Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в с. Ивайло, с. Огняново, с. Говедаре и с. Хаджиево, общ. Пазарджик

287

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 69/29.03.2021 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в с. Ивайло, с. Огняново, с. Говедаре и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.05.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- За позиции № № 4,5,6 и 7 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 16.04.2021 г. до 18.05.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или съответното кметство, на чиято територия се намира имота обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.05.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 18.05.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.05.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 20.05.2021 г. от 11.30 часа

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1294 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, ул. «Тридесет и осма», ГРАО 32010 4, с площ 1118 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.446, номер по предходен план: 260, квартал: 22, парцел X, съседи: 32010.501.456, 32010.501.455, 32010.501.449, 32010.501.448, 32010.501.1296, 32010.501.1295, 32010.501.445, 32010.501.443, 32010.501.442, 32010.501.441, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5902/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 11 674 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 594,00 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1295 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, ул. «Тридесет и осма», ГРАО 32010 4, сплощ 705 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.446, номер по предходен план: 260, квартал: 22, парцел XI-260, съседи: 32010.501.1294, 32010.501.1296, 32010.501.1239, 32010.501.445, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5896/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 7 434 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 788,70 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.455 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, пет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, п.к. 4417, ул. «Цар Симеон», с площ 378 кв.м.,трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 736, квартал: 75, парцел IV, съседи: 53335.501.450, 53335.501.529, 53335.501.528, 53335.501.527, 53335.501.456, 53335.700.748, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5899/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 2 649 лева, по оценка, определена от оценител на имоти(данъчна оценка 1 698,50 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 15271.118.308 (едно, пет, две, седем, едно, точка, едно, едно, осем, точка, три, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-150/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, с площ 281 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 15271.118.306, номер по предходен план: 000306, съседи: 15271.118.12, 15271.118.13, 15271.118.3, 15271.118.8, 15271.118.307, 15271.118.309, 15271.118.310, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5892/15.01.2021 г., с начална тръжна цена 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 33,05 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 15271.118.310 (едно, пет, две, седем, едно, точка, едно, едно, осем, точка, три, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-150/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, с площ 376 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 15271.118.16, номер по предходен план: 000554, съседи: 15271.101.185, 15271.118.12, 15271.118.308, 15271.118.307, 15271.118.309, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5893/15.01.2021 г., с начална тръжна цена 320 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 49,74 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 77061.225.18 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, две, две, пет, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, с площ 17647 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 77061.225.15, номер по предходен план: 000629, съседи: 77061.232.32, 77061.218.6, 77061.232.31, 77061.226.4, 77061.501.551, 77061.225.4, 77061.225.3, 77061.225.7, 77061.225.1, 77061.225.5, 77061.225.6, 77061.225.8, 77061.225.17, 77061.501.576, 77061.501.646, 77061.225.16, 77061.501.537, 77061.225.19, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5875/03.12.2020 г., с начална тръжна цена 14 700 лева, по оценка, определена от оценител на имоти(данъчна оценка 832,94 лева).
  1. Поземлен имот с идентификатор 77061.232.31 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, две, три, две, точка, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, местност АЛЧАКА, с площ 20057 кв.м.,трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000281, съседи: 77061.225.16, 77061.225.18, 77061.232.32, 77061.232.30, 77061.185.26, 77061.176.12, 77061.179.6, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5916/18.02.2021 г., с начална тръжна цена 16 710 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 702,00 лева)