Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот от общинският поземлен фонд /ОПФ/, с идентификатор 56561.270.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово

1170

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 101, ал. 5, и 64, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, приета с Решение № 188/30.10.2008 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 18 и Решение № 120 от 27 май 2021 година на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 7,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот от общинският поземлен фонд /ОПФ/, с идентификатор 56561.270.91 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, площ 10 389 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Мочурище, съседи: 56561.270.93 и 56561.270.22, актуван с акт за публична общинска собственост № 1520/11.05.2021 год., , вписан във вх. рег. № 3795/21.05.2021 г., Акт № 151, том 13, дв. вх. рег 3787.

Търгът ще се проведе на 23.07.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – „Заседателна зала”.           

Оглед на имота може да се извърши всеки ден от 21.06.2021 г. до 22.07.2021 год.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна вноска за целия поземлен имот, в размер на 192.20 лв (сто деветдесет и два лева и двадесет стотинки), се внася по сметка на община Пазарджик – ОБЩИНСКА БАНКА АД-ФЦ ПАЗАРДЖИК, BIC код SOMBBGSF, IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик, до 16,30 часа на 22.07.2021 г.;

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 20.07.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 22.07.2021 год.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242