Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни

927

З А П О В Е Д

№ 2323/02.12.2021г.

 

на основание чл.15, ал.3, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и чл.53 ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 90, ал.1, т.2 от Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Пазарджик и Решение № 183 от 30.09.2020г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 11,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Да се проведе ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата.

2. Предмет на процедурата е продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен общо в Обект № 1, включващ отдел 427, подотдел „а”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 56561.180.6, местност „Баталите” по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, вид територия: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, площ 171669 кв.м, стар номер: 180006, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-244/24.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, по категория дървесина, дървесни видове и обем на прогнозните количества, определени по сортиментна ведомост с начална цена без ДДС, както следва:

 

Обект №1

Отдел

Под-

отдел

Дърве-сен

вид

Прогнозни количества по категория дървесина – пл.куб. м.-лежаща

Начал-на

цена в лв. без ДДС

Гаранция за участие 5% от начална-та цена в лв. без ДДС

Цена на тръжната

доку-мента-ция/в лв./без ДДС

 

Срок за изпълнение

Ед-ра

Сред-на

Дреб-

на                Дреб-на

Дър-ва

Об-що

427 „а”

акация

39

 

5

 

1

169

214

 

Об-що

 

 

39

5

1

169

214

10006.37

500.32

30

31.12.

2022г.

 

               Поземлен имот с идентификатор 56561.180.6, местност „Баталите” по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, вид територия: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, площ 171669 кв.м, стар номер: 180006, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-246/24.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно акт за публична общинска собственост № 1529/20.10.2021., вписан в дв.вх.рег № 8808 от 26.10.2021 г., том 31, акт № 95, вх. рег. № 8830/26.10.2021 г. в Служба по вписванията Пазарджик.

Посочените в т.2 количества дървесина и началнa ценa за обекта са прогнозни.

2.1  Продажбата на стоящата дървесината – ще се извършва по сортименти, съгласно БДС (Български държавен стандарт (БДС)). Мерната единица, определена за дървесината е плътен кубичен метър.

2.2 Срок за изпълнение на възлаганите дейности - 31.12.2022 г.

2.3 Условия за предаване на дървесината: Мястото за предаване – временни складове с местоположение, определено по технологичен план за насажденията, респективно в договора за покупка – продажба.

  1. Определям вида и размера на гаранцията за участие, и гаранцията за изпълнение на договора както следва:

          3.1. Гаранцията за участие в търга е в размер на 5 % от началната цена, определена в абсолютна стойност за Обект № 1 в размер на 500.32 лв. (петстотин лева и тридесет и две стотинки). Гаранцията се представя от кандидатите във формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пазарджик не по-късно от 16:30 ч. на 20.12.2021г., а за провеждане търга на втора дата до 16:30 ч. на 29.12.2021г.

          Внесените гаранции за участие се освобождават, респективно задържат по реда и условията на чл.31 и чл.32 от  Наредбата.

          3.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 10% (десет процента) от достигнатата при провеждане на търга цена, (съгласно разпорежданията на чл.9а, ал.5, т.2  от Наредбата), която следва да бъде внесена, респективно предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата, определен за спечелил търга.

          Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят в полза на Община Пазарджик само по банков път по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

          Когато кандидат, определен за спечелил търга, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на Община Пазарджик, да има срок на валидност: при изпълнение на договорните задължения след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателен протокол за обекта/при добив на дървесина - след съставяне на констативен протокол за освидетелстване на всички сечища в обекта, както и че същата се освобождава след изрично писмено известие от Кмета на Община Пазарджик.

          Гаранцията за изпълнение се представя преди подписване на договора от кандидата, определен за спечелил търга.

          3.2.1. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на договорните задължения след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателен протокол за обекта, а при добив на дървесина - след съставяне на констативен протокол за освидетелстване на всички сечища в обекта.

          3.2.2. Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора.

  1. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга:

          До участие в търга се допуска всеки заинтересован търговец, който отговаря на следните условия:

4.1 Да е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и да притежава удостоверение за регистрация за съответната дейност, както и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ;

4.2 Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпления против Общината по чл.219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;

4.3 Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

4.4 Да не е в производство по ликвидация;

 4.5 Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) с Кмета на Общината;

 4.6 Да няма сключен договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ;

 4.7 Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

4.8 Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

4.9 Да няма парични задължения към Община Пазарджик, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

4.10 Да е извършил оглед на отделите/подотделите включени в обекта и да се е запознал с вида и начините за извършване на плануваните дейности предмет на търга;

4.11 Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в търга;

4.12 Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;

4.13 Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие;

4.14 Да НЕ използва подизпълнители;

4.15 Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, както следва:

  • назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дърводобивните дейности;
  • наличие на собствена или наета горска техника, технически изправна според изискванията на българското законодателство за работа в горите, както следва:

 

Обект  №

Отдел

подотдел

Прогнозно коли-

чество стояща

дървесина куб.м.

Квалифициран персонал

горски

влекач

Моторни

триони

Живо-

тинска

тяга

 

Секач

мотори

Водач

на горска

техника

Водач живо-

тинска тяга

 

 

 

1

 

427 ,,а”

Акация-214

3

1

2

1

3

2

 Общо:

 

214

3

1

2

1

3

2

 

Условията за участие в търга, посочени в преходните точки от т.4.3 до т.4.10, вкл. се отнасят за лицата изчерпателно изброени в чл. 18, ал.3 от Наредбата.

5. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок на получаване на офертата.

6. Критерият за класиране на офертите е съгласно чл. 65, ал.2 от Наредбата – „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” .

7.  Място за получаване на документацията за участие в търга - гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик, гише „Ксерокс“, след представяне на документ, удостоверяващ, че документацията е заплатена. Получаването на документацията се извършва на мястото на закупуването й.

          Срок за получаване на документацията - всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Документацията за участие се закупува до 17.30 часа на 17.12.2021г. включително. При провеждане на търга на втора дата документацията се закупува  всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа на 23.12.2021г., включително.

          Цената на документацията за участие в процедурата е 30.00 (тридесет лева) без ДДС.

         Тръжната документация за участие в процедурата може да се изтегли от интернет страницата на Община Пазарджик на адрес: https://pazardzhik.bg/bg/ без заплащане или да се закупи на място в Община Пазарджик.

8. Офертите за участие в търга се подават в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик, гише № 3 до 17.00 часа на 20.12.2021г., а при втора дата за провеждане на търга до 17.00 часа на 29.12.2021 г.

         При изготвяне на документите си за участие в търга всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от Продавача условия.

         Офертата за участие се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Всеки кандидат има право да подава само едно ценово предложение за обекта, изготвено по образец.

          Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че документите се представят на език, различен от български, следва да бъдат придружени с официално заверен превод на български език.

9. Време, начин и условия за извършване на оглед.

         Оглед на отделите, включени в обекта може да се извърши и в присъствието на служител на Община Пазарджик, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа след датата на публикуване на документацията на електронната страница на община Пазарджик до 20.12.2021 г. включително, а при втора дата за провеждане на търга от 10:00 до 15:00 часа до 29.12.2021 г. При присъствие на служител от Общината разходите за огледа са за сметка на кандидата.

10. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 21.12.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. „България” № 2, етаж 2, „Заседателна зала”.

Втората дата за провеждане на търга е 30.12.2021г. от 11.30 часа на същото място. Търгът се отлага за втора дата в случаите, посочени в утвърдените тръжни условия.

11. Определям лица за контакт при Община Пазарджик – инж. Найден Петров – тел.: 0884272217 и Теменушка Иванова – тел.: 034/402296.

12. Упълномощавам служителите на гише № 3 в Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик да приемат подадените от кандидатите оферти за участие в търга и издават документ, на който е отбелязан входящият номер, дата час и минута на постъпване на офертата от кандидата и да водят надлежен Регистър на постъпилите оферти.

         Утвърждавам, документация за провеждане на търга за Обект №1, която е неразделна част от настоящата заповед.

          Настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация, следва да бъде публикувана на интернет страницата на Община Пазарджик най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга. Заповедта да се постави на видно място в сградата на Община Пазарджик.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен ред на основание чл. 84, ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Пазарджик пред Административен съд гр.Пазарджик.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

/п/ - заличена информация ЗЗЛД