
 

Община Пазарджик - пропуск - информация

 034

402234

 
 

Община Пазарджик -  факс

 034

442495

 
 

Община Пазарджик - информация след 17.30 ч.

  034

402359

 
 

Денонощен дежурен по "Об.СС",   GSM - 0889700987

 034

446057

 
 

ОИЦ - Пазарджик (информация за европроекти)

 034

 034

402327

446209

 
 

Офис - Дежурни хигиенисти

 034

402235

 
 

Община Пазарджик - E - mail: [email protected]

   
 

Код за автоматично избиране на вътрешните номера

034402

 
 

Код за избиране на директните номера

 

034

 

 

 

I ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

   

 

Стая

 

Код

Номер

 

1312

Председател - Найден Шопов

034

402208

 

1310

Началник отдел  - Дона Терзийска

034

402268 

 

1311

Главен специалист - Райна Симеонова

034

402248

 

1307

Главен специалист - Веселина Георгиева

034

402261

 

1301

Технически сътрудник - Атанаска  Семерджиева

034

402328

 

1304

Технически сътрудник - Иванка Гайдева

034

402351

 

       

 

       

 

 

II ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

   

 

       

 

 

Обществен посредник - Георги Шопов

034

402319

 

 

Старши специалист - Пенка Василева

034

402231

 

 

Младши специалист - Стоян Георгиев

034

402317

 

       

 

 

III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   

 

       

 

202

Кмет на Общината  -  Петър Куленски

034

445501

 

301

Заместник-кмет по икономическата политика 

 и инфраструктурата - Любомир Гечев

034

402320

 

307

Секретар на Общината -

034

402307

 

       

 

 

ДИРЕКЦИЯ " КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И  

   

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

   

 

       

 

306

Директор  

034

402350

 

205

Главен експерт

034

402214

 

206

Младши експерт  

034

402277

 

201

Гл. спец. "Връзки с обществеността" - Цветелина Купенова

034

445501

 

207

Главен специалист - Георги Димитров

034

402260

 

205

Главен специалист  

034

402214

 

Г. - 1

Деловодство - Диана Йорданова, Ив. Гюрджийска

034

402324

 

Г. - 1

Младши специалист 

034

402324

 

Г. - 2

Социален работник - Божурка Гъркова

034

402290 

 

Г. - 3

Главен  специалист 

034

402280 

 

Г. - 4

"Архитектура"  - Надежда Стоицева

034

402354

 

Г. - 5

"Синя зона" - Ангелина Бухчева

034

402355

 

Г. - 6

"Наказателни постановления" - Стефка Шопова

034

402315

 

Ет.- 1

Изпълнител касиер  - Катя Цонкова, М. Лазарова

034

402339

 

Ет.- 1

Оператор копирна техника - Русанка Стойнова

034

402288

 

В

АРХИВ - 2 етаж  - Гл. специалист -  Венка Панчева

034

402250

 

 

 

Отдел   "  Вътрешен одит "

   

 

       

 

1410

Вътрешни одитори- А. Телбизова, А. Бостанджийска

034

402271

 

       

 

 

ДИРЕКЦИЯ " ПРАВНО  ОБСЛУЖВАНЕ"

   

 

       

 

303

Директор -

034

402244

 

       

 

 

 

ОТДЕЛ "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

   

 

       

 

304

Главен юрисконсулт  - Пламенка Виячева 034402222

034

402200

 

305

Старши юрисконсулт - Анна Николова

034

402209

 

304

Юрисконсулти -  Северина Грозданова , П. Павлова

034

402200

 

302

Главен експерт - Надя Копанова   

034

402257

 

305

Главен експерт - Костадин Малинин

034

402209

 

302

Главен специалист -  Екатерина Попова

034

402257

 

14оф

Главен специалист - Стоян Атанасов

034

402249

 

1408

Главен специалист „ОМП“– Ангел Додников

034

402284

 

808А

Старши специалист – Богалина Караджова

034

402243

 

       

 

 

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

   

 

       

 

1110

Началник отдел

034

402218

 

1109

Главен експерт - Соня Тенкова 

034

402258

 

1109

Юрисконсулт -  Мария Ангелиева

034

402258

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

   

 

       

 

411

Директор - Георги Гайдаров

034

402220

 

       

 

 

ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ"

   

 

       

 

403

Началник отдел  

034

402223

 

407

Финансов контрольор - Георги Пейчев

034

402254

 

402

Главен специалист -  Елисавета Аргирова

034

402267

 

402

Старши счетоводител 

034

402267

 

401

Счетоводител – Атанаска Зоина

034

402237

 

402

Старши счетоводител – Десислава Герова

034

402343

 

408

Старши счетоводител - Илиана Ташева

034

402217

 

408

Главен специалист – Гергана Чушкова; П. Стоева

034

402217

 

409

Счетоводител - Атанаска Кръстева

034

402287

 

408

Главен специалист – Евгения Карамитрова

034

402270

 

410

Главен специалист   -  Емилия Шопова

034

402207

 

 

 

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

 
       

608

Началник отдел - Теменушка Иванова

034

402296

606

Главен експерт  -  д-р Илия Томов

034

402242

606

Главен специалист - Марин Янков

034

402242

605

Главен експерт - Н. Велкушанова, Лилия Петрова

034

402357

603

Главен експерт -  Петринка Ангелова

034

402286

406

Главен експерт  - Надежда Дончева

034

402266

406

Главен експерт - Ваня Вълкова

034

402262

610

Младши експерт - Веселина Димитрова

034

402206

 

 

 

 

       
 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

   
       
 

Началник отдел - Минко Минков

034

402369

       
 

Сектор "Контрол"

   
       
 

Началник сектор

034

402363

 

Юрисконсулт

034

402311

 

Инспектори

034

402377

 

Инспектори

034

402360

 

Инспектори

034

402362

       
 

Сектор "Обслужване"

   
       
 

Деловодство

034

402371

 

Счетоводство - O884388444

034

402368

 

Счетоводство

034

402361

 

Гише 1,2 - Данъчни оценки

034

402370 

 

Гише 3,4 - Имотни декларации

034

402372

 

Гише 7,8 - Обслужване на фирми

034

402373

 

Гише 9,10 - Каса данъци

034

402374

 

Гише 11,12 - Каса

034

 402375

 

Гише 13,14 - Каса

034

402376

 

Гише  автомобили

034

402364

 

Гише   патенти

034

402378

 

Архив

034

402365

 

Старши инспектор

034

402379

       
 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО  УСТРОЙСТВО"

 
       
 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

   
       

612

Главен архитект на Общината -

034

402236

 

                                                                  

   
 

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ"

 
       

604

Началник отдел

034

402322

601

Главен експерт - л. арх. Николина Бизюрева

034

402347

602

Главен специалист - Пенка  Панова

034

402337

 

 

 

ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"

   
       

607

Началник отдел

034

402299

506

Главен експерт - инж. Любка Гайтанджиева

034

402340

1205

Главен специалист - Венета Иванова

034

402275

1205

Главен експерт - Гайтана Димитрова

034

402275

1205

Главен специалист - Ангелина Ангелова

034

402275

       
 

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ"

       

503

Началник отдел - инж. Виргиния Вълкова

034

402245

508

Главен експерт - арх. Катя Мурджева

034

402265

803

Главен експерт - инж. Анна  Милошева

034

402216

509

Главен специалист – Татяна  Илиева, Н. Михова

034

402305

502

Главен специалист - Магдалена Гьорева

034

402326

502

Старши специалист – Боряна Исова

034

402326

501

Главен експерт -  Елисавета Таслакова

034

402285

611

Главен специалист - Китка Пириндева

034

402215

510

Главен специалист - Димка Чалъкова

034

402304

510

Младши специалист - Дафинка Божуркина

034

402304

504

Главен специалист  - Елица Мусева

034

402278

505

Старши спец.- Д. Шалдъров; Д. Костадинова

034

402318

       
 

 

ДИРЕКЦИЯ  "СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА"

       

512

Директор - инж. Георги  Дундаров 

034

402205

705

Главен експерт -

034

402300

705

Главен експерт - инж. Емилия  Делирадева

034

402300

804

Гл.експ. инвест. контрол - инж. Ивайло Шанов

034

402283

706

Главен специалист – инж. Илиана Пашова

034

402240

710

Главен специалист  - инж. Здравка Анчева

034

402213

710

Главен експерт „Еколог“  - Иван Сотиров

034

402213

709

Главен експерт „Еколог“ - Гергана Златанова

034

402230

707

Главен специалист - инж. Мария Илиева

034

402253

707

Главен специалист - Николина Величкова

034

402253

       
 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

   
       

711

Директор  

034

402203

       
 

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

   
       

809

Главен експерт - Сергей Шербетов

034

402273

801

Главен специалист – Марияна Влахова

034

402246

710

Главен експерт икономист -  Иванка Панкева

034

402314

1409

Секретар "МКБППМН"  - Бисерка Трайкова

 034

448557

704

Главен специалист –

034

402313

 802

Счетоводител - Диана Георгиева

034

402349

701

Главен специалист -

034

402263

1404

Главен специалист "ОСНВ" –

034

402202

702

Главен специалист  -

034

402353 

Б

Главен специалист - Адриана Терзиева

034

402358

 

ОТДЕЛ "СПОРТ, ИНОВАЦИИ И МЛАДЕЖ"

   
       

204

Началник отдел -

034

402301

910

Главен  експерт - Александра Александрова

034

402251

703

Главен специалист – Милен Торбев

034

402342

       
 

ДИРЕКЦИЯ  "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

   

Стая

     

810

Директор - Димитрия Церова

034

402303

808

Главен специалист - Джинка Анова

034

402232

904

Главен специалист - Мила Личева

034

402201

806

Главни специалисти - Ирина Шанова; С. Нанкинова

034

402352

808А

Главен специалист

034

402243

909

Старши счетоводител – Стефка Иванова

034

402212

909А

Секретар "МКБТХ" - Таня Гюнова

034

402241

911

Счетоводители – Ефтимия Стефанова, Деси Спасова

034

402309

911

Човешки ресурси - касиер - Димана Василева

034

402309

907

Началник екип "ОЕПГ" - Светлана Стаменова

034

402356

908

"ОЕПГ" - Маргарита Ангелова, Виолетка Янева

034

402306

904

Социални дейности – Атанаска  Демирлиева

034

402298

904

Социални дейности - Стефка Кадийска

034

402298

905

Социални дейности – Гергана Консулова

034

402259

 905

Гл. специалисти - Цветанка Пецанова, Таня Спасова

034

402269

       
 

 

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 
 

                                                             факс - 443433

   

Б-3

Директор - Татяна Папазова

034

402295

       
 

ОТДЕЛ "ГР И АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"

   
       

Б-4

Началник отдел  - Атанаска Въгларова

034

402294

 

Център за гражданска  регистрация - 034402302  /

034

402247

Б-1

Съставяне на актове за  раждане

034

402282

Б-2

Съставяне на актове за  граждански брак в страната

034

402329

  Съставяне на актове за  граждански брак в чужбина 034 402316
       
 

Изнесено работно място - "ЦИО" - ул. "Марица" 20

 034

402325

 

Каса

034

402204

 

 

   

Стая

  ОТДЕЛ "ЕСГРАОН"

   
 

Началник отдел - Стефка  Якимова   

034

402308

 

Б-2

Главни специалисти

034

402329

 

Главен специалист

034

402312

 

Младши експерт ИТ

034

402366

 

Главен  специалист

034

402366

 

Регистри по гражданско състояние на кметствата         

034

402346

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ,

   
 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

   
       

1102

Директор - Славейко Комсалов

034

402344

       
 

ОТДЕЛ  "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ"

   
       

1106

Началник отдел - Вяра Новакова

034

402272

1101

Главен експерт - Любомир Михайлов

034

402289

1103

Младши експерт - Евгени Атанасов

034

402227

1107

 Младши експерт – Натали Ганчева

034

402239

1107

 Младши експерт - Биляна Дрянова

034

402239

       
 

ОТДЕЛ "ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

   
       

1412

Началник отдел - инж. Мариана Дончева

034

402292

1412

Главен  експерт - инж. Росица Божилова

034

402292

1412

Главен  експерт - инж. Асен Велчев

034

402291

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ДРУГИ

   
       

1206

Енергетик - инж. Костадин Щерев - 0886 214 416

225

402225

С-2

Техници,  Урушев – 0885 087 432; Муртов - 0884 279 922

034

402281

Е-10

10 Етаж - Бюфет

034

402321

       
 

"Военен отчет" - ул."Пейо Яворов" N 2  ет. 3

   
 

Старши експерт

034

446052

       
 

Областен съвет по наркотични вещества

   
 

Гл. спец. и предс. на "ОСНВ" - А. Иванова; М. Банчева

034

445505

 

 

БМ "ПАРКИНГИ И ОХРАНА"

   
       

1402

Управител 

034

402221

1204

Заместник управител

034

402256

2 ет 

Главен счетоводител, счетоводство БМ „ПО“

034

402345

10ет

Младши специалисти  "Логистика"

034

402226 

1209

Център за SMS паркиране

034

402293

       
       
 

БМ "СПЖФНСИ"  - Жилфонд      

            

   
 

Управител 

034

443520

 

Заместник управител

034

442975

 

Главен счетоводител

034

446054

 

Счетоводство

034

442580

       
 

БМ "СУОПКД" - Пазара                                       

   
       

 

 

 

 

 

Заместник управител

034

444914

 

Главен счетоводител

034

444914

 

Счетоводство

034

444914

       
 

БМ "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" 

   
       

 

Управител 

034

444563

 

Главен счетоводител

034

444563

 

Радостни ритуали/тъжни ритуали - 034445434/034484969

 

   

 

 

1

Ансамбъл за народни песни и танци - Ръководител   

034

444237

2

Дом за стари хора с. Главиница  - Директор

034

449100

3

Дом за стари хора Пазарджик - Директор  034988846

034

445483

4

Младежки дом - Директор -  034444426

034

444650

5

Регионален исторически музей - Директор 034443113                  

034

443144

6

Регионална библиотека - Директор - 034456162                         

034

456233

7

Художествена галерия - Директор - 034444152

034

445721

 

N

Мобилни номера

Кмет

Кметство

Други

1

 Алеко

0884330700

0885898329

035272221

2

  Априлци 

0884330701

0885898325

035242221

3

  Братаница - 0888130702

0884330702

0885898326

035251222

4

  Величково 

0884330703

0885898320

035192222

5

  Гелеменово 

0884330704

0885898322

035222222

6

 Главиница 

0884330705

0885898321

034449002

7

 Говедаре 

0876330710

0885898323

035282222

8

Дебращица 

0884330707

0885898324

035162047

9

 Добровница 

0884330708

0885599639

035254222

10

  Драгор 

0884330709

0885599640

035182222

11

  Звъничево 

0884330710

0885599641

035212222

12

  Ивайло 

0884330711

0885599642

034486121

13

 Крали Марко 

0884330712

0885599634

035142230

14

 Ляхово 

0884330713

0885599635

035251322

15

  Мало Конаре 

0884330714

0885599636

035132230

16

  Мирянци 

0884330715

0885599637

035202221

17

  Мокрище 

0884330716

0885599638

035292180

18

  Овчеполци 

0884330717

0885599643

035102221

19

 Огняново 

0884330718

0885599648

035112224

20

 Паталеница 

0876330730

0885599647

035162032

21

  Пищигово 

0884330720

0885898316

035142226

22

  Росен 

0884330721

0885898315

035255221

23

  Сарая 

0884330722

0885898317

035257326

24

  Сбор 

0884330723

0885599646

035256221

25

  Синитево 

0884330724

0885599644

035232221

26

  Тополи Дол 

0884330725

0885599645

 

27

  Хаджиево 

0884330726

0885898319

035122221

28

  Цар Асен 

0884330727

0885898314

035258221

29

  Црънча 

0884330728

0885898311

035162023

30

 Черногорово

0884330729

0885898318

035142373

31

  Юнаците 

0884330730

0885898327

035192236