Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово, общ. Пазарджик

1305

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 178/30.07.2021 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 21.09.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- За позиции № № 5 и 6 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 20.08.2021 г. до 17.09.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или съответното кметство, на чиято територия се намира имота обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 20.09.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.09.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 20.09.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242              

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 21.09.2021 г. от 11.30 часа

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1488 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно, четири, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400ул. «Петър Бонев», с площ 251 кв.м.,трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.506.359, номер по предходен план: квартал: 2, парцел XXVI-жил. стр., съседи: 55155.506.1487, 55155.506.1490, 55155.506.1489, 55155.506.1483, актуван с акт за частна общинска собственост № 6033/17.06.2021 г., с начална тръжна цена 30 082 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 965,80 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1489 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно, четири, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400ул. «Петър Бонев», с площ 186 кв.м.,трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.506.359, номер по предходен план: квартал: 2, парцел XXVII-жил. стр., съседи: 55155.506.1483, 55155.506.1488, 55155.506.1490, 55155.506.355, 55155.506.1136, актуван с акт за частна общинска собственост № 6034/17.06.2021 г., с начална тръжна цена 22 310 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 938,80 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1212 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно, две, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, с площ 947 кв.м., трайно предназначение на територията –урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 1, съседи: 55155.506.1213, 55155.506.1211, 55155.506.394, 55155.506.1208, 55155.506.1209, 55155.506.1292, 55155.506.374, актуван с акт за частна общинска собственост № 6035/29.06.2021 г., с начална тръжна цена 49 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 14 962,60 лева).

Забележка: Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1212 е имот за движение и транспорт, обслужващ ПИ с ид. 55155.506.1211, ПИ 55155.506.1213, ПИ 55155.506.374, ПИ 55155.506.1208, ПИ 55155.506.1209, ПИ 55155.506.1292, поради което е необходимо бъдещия собственик да осигури достъп до гореописаните имоти

4. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.834 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 585 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 77, парцел VI, съседи: 66559.501.833, 66559.12.7, 66559.12.8, 66559.501.835, 66559.501.776, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 66559.501.834.1: застроена площ 33 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5958/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 107 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 103,00 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 81089.2.22 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, две, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност МОГИЛАТА, с площ 3385 кв.м., трайно предназначение на територията – нарушена, начин на трайно ползване – за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002022, съседи: 81089.2.69, актуван с акт за частна общинска собственост № 5831/13.10.2020 г., с начална тръжна цена 7 520лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 499,20 лева).

6. Поземлен имот с идентификатор 81089.2.23 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, две, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност МОГИЛАТА, с площ 9971 кв.м., трайно предназначение на територията – нарушена, начин на трайно ползване – за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002023, съседи: 81089.2.7, 81089.2.69, актуван с акт за частна общинска собственост № 5832/13.10.2020 г., с начална тръжна цена 22 140 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 19 144,30 лева).