Търгове

назад

Търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

2970

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 125/23.06.2011 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.08.2011 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 18.07.2011 г. до 19.08.2011 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.08.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.08.2011 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.08.2011 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357Приложение № 1


 

 

С П И С Ъ К

на недвижими имоти – частна общинска собственост,

обявени за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване,

който ще се проведе на 22.08.2011 г.

 

                       

 

         гр. Пазарджик

 

 

         1. Поземлен имот с идентификатор 55155.55.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността «МАЛЪК ЯКУБ», състоящ се от 6 591 кв.м. Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване - нива, IV-та категория, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1437/25.06.2009 г., с начална тръжна цена - 16 500 лева.


         2. Поземлен имот с идентификатор 55155.55.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността «МАЛЪК ЯКУБ», състоящ се от 3 222 кв.м. Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване - нива, IV-та категория, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1470/01.07.2009 г., с начална тръжна цена - 8 055 лева.

         3. Поземлен имот с идентификатор 55155.55.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността «МАЛЪК ЯКУБ», състоящ се от 4 134 кв.м. Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване - нива, IV-та категория, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1471/01.07.2009 г., с начална тръжна цена - 10 335 лева.

 

         4. Поземлен имот с идентификатор 55155.55.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността «МАЛЪК ЯКУБ», състоящ се от 5 221 кв.м. Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване - нива, IV-та категория, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1472/01.07.2009 г., с начална тръжна цена - 13 060 лева.