Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии

612

З А П О В Е Д

 

№ 2821/21.12.2022г.

 

на основание чл.15, ал.3, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и чл.53 ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 90, ал.1, т.2 от Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Пазарджик и Решение № 245 от 28.10.2021г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 11,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Да се проведе ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата.

          2. Предмет на процедурата е продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен общо в Обект № 1, включващ отдел 291, подотдел „ж” и подотдел „з“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 78570.163.8, местност „Ланджова кория” по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, вид територия: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, площ 368684 кв.м, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1378/27.05.2020г., вписан в дв.вх.рег № 2913 от 29.05.2020 г., том 10, акт № 140, вх. рег. № 2917/29.05.2020 г. в Служба по вписванията Пазарджик и отдел 427, подотдел “а“, находящ се в имот с идентификатор 56561.180.6, публична общинска собственост, местност „Баталите” по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, вид територия: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, площ 171669 кв.м., съгласно Акт за публична общинска собственост № 1529/20.10.2021г., вписан в дв.вх.рег № 8808 от 26.10.2021 г., том 31, акт № 95, вх. рег. № 8830/26.10.2021 г., в Служба по вписванията Пазарджик, по категория дървесина, дървесни видове и обем на прогнозните количества, определени по сортиментна ведомост с начална цена, както следва:

Обект №1

Отдел

Под-

отдел

Дърве-сен

вид

Прогнозни количества по категория дървесина – пл.куб. м.-лежаща

Начал-на

цена в лв. без ДДС

Гаранция за участие 5% от начална-та цена в лв. без ДДС

Цена на тръжната

доку-мента-ция/в лв./без ДДС

 

Срок за изпълнение

Ед-ра

Средна

Дребна

                Дреб-на

Дър-ва

Общо

 

291 „ж”

 

чб

 

7.34

 

7.19

 

-

 

 

11.42

 

 

25.95

 

1130.03

 

 

 

291 „3“

 

чб/здб

 

6.13

 

 

40.56

 

 

1.42

 

 

78.90

 

 

127.01

 

3846.46

 

 

 

427 „а“

 

ак

 

54.48

 

 

12.50

 

 

2.16

 

 

122.91

 

 

192.05

 

11165.31

Об-що

 

 

67.95

60.25

3.58

213.23

345.01

16141,8

807,09

30

31.12.

2023г.

 

Посочените в т.2 количества дървесина и началнa ценa за обекта са прогнозни.

 1. Продажбата на стоящата дървесината – ще се извършва по сортименти, съгласно БДС (Български държавен стандарт (БДС)). Мерната единица, определена за дървесината е плътен кубичен метър.
 2. Условия за предаване на дървесината: Мястото за предаване – временни складове с местоположение, определено по технологичен план за насажденията, респективно в договора за покупка – продажба.

3.Определям вида и размера на гаранцията за участие, и гаранцията за изпълнение на договора както следва:

      3.1. Гаранцията за участие в търга е в размер на 5 % от началната цена, определена в абсолютна стойност за Обект № 1 в размер на 807,09 лв. (осемстотин и седем лева и девет стотинки), без ДДС. Гаранцията се представя от кандидатите във формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пазарджик не по-късно от 16:30 ч. на 09.01.2023г., а за провеждане търга на втора дата до 16:30 ч. на 12.01.2023г.

            Внесените гаранции за участие се освобождават, респективно задържат по реда и условията на чл.31 и чл.32 от  Наредбата.

            3.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 10% (десет процента) от достигнатата при провеждане на търга цена, (съгласно разпорежданията на чл.9а, ал.5, т.2  от Наредбата), която следва да бъде внесена, респективно предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата, определен за спечелил търга.

            Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят в полза на Община Пазарджик само по банков път по IBAN сметка: BG81UBBS 80023300455810 при „ОББ” АД, BIC код: UBBSBGSF.

            Когато кандидат, определен за спечелил търга, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на Община Пазарджик, да има срок на валидност: при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателен протокол за обекта/при добив на дървесина - в срок 10 работни дни след съставяне на констативен протокол за освидетелстване на всички сечища в обекта, както и че същата се освобождава след изрично писмено известие от Кмета на Община Пазарджик.

            Гаранцията за изпълнение се представя преди подписване на договора от кандидата, определен за спечелил търга.

            3.2.1. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателен протокол за обекта, а при добив на дървесина - в срок 10 работни дни след съставяне на констативен протокол за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.

            3.2.2. Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора.

 

4.Условия за допускане на кандидатите до участие в търга:

            До участие в търга се допуска всеки заинтересован търговец, който отговаря на следните условия:

4.1. Да е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и да притежава удостоверение за регистрация за съответната дейност, както и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ;

4.2.Да присъства лично, а когато това не е възможно – да осигури упълномощен представител, който да удостовери представителната си власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие), което се представя на комисията при започване на търга;

 1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпления против Общината по чл.219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;
 2. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
 3. Да не е в производство по ликвидация;
 4.  Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) с Кмета на Общината;
 5.  Да няма сключен договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ;
 6.  Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 7. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
 8. Да няма парични задължения към Община Пазарджик, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
 9. Да е извършил оглед на отделите/подотделите включени в обекта и да се е запознал с вида и начините за извършване на плануваните дейности предмет на търга;
 10. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в търга;
 11. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;
 12. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие;
 13. Да НЕ използва подизпълнители;
 14. Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, както следва:
 • назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дърводобивните дейности;
 • наличие на собствена или наета горска техника, технически изправна според изискванията на българското законодателство за работа в горите, както следва:
 •  

Обект №

Отдел

подотдел

Прогнозно количество стояща дървесина куб.м.

Квалифициран персонал

Горски влекач

Моторни триони

Животинска тяга

 

Секач

мотори

Тракторист

Водач

животинска тяга

 

 

 

1

 

291 ,,ж”

Чб-25.95

3

1

2

1

3

2

291 „з“

Чб/здб-127.01

427“а“

Ак-192.05

Общо

 

345.01

3

1

2

1

3

2

                   
 •  

            Условията за участие в търга, посочени в преходните точки от т.4.4 до т.4.11, вкл. се отнасят за лицата изчерпателно изброени в чл. 18, ал.3 от Наредбата.

            5. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок на получаване на офертата.

            6. Критерият за класиране на офертите е съгласно чл. 65, ал.2 от Наредбата – „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” .

            7.  Място за получаване на документацията за участие в търга - гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик, гише „Ксерокс“, след представяне на документ, удостоверяващ, че документацията е заплатена. Получаването на документацията се извършва на мястото на закупуването й.

            Срок за получаване на документацията - всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Документацията за участие се закупува до 17.30 часа на 06.01.2023г. включително. При провеждане на търга на втора дата документацията се закупува всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Документацията за участие се закупува до 17.30 часа на 11.01.2023г., включително.

            Цената на документацията за участие в процедурата е 30.00 (тридесет лева) без ДДС.

            Тръжната документация за участие в процедурата може да се изтегли от интернет страницата на Община Пазарджик на адрес: https://pazardzhik.bg/bg/ без заплащане или да се закупи на място в Община Пазарджик.

8. Офертите за участие в търга се подават в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик, гише № 3 до 17.00 часа на 09.01.2023г., а при втора дата за провеждане на търга до 17.00 часа на 12.01.2023 г.

            При изготвяне на документите си за участие в търга всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от Продавача условия.

            Офертата за участие се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Всеки кандидат има право да подава само едно ценово предложение за обекта, изготвено по образец.

            Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че документите се представят на език, различен от български, следва да бъдат придружени с официално заверен превод на български език.

            9. Време, начин и условия за извършване на оглед.

            Оглед на отделите, включени в обекта може да се извърши и в присъствието на служител на Община Пазарджик, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа след датата на публикуване на документацията на електронната страница на община Пазарджик до 06.01.2023 г. включително, а при втора дата за провеждане на търга от 10:00 до 15:00 часа до 11.01.2023 г. При присъствие на служител от Общината разходите за огледа са за сметка на кандидата.

10. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 10.01.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. „България” № 2,  етаж  2, „Заседателна зала”.

Втората дата за провеждане на търга е 13.01.2023г. от 11.30 часа на същото място. Търгът се отлага за втора дата в случаите, посочени в утвърдените тръжни условия.

            11. Определям лица за контакт при Община Пазарджик – Теменушка Иванова – тел.: 034/402296.

            12. Упълномощавам служителите на гише № 3 в Център за информация и услуги на гражданите към Община Пазарджик да приемат подадените от кандидатите оферти за участие в търга и издават документ, на който е отбелязан входящият номер, дата час и минута на постъпване на офертата от кандидата и да водят надлежен Регистър на постъпилите оферти.

            Утвърждавам, документация за провеждане на търга за Обект № 1, която е неразделна част от настоящата заповед.

            Настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация, следва да бъде публикувана на интернет страницата на Община Пазарджик най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга. Заповедта да се постави на видно място в сградата на Община Пазарджик.

            Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен ред на основание чл. 84, ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Пазарджик пред Административен съд гр.Пазарджик.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

/п/ - заличена информация ЗЗЛД