Търгове

назад

Търг тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Сарая, общ. Пазарджик

341

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 63/26.03.2020 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Сарая, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 28.05.2020 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 24.04.2020 г. до 26.05.2020 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или съотвеното кметство, на чиято територия се намира имота, обект на продажбата

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.05.2020 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 26.05.2020 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 27.05.2020 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 28.05.2020 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.501.1536 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: 18-8571-19.08.2019 г. на Началника на СГКК - Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Ангел Кънчев», с площ 228 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.503.9571; 55155.503.1504, номер по предходен план: квартал: 1335, парцел: XIII, съседи: 55155.503.9571, 55155.503.1504, 55155.501.1537, актуван с акт за частна общинска собственост № 5660/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 34 200 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 130,00 лева).

  

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.99 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, девет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Рила» № 73, с площ 392 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 9077, съседи: 55155.502.88, 55155.502.87, 55155.502.100, 55155.502.9505, 55155.502.98, 55155.502.572, актуван с акт за частна общинска собственост № 5656/12.02.2020 г., с начална тръжна цена   31 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка  6 193,60 лева).

   3. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1284 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, две, осем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Епископ Дионисий», с площ 95 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предходен идентификатор: 55155.505.368, номер по предходен план: 2109, квартал: 48, парцел XII-гаражи, съседи: 55155.505.1283, 55155.505.1031, 55155.505.1231, 55155.505.9570, актуван с акт за частна общинска собственост № 5654/11.02.2020 г., с начална тръжна цена 9 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 137,50 лева).

 

4. Урегулиран поземлен имот VIII – общ. (осми тире общински), в кв. 54 (петдесет и четири) по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 651 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5691/05.03.2020 г., с начална тръжна цена 3 906 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 340,20 лева).

 

   5. Урегулиран поземлен имот II – общ. (втори тире общински), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на с. Ляхово, общ. Пазарджик, с площ 1 088 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5666/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 6 528 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 728,70 лева).

  

6. Урегулиран поземлен имот IV – общ. (четвърти тире общински), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на с. Ляхово, общ. Пазарджик, с площ 1 155 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5665/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 6 930 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 896,70 лева).

  

7. Урегулиран поземлен имот VI – общ. (шести тире общински), в кв. 198 (сто деветдесет и осем) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 468 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2112/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 808 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 103,00 лева).

 

   8. Урегулиран поземлен имот VII – общ. (седми тире общински), в кв. 198 (сто деветдесет и осем) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 546 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2113/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 3 276 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 453,50 лева).

 

   9. Урегулиран поземлен имот IV – общ. (четвърти тире общински), в кв. 77 (седемдесет и седем) по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 480 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 96/28.06.2005 г., с начална тръжна цена 2 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 156,90 лева).

  

10. Урегулиран поземлен имот IV – 616 (четвърти тире шестстотин и шестнадесет), в кв. 59 (петдесет и девет) по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 542 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5662/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 3 252 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 948,40 лева).

       

11. Урегулиран поземлен имот X – общ. (десети тире общински), в кв. 39 (тридесет и девет) по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, с площ 522 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5667/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 3 654 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 345,60 лева).