Търгове

назад

Търгс тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 127.00 кв. м., с идентификатор 10505.502.416.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри с. Величково, община Пазарджик

890

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 189/30.09.2021 г.,  взето с Протокол № 10

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 127.00 кв. м. /сто двадесет и седем квадратни метра/, състоящи се от столова, три броя тоалетни, помещение за психолог, помещение за трудов терапевт, помещение за медицински персонал, помещение за рехабилатор и помещение за социален работник, находящи се на първия етаж от триетажна масивна сграда с идентификатор 10505.502.416.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, адрес на сградата: с. Величково, п.к. 4413, ул. „Двадесет и втора”, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 10505.502.416, актувана с Акт за публична общинска собственост № 48/11.05.2004 г., вписан в дв. вх. рег. № 1942/20.05.2004 г., том ІІІ, акт № 121 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65.00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – до 30.06.2025 г.

 

Търгът ще се проведе на 16.11.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Пленарна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г. на място след заявка в кметство Величково, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 78.00 лв. /седемдесет и осем лева/ се внася до 16,30 часа на 15.11.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 12.11.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.11.2021 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357