Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за за продажба на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни

541

 

З А П О В Е Д

№ 445/02.03.2020г.

               На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горскитетеритории - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в утвърден на 02.03.2020 г. Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 412/26.02.2020 г. на Петър Петров – Зам. Кмет, упълномощен с моя Заповед № 406/24.02.2020 г., за разглеждане офертите и класиране на участниците в търг с тайно наддаване с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии”, открит със Заповед № 258/06.02.2020 г.,

О Б Я В Я В А М:

1. „ВАГА ЛЕС“ ЕООД, ЕИК: 204913594, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Ракитово, гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10, представлявано от управителя Васил Николаев Гаврилов, за купувач на стояща дървесина на корен от Обект № 1, включващ отдел 447, подотдел „в”, находящ се в поземлен имот 06149.73.4, местност „Герметата” по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, и отдел 418, подотдел „г1”, находящ се в поземлен имот 00571.102.7, местност „Червен бряг“ по КККР на с. Априлци, общ.  Пазарджик, с предложена цена от 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) без ДДС.

2. В 3-дневен срок заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Пазарджик.

3. „ВАГА ЛЕС“ ЕООД, ЕИК: 204913594, може дасключи договор за продажба на стоящата дървесина на корен с Община Пазарджик в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, и след като представи:

3.1. документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора, в размер на 4000,00 лв. (четири хиляди лева), определена, съгласно чл. 9а, ал. 5, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и представляваща 10 на сто от достигнатата стойност на обекта – при продажба на стояща дървесина на корен.                        

      Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения купувач: парична сума, внесена по сметка на възложителя или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя с изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя;

3.2. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.

4. Настоящата Заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

/п/ - заличена информация ЗЗЛД
 

 

З А П О В Е Д

 

№258

06.02.2020 г.

 

на основание чл.15, ал.3, във връзка с чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и чл.53 ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 90, ал.1, т.2 от Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Пазарджик и Решение № 166 от 18.09.2019г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 9,

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Да се проведе ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата.

          2. Предмет на процедурата е продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен общо в Обект №1, включващ отдел 447, подотдел „в”, находящ се в поземлен имот 06149.73.4, местност „Герметата” по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, и отдел 418, подотдел „г1”, находящ се в поземлен имот 00571.102.7, местност „Червен бряг“ по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик по категория дървесина, дървесни видове и обем на прогнозните количества, определени по сортиментна ведомост с начална цена, както следва:

 

Обект №

Отдел

Под-

отдел

Дърве-сен

вид

Прогнозни количества по категория дървесина – пл.куб. м.-лежаща

Начал-на

цена в лв. без ДДС

Гаранция за участие 5% от начална-та цена в лв. без ДДС

Цена на тръжната

доку-мента-ция/в лв./без ДДС

 

Срок за изпълнение

Ед-ра

Сред-на

Дреб-на

Дър-ва

Об-що

1.

447 ,,в”

топола

237

35

19

28

319

16388

1 998.60

30,00

31.12.2020г.

418 „г1”

топола/

акация

22

17

-

2

6

1

123

443

151

463

5546

17068

Общо

 

 

276

37

26

594

933

39 972

 

Посочените в т.2 количества дървесина и началнa ценa за обекта са прогнозни.

 1. Продажбата на стоящата дървесината – ще се извършва по сортименти, съгласно БДС (Български държавен стандарт (БДС). Мерната единица, определена за дървесината е плътен кубичен метър.
 2. Условия за предаване на дървесината: Мястото за предаване – временни складове с местоположение, определено по технологичен план за насажденията, респективно в договора за покупка – продажба.
 1. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора както следва:

              3.1. Гаранцията за участие в търга е в размер на 5% от началната цена, определена в абсолютна стойност за Обект № 1 в размер на 1 998.60 лв. (хиляда деветстотин деветдесет и осем лева и шестдесет стотинки). Гаранцията се представя от кандидатите във формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пазарджик не по-късно от 16:30 ч. на 25.02.2020г., а за провеждане търга на втора дата до 16:30 ч. на 05.03.2020г.

                Внесените гаранции за участие се освобождават, респективно задържат по реда и условията на чл.31 и чл.32 от  Наредбата.

              3.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 10% (десет процента) от достигнатата при провеждане на търга цена, (съгласно разпорежданията на чл.9а, ал.5, т.2  от Наредбата), която следва да бъде внесена, респективно предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата, определен за спечелил търга.

              Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят в полза на Община Пазарджик само по банков път по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

              Когато кандидат, определен за спечелил търга, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата, следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на Община Пазарджик, да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата се освобождава след изрично писмено известие от Кмета на Община Пазарджик.

              Гаранцията за изпълнение се представя преди подписване на договора от кандидата, определен за спечелил търга.

              Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.

 1. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга:

              До участие в търга се допуска всеки заинтересован търговец, който отговаря на следните условия:

 1. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ;
 2. Да присъства лично, а когато това не е възможно – да осигури упълномощен представител, който да удостовери представителната си власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие), което се представя на комисията при започване на търга;
 3. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпления против Общината по чл.219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;
 4. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
 5. Да не е в производство по ликвидация;
 6. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) с Кмета на Общината;
 7. Да няма сключен договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ;
 8. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 9. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
 10. Да няма парични задължения към Община Пазарджик, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
 11. Да е извършил оглед на отделите/подотделите включени в обекта и да се е запознал с вида и начините за извършване на плануваните дейности предмет на търга;
 12. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в търга;
 13. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;
 14. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие;
 15. Да НЕ използва подизпълнители;
 16. Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, както следва:
 • назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дърводобивните дейности;
 • наличие на собствена или наета горска техника, технически изправна според изискванията на българското законодателство за работа в горите, както следва:

 

Обект №

Отдел

подотдел

Прогнозно количество стояща дървесина куб.м.

Квалифициран персонал

Колесен

трактор

Моторни триони

Секач

мотори

Тракторист

 

1

447 ,,в”

319

1

-

-

1

418 ,,г1”

614

2

1

1

2

Общо:

 

933

3

1

1

3

 

          Условията за участие в търга, посочени в преходните точки от т.4.4 до т.4.11, вкл. се отнасят за лицата изчерпателно изброени в чл. 18, ал.3 от Наредбата.

              5. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок на получаване на офертата.

              6. Критерият за класиране на офертите е съгласно чл. 65, ал.2 от Наредбата – „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” .

              7.      Място за получаване на документацията за участие в търга - гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик, гише „Ксерокс“, след представяне на документ, удостоверяващ, че документацията е заплатена. Получаването на документацията се извършва на мястото на закупуването й.

              Срок за получаване на документацията - всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Документацията за участие се закупува до 17.30 часа на 24.02.2020г. включително. При провеждане на търга на втора дата документацията се закупува  всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Документацията за участие се закупува до 17.30 часа на 04.03.2020г., включително

            Цената на документацията за участие в процедурата е 30.00 (тридесет лева), без ДДС.

            Тръжната документация за участие в процедурата може да се изтегли от интернет страницата на Община Пазарджик на адрес: https://pazardzhik.bg/bg/ без заплащане или да се закупи на място в Община Пазарджик.

8. Офертите за участие в търга се подават в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик, гише № 3 до 17.00 часа на 25.02.2020г., а при втора дата за провеждане на търга до 17.00 часа на 05.03.2020 г.

            При изготвяне на документите си за участие в търга всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от Продавача условия.

            Офертата за участие се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Всеки кандидат има право да подава само едно ценово предложение за обекта, изготвено по образец.

            Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че документите се представят на език, различен от български, следва да бъдат придружени с официално заверен превод на български език.

            9. Време, начин и условия за извършване на оглед.

            Оглед на отделите, включени в обекта може да се извърши и в присъствието на служител на Община Пазарджик, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа след датата на публикуване на документацията на електронната страница на община Пазарджик до 25.02.2020 г. включително, а при втора дата за провеждане на търга от 10:00 до 15:00 часа до 05.03.2020 г. При присъствие на служител от Общината разходите за огледа са за сметка на кандидата.

10. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 26.02.2020 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. „България” № 2,  етаж  2, „Заседателна зала”.

Втората дата за провеждане на търга е 06.03.2020г. от 11.30 часа на същото място. Търгът се отлага за втора дата в случаите, посочени в утвърдените тръжни условия.

            11. Определям лица за контакт при Община Пазарджик – инж. Найден Петров - телефон 0884272217 и Теменушка Иванова - телефон 034/402296.

            12. Упълномощавам служителите на гише № 3 в Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик да приемат подадените от кандидатите оферти за участие в търга и издават документ, на който е отбелязан входящият номер, дата час и минута на постъпване на офертата от кандидата и да водят надлежен Регистър на постъпилите оферти.

            Утвърждавам, документация за провеждане на търга за Обект №1, която е неразделна част от настоящата заповед.

              Настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация, следва да бъде публикувана на интернет страницата на Община Пазарджик най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга. Заповедта да се постави на видно място в сградата на Община Пазарджик.

              Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен ред на основание чл. 84, ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Пазарджик пред Административен съд гр.Пазарджик.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

/п/ - заличена информация ЗЗЛД