Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с площ от 3 559 кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Пазарджик, местност “МАЛЪК ЯКУБ".

2149

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решениe № 211/30.10.2008 год., взето с Протокол № 18 на Общински съвет – Пазарджик, променено с Решение № 7/29.01.2009 год., взето с Протокол № 2, променено с решения № 96/28.05.2009 год., взето с Протокол № 9, № 183/28.10.2010 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик и Решение № 163/01.10.2009 год., взето с Протокол № 15 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.21.70 (пет пет едно пет пет точка две едно точка седем нула), с площ от 3 559 кв.м. (три хиляди петстотин петдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за друг вид застрояване”, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, местност “Малък Якуб", който имот по ПУП, одобрен със заповед № 263/19.09.2008 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява урегулиран поземлен имот VIII – 70, търговия и услуги в квартал 21, с начална тръжна цена - 120 000 лева, без ДДС.

Обявата ще бъде изложена в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 10.01.2012 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Оглед на имотът може да се извърши всеки работен ден от 09.12.2011 г. до 09.01.2012 г. на място, след заявка в Общинска администрация - Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.01.2012 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 04.01.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 09.01.2012 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286