Търгове

назад

Търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост

2816

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал.2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, във връзка с Решение №116 от 23.06.2011 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, а именно:

І.Урегулиран поземлен имот VІ – Атракционни дейности и спорт в кв. 2 А по действащия ПР на Индустриална зона – част „Казарма” с идентификатор 55155.508.523 по кадастралната карта и кадастралнити регистри, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със заповед КД-14-13-354/10.04.2009 г. на Началника на СГКК-Пазарджик с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Никола Ламбрев”, актуван с Акт за публична общинска собственост №124/13.04.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 1733/15.04.2009 г., том VІ, № 108 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, ведно със сграда с идентификатор 55155.508.523.1: застроена площ 300 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда (детски басейн).

ІІ.Урегулиран поземлен имот ІХ – Атракционни дейности и спорт в кв. 2 А по действащия ПР на Индустриална зона – част „Казарма” с идентификатор 55155.508.524 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със заповед №КД-14-13 -354/10.04.2009г. на Началника на СГКК-Пазарджик с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Никола Ламбрев”, актуван с Акт за публична общинска собственост №125/13.04.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 1732/15.04.2009 г., том VІ, № 107 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, ведно със следните сгради:

1. Сграда с идентификатор 55155.508.524.1: застроена площ 11 кв. м., брой етажи1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда(склад).

2. Сграда с идентификатор 55155.508.524.2, застроена площ 1 244 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда (басейн за възрастни).

3. Сграда с идентификатор 55155.508.524.3: застроена площ 719 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда (дискотека).

4. Сграда с идентификатор 55155.508.524.4: застроена площ 266 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда (западно крило на съблекалня).

5. Сграда с идентификатор 55155.508.524.5: застроена площ 36 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (вход на съблекалня).

6. Сграда с идентификатор 55155.508.524.6: застроена площ 25 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (пристройка към дискотека).

7. Сграда с идентификатор 55155.508.524.7, застроена площ 274 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда (източно крило на съблекалня).

8. Сграда с идентификатор 55155.508.524.8, застроена площ 10 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (пристройка към съблекалня).

9. Сграда с идентификатор 55155.508.524.9, застроена площ 46 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда (пристройка към съблекалня).

10. Сграда с идентификатор 55155.508.524.10, застроена площ 38 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (пристройка към съблекалня).

11. Сграда с идентификатор 55155.508.524.11, застроена площ 18 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (склад).

12. Сграда с идентификатор 55155.508.524.12, застроена площ 15 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (помпена станция).

13. Сграда с идентификатор 55155.508.524.13, застроена площ 120 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (склад).

Имотите описани в т.І и т.ІІ, се отдават под наем само заедно, за срок от 5 (пет) години, при начална месечна наемна цена от 1 200 (хиляда и двеста) лева без ДДС, с предназначение - Атракционни дейности и спорт.

Търгът ще се проведе на 12.08.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 12.07.2011 г. до 11.08.2011 г., на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ”.

Депозитна вноска в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева без ДДС се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, не по-късно от 16,30 часа на 11.08.2011 г.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 29.07.2011 год. на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 11.08.2011 г. 

За справки:, тел.(034) 44 19 40; 44 35 20