Търгове

назад

Търг тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, община Пазарджик

1478

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 150/28.06.2021 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 26.08.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 23.07.2021 г. до 24.08.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик и в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 25.08.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.08.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 25.08.2021 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296              

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 26.08.2021 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.684 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.06.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Гео Милев» № 20, с площ 181 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 4837, квартал: 367 съседи: 55155.503.814, 55155.503.9580, ведно със сгради: сграда с идентификатор 55155.503.684.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Гео Милев» № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.684, застроена площ 80 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 55155.503.684.2 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири, точка, две)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Гео Милев» № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.684, застроена площ 15 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма и сграда с идентификатор 55155.503.684.3 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири, точка, три)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Гео Милев» № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.684, застроена площ 7 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 4543/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 62 304 лева (в т.ч. земя - 19 074 лева и сгради – 43 230 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 45 543,70 лева).

        2. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1523 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно, пет, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Янтра», с площ 309 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.503.1520, номер по предходен план: 5031335, квартал: 410б, парцел: XIII - жилищно строителство, съседи: 55155.503.9672, 55155.503.1524, 55155.503.1522, 55155.503.1331, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 55155.503.1523.1: застроена площ 31 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, 2. Сграда с идентификатор 55155.503.1523.2: застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актуван с акт за частна общинска собственост № 5915/09.02.2021 г., с начална тръжна цена 31 297 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 562,00 лева).

        3. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1524 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно, пет, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Янтра», с площ 309 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.503.1519; 55155.503.1520; 55155.503.9655, номер по предходен план: квартал: 410б, парцел: IX-жилищно строителство, съседи: 55155.503.9672, 55155.503.1337, 55155.503.1522, 55155.503.9655, 55155.503.1523, ведно със сграда: сграда с идентификатор 55155.503.1524.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно, пет, две, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 18.05.2021 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Янтра», сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1524, застроена площ 77 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор: 55155.503.1519.1, номер по предходен план: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5990/12.04.2021 г., с начална тръжна цена 47 632 лева (в т.ч. земя - 30 928 лева и сградa – 16 704 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 21833,60 лева).

        4. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.827 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Ал. Стамболийски», с площ 1050 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 246, квартал: 2, парцел VIII, съседи: 00254.501.664, 00254.501.246, 00254.501.523, 00254.501.245, 00254.501.2424, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5995/27.04.2021 г., с начална тръжна цена 7 636 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 718,20 лева).

        5. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.140 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 516 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел VI, съседи: 06149.501.679, 06149.501.701, 06149.501.143, 06149.501.145, 06149.501.144, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5993/26.04.2021 г., с начална тръжна цена 3 696 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 318,60 лева).

        6. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.810 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, п.к. 4405, ул. «Шеста», с площ 799 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел XIV, съседи: 21556.501.1311, 21556.501.813, 21556.501.812, 21556.501.811, 21556.501.808, 21556.501.807, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5929/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 5 974 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 590,30 лева).

        7. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.813 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 817 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел XIII, съседи: 21556.501.1311, 21556.501.814, 21556.501.815, 21556.501.812, 21556.501.811, 21556.501.810, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5945/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 6 108 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 671,20 лева).

        8. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.814 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 659 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел XII, съседи: 21556.501.817, 21556.501.816, 21556.501.815, 21556.501.813, 21556.501.1311, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5943/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 927 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 961,20 лева).

        9. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.711 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, с площ 264 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 37, парцел XII, съседи: 86074.501.335, 86074.501.726, 86074.501.332, 86074.501.813, 86074.501.333, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 86074.501.711.1: застроена площ 17 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 5992/26.04.2021 г., с начална тръжна цена 1 802 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 949,00 лева).