Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя от общинския поземлен фонд /ОПФ/, с. Овчеполци, местност „Черковка”

618

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2, чл. 101, ал. 3 и чл. 64 във връзка с чл. 63 от Наредба за Общинската собственост, приета с Решение № 188/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18, последно изменена и допълнена с Решение № 89 от 27.04.2022 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик, и Решение № 253 от 20 октомври 2022 година на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 12,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

         за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляваща поземлен имот с индентификатор 53285.19.8 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Черковка”, площ 3527 кв.м - публична общинска собственост, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Дере, при съседи: 53285.502.805, 53285.502.804, 53285.19.9, 53285.19.7, 53285.50.95 и 53285.19.6, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 1549/21.03.2022 г, вписан във вх. рег. № 2759/11.04.2022 г., Акт № 190, том 9, дв. вх. рег 2741 и поземлен имот с индентификатор 53285.19.9 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Черковка”, площ 1883 кв.м - публична общинска собственост, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Мочурище, при съседи: 53285.19.8, 53285.502.805, 53285.502.804, 53285.6.20, 53285.8.8 и 53285.19.7, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 1550/21.03.2022 г, вписан във вх. рег. № 2782/11.04.2022 г., Акт № 12, том 10, дв. вх. рег 2770.

Търгът ще се проведе на 17.03.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – зала „Архитектурен съвет”.  

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 13.02.2023 г. до 16.03.2023 год.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна вноска в размер на 63.49 лв (шестдесет и три лева и четиредесет и девет стотинки) за поземлен имот с идентификатор 53285.19.8 и 33.89 лв. (тридесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) за поземлен имот с идентификатор 53285.19.9, Депозитът се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджикдо 16,30 часа на 16.03.2023 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.03.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите да се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 16.03.2023 год.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242